Anasayfa
Kullanıcı Adı:
Şifre:
  
  

KDV

KATMA DEĞER VERGİSİ İADE SİSTEMİ

 

I- SİSTEME GENEL BAKIŞ

 

KDV, mal ve hizmetlerin üretim ve pazarlama aşamalarında, her bir aşamada yaratılan katma değer üzerinden alınan bir dolaylı vergidir. Katma değer vergisinin (KDV'nin) en önemli özelliği, indirim mekanizmasına sahip olmasıdır. Bu mekanizma ile, mal ve hizmetin üretim aşamasından nihaî tüketiciye kadar olan bütün aşamalarında vergi alınmakta ve her bir aşamada alınan vergiden bir önceki aşamada alınan vergi indirilmek suretiyle bakiye kalan vergi, hazineye intikal ettirilmektedir. Sahip olunan bu sistem ile sadece o aşamada eklenen katma değer üzerinden vergi hesaplanmış olmaktadır. Söz konusu bu vergiye, katma değer vergisi adı verilmesinin bir nedeni de budur. Yine, sahip olunan indirim mekanizması ile bir mal veya hizmet üzerindeki vergi yükü; o mal veya hizmetin nihaî tüketiciye satış bedeline, satılan malın ait  olduğu vergi oranının uygulanması suretiyle bulunan tutar olmaktadır. Böylece, bir taraftan vergiden vergi alınması ve her aşamada alınan vergilerin mal ve hizmetin bünyesinde kalması gibi durumlarda o mal veya hizmet üzerine ağır bir vergi yükü yüklenmesi önlenirken, diğer taraftan nihaî tüketiciye gelinceye kadar arada geçen aşama sayısından bağımsız olarak, aynı tip mal ve hizmetlerin aynı vergi yükünü taşıması sağlanmış olmaktadır.

  

Yukarıda belirtilen tüm hususlar göz önüne alınarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK'nın) 29'uncu maddesi ile indirim müessesesi düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre, mükellefler yaptıkları teslimler veya ifa ettikleri hizmetler üzerinden hesaplayacakları vergiden, kendilerine yapılan teslimler veya ifa olunan hizmetler ile ithal ettikleri mallara ait vergiyi indirebilmektedirler. Diğer bir ifade ile mükellefler, işleri ile ilgili olarak satın aldıkları veya ithal ettikleri mallar veya yaptırdıkları hizmetler dolayısıyla borçlandıkları veya ödedikleri vergiyi, teslim ettikleri mallar veya ifa ettikleri hizmetler dolayısıyla müşterilerinden aldıkları veya alacaklı bulundukları vergiden mahsup edecekler ve arada olumlu bir fark oluşması halinde bu farkı hazineye intikal ettireceklerdir. Mükelleflerin indirim konusu yaptıkları vergi ise zaten daha önceki safhada hazineye intikal ettirilmiş olacaktır.

 

Diğer taraftan, KDV’deki indirim mekanizması, vergilendirme dönemleri itibariyle uygulanmaktadır. Mükellefler, bir vergilendirme döneminde teslim ettikleri mal ve hizmet bedeli üzerinden hesapladıkları vergiden, sadece o mal ve hizmetin alımında ödedikleri vergiyi değil, vergilendirme döneminde satın aldıkları diğer mal ve hizmetlerin vergisini de indirebilmektedirler. Bu durumda, satılan mal ve hizmetlerin alımında ödenen vergi belki de daha önceki vergilendirme dönemlerinde indirim konusu yapılmış da olabilmektedir. Diğer bir ifade ile, indirim mekanizmasının işleyişinde, uygulamadan kaynaklanan, zaman itibariyle bir kayma söz konusu olmaktadır. Bunun neticesi olarak bir vergilendirme döneminde indirilebilecek vergi tutarı, o dönemde satış faturaları üzerinden hesaplanacak vergiden fazla olabilmektedir. Bu takdirde indirim konusu yapılamayan aradaki farkın daha sonraki dönemde indirim konusu yapılmak üzere bir sonraki vergilendirme dönemine devredilerek o döneme ait indirilecek vergi tutarına eklenmesi ve iade edilmemesi gerekmektedir. Genel kural bu olmakla birlikte, ülkemizde uygulanan KDV sisteminde vergi kapsamına giren işlemler içinde;

  

i- Ülkenin içinde bulunduğu sosyal, kültürel, ekonomik durumlar nedeniyle, uluslararası ticarette rekabet eşitliği sağlayabilmek amacıyla ya da vergilendirme tekniğinden kaynaklanan nedenlerle vergiden istisna edilmiş (Tam İstisna Kapsamındaki İşlemler),

 

ii- Bakanlar Kurulu'na tanınan yetkiye istinaden farklı oranlarda vergilendirilmiş (İndirimli Orana Tabi Teslimler),

 

iii- Verginin güvenliği açısından vergi tevkifatı kapsamına alınmış (Tevkifat Uygulanan İşlemler)

 

iv- Fazla veyahut yersiz şekilde ödenmiş (Fazla Veya Yersiz Ödenen KDV)

 

işlemler de bulunabilmektedir.

 

Buna göre, katma değer vergisinden istisna edilen, indirimli oranda vergilendirilen veya vergi tevkifatı uygulanan işlemler nedeniyle bu işlemlere konu olan mal ve hizmetlerin edinimleri veya üretimleri safhalarında ödenen vergiler, mükelleflerin üzerinde vergi yükü (finansman maliyeti) oluşturmakta, dolayısıyla mükelleflerin katlandıkları vergi yükünden arındırılabilmesi, bu vergilerin iadeye konu edilmesi ile mümkün olmaktadır.

 

KDV Kanunu’nun 32'nci maddesinde, uygulamada “tam istisna” olarak bilinen ve aynı kanunun 11, 12, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri ile Geçici 17'nci maddesi ve (1) Seri No'lu Çerçeve Anlaşması uyarınca vergiden istisna olan işlemlerle ilgili olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen vergi, bu işlemleri yapanlara iade edilmektedir. İade işleminin amacı, bu kapsamda yapılan işlemlerin vergiden istisna olması nedeniyle vergi hesaplanmaması ancak, bu işlemlerle ilgili yüklenilen verginin bulunması ve yüklenilen bu verginin indirim konusu yapılamaması nedeniyle mükelleflerin üzerinde bir vergi yükü oluşturmasının engellenmesidir.

  

Öte yandan, vergiden istisna olmamakla birlikte, yüksek oranda (%8 ve %18) katma değer vergisi ödenerek temin edilen girdilerle üretilen mal veya hizmetlerin, daha düşük oranda katma değer vergisi (%1) hesaplanarak teslim edilmesi halinde, yüklenilen KDV ile tahsil edilen KDV arasında oluşan farktan dolayı mükellefler üzerinde vergi yükü oluşmaktadır. KDV Kanunu’nun 29/2'nci maddesinde vergi oranları indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulu'nca tespit edilen sınırı aşan vergi yılı içinde mahsuben iade edilmekte, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı ise izleyen yılda mükelleflerin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade konusu yapılabilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 8’inci maddesinin 2’nci bendinde vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisini gösterenlerin bu vergiyi ödemekle mükellef oldukları, bu hususun kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerli olduğu bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergilerin, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre,

 

- vergi mükellefi olmadıkları halde vergi tahsil edenlerin,

 

- vergiye tabi olmayan işlemler dolayısıyla vergi tahsil edenlerin,

 

- vergiye tabi işlemlerde olması gerekenden fazla vergi tahsil edenlerin bu fazla veya yersiz vergi tutarlarını vergi dairesine yatırmaları gerekmektedir. Fazla ve yersiz vergiye muhatap olan alıcılara bu vergilerin iadesi mümkündür. Madde hükmünde iade uygulaması, fazla ve yersiz vergiye muhatap olan alıcının indirim hakkına sahip olup olmamasına göre farklı usul ve esaslara bağlanmış ve tebliğlerle de uygulamaya yön verilmiştir.

 

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9’uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı'na yetki verilmektedir. Bu yetkiye dayanılarak kısmi tevkifat kapsamına alınan hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin katma değer vergisi iadesinin ne şekilde yapılacağı ilgili tebliğler ile düzenlenmiştir.

 

Yukarıda genel hatları ile açıklanan KDV iade sistemi ülkemizde, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun;

 

8/2'nci maddesindeki, “ .........fazla ödenen vergiler Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.” hükmü,

 

9/1'inci maddesinde yer alan, “............gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.” hükmü,

 

11/2'nci maddesinde yer alan “Maliye Bakanlığı, katma değer vergisi tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her biri için, bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite yetkilidir.” hükmü,

 

29/2'nci maddesinde yer alan, “.............Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.” hükmü,

 

32'nci maddesinde yer alan, “Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15. maddeleri gereğince vergiden istisna edilmiş işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, mükelleflerin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisi, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade edilir.” hükmü,

 

uyarınca Maliye Bakanlığı’na verilen yetki çerçevesinde yapılan düzenlemelerle yürütülmektedir.

 

Ayrıca, Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 120'nci maddesinin 3'üncü fıkrası yer alan, ”Nakden veya mahsuben tahsil edilen ancak fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan vergilerde ve kanunları gereğince mükelleflere yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde, düzeltmeye dayanak teşkil edecek belgeler ile bu işlemlere ait usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir" hükmü ile, katma değer vergisi ve diğer vergilerin iadesine ilişkin düzenleme yapma yetkisinin tamamı, VUK kapsamında Maliye Bakanlığı’na verilmiştir.

 

Katma değer vergisi iadeleri, açıklanan bu yetki maddelerine istinaden, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Genel Tebliğ, İç Genelge, Genel Yazı ve Sirkülerle yapılan düzenlemeler çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır.

        

II-KATMA DEĞER VERGİSİNDE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER

        

Katma değer vergisinde iade hakkı doğuran işlemleri, aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 

1-Mal ve Hizmet İhracatı (KDVK, md.11) :

 

a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler (11/1-a)

        

b) Yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler (11/1-a)

        

c) Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler (11/1-a)

        

d) Karşılıklı olmak şartıyla uluslar arası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri (11/1-a)

        

e) Yolcu beraberi ihracat (11/1-b)

        

          i) Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın aldıkları mallar (Yolcu beraberi eşya ihracatı)

         

          ii) Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı özel fatura ile yapılan satışlar (Bavul ticareti)

        

d) Yabancıların Türkiye’deki taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler (11/1-b)

 

e) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılar tarafından satın alınacak mal ve hizmetler nedeniyle ödenen katma değer vergisi (11/1-b)

 

f) İhraç kayıtlı teslimler, (Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satılanlar dahil) (11/1-c)

 

g) Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak hammadde teslimleri (Geçici md.17)

 

2-Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna (KDVK, md.13) :

 

a) Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi, tadil, bakım ve onarımı ile bu araçların imal ve inşası ile ilgili teslim ve hizmetleri (13/a)

 

b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler (13/b)

 

c) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan teslimler (11/a)

 

d) Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler (13/c)

 

e) Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler (13/c)

 

f) Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler (13/c)

 

g) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri (13/d)

 

h) Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri, (13/e)

 

ı) Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler (13/f)

 

i) 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların, Başbakanlık merkez teşkilatına teslimi (13/g)

 

j) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'na göre düzenlenen ürün senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ürün senedi alım-satım konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla teslimi

 

3-Taşımacılık İstisnası (KDVK, md.14) :

 

a) Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işleri (14/1)

 

b) İhraç malı taşıyan araçlara yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimleri (14/3)

 

4-Diplomatik İstisnalar (KDVK, md.15) :

 

a) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler (15/1-a)

 

b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler (15/1-b)

 

5-Özürlülerin Eğitimleri, Meslekleri, Günlük Yaşamları İçin Özel Olarak Üretilmiş Her Türlü Araç-Gereç Ve Özel Bilgisayar Programları (KDVK, md.17/4-s) :

 

6-Uluslararası Anlaşma Hükümlerine Göre Uygulanan İstisnalar (KDVK, md.19/2) :

 

a) Türkiye-AB Çerçeve Anlaşması kapsamında yapılan işlemler (1 ve 2 Seri No.lu Tebliğler)

 

b) Türkiye-AB katılım öncesi yardım aracı (IPA) çerçeve anlaşması (1 Seri No.lu Tebliği)

 

7-İndirimli Vergi Oranına Tabi Teslim ve Hizmetler (KDVK, md.29/2) :

 

8-Vergi Sorumluluğu Kapsamında Tevkifat Uygulamasından Doğan İşlemler (KDVK, md.9) :

 

a) Yurt dışından sağlanan hizmetler (Verginin tamamı)

 

b) KDV mükellefi olmayanlardan ticari işletmeye dahil olmayan ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiralama işlemleri (Verginin tamamı)

 

c) Profesyonel veya amatör spor kulüpleri oyuncularının formalarında gösterilen, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılan, pano olarak yerleştirilen, dergi kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanması ve benzeri şekilde reklam verilmesi (Verginin tamamı)

 

d) Hurda metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam ve atıklarının teslimi,(Bu istisna, 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, sadece istisnadan vazgeçen mükellefler için uygulama devam etmektedir) (%90)

 

e) Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, (1/2)

 

f) İthalatçılar, rafineriler, akaryakıt dağıtım firmaları ve akaryakıt bayileri dışında kalan satıcılar, (Akaryakıt işi ile devamlı olarak uğraşmayanların mutad depo kapsamında yurt dışından akaryakıt getirip satanlardan) tarafından yapılan akaryakıt ürünlerinin teslimi (%90)

 

g) Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bazı hizmetler (91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)

 

          - Yapım işleri ve bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri (1/6),

 

          - Temizlik (2/3) , bahçe ve çevre bakım hizmetleri (1/2),

 

          - Özel güvenlik hizmetleri (4/5),

 

          - Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri (1/3),

 

          - Her türlü yemek servisi (1/2),

 

          - Danışmanlık ve denetim hizmetleri (1/2),

 

h) Yapı denetim kuruluşlarının sunduğu yapı denetim hizmetleri ile uluslar arası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri (1/2),

 

ı) İşgücü hizmet alımları (%90),

 

i) Hurdadan elde edilenler dışındaki bakır, alüminyum ve çinko külçe teslimleri

 

j) Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi(anot,katot, her çeşit takoz-biyet,slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç, çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin teslimi) (%90),

 

k) Hurda metalden elde edilen külçelerin teslimi (%90),

 

l) Hurda ve atık plastikten elde edilen ürünlerin teslimi, (plastik hurda ve atıklardan elde edilen ve plastik esaslı malzeme imalatında kullanılmak üzere hammadde olarak kullanılması) (%90)

 

m) Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri (%90),

 

n) Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi (1/2),

 

o) Turizm acente, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara/ mağazalara götürmeleri karşılığında ödenen komisyonlar (2/3),

 

III- KATMA DEĞER VERGİSİNDE İADE ESASLARI

 

İade hakkı doğuran işlemlerinden doğan KDV alacaklarının nakden ve/veya mahsuben iadesi, temel olarak 84 no'lu KDVK Genel Tebliği'nde yer alan esas ve usullere göre yerine getirilmektedir.

 

Söz konusu Tebliğ'in "Genel esaslar" bölümünde SMİYB düzenleme veya kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunmayan mükelleflerin nakden ve/veya mahsuben iadelerinin yerine getirilmesinde uygulanacak esaslara yer verilmektedir.

 

Aynı Tebliğ'in "Özel esaslar" bölümünde ise, genel esaslara göre iadesi yerine getirilemeyen ve SMİYB düzenleme veya kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mükellefler ile haklarında diğer nedenlerle olumsuzluk tespit edilen mükelleflerin nakden ve/veya mahsuben iade esasları belirlenmektedir.

 

84 no'lu Genel Tebliğ'de belirlenen bu esaslara ek olarak, 11/04/2008 tarih ve 26844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 109 seri No’lu KDVK Genel Tebliği ile, KDVK’nın 8/2, 9/1, 29/2 ve 32’nci maddelerinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden “Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS)" uygulamaya dahil edilmiştir. Bu sistemde, 109 No'lu Genel Tebliğ'de belirtilen şartları sağlayan mükelleflere, bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık tarafından “Hızlandırılmış KDV İade Sistemi Sertifikası” verilmekte ve bu sertifikaya sahip olan mükelleflerin iade talepleri, sertifika tarihini içine alan dönemden başlamak üzere tutarına bakılmaksızın teminat, vergi inceleme raporu ve YMM tasdik raporu aranılmadan, iade için gerekli belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren nakden iade taleplerinde 5 gün içinde, mahsuben iade taleplerinde ise aynı gün içinde yerine getirilmektedir.

 

IV- KATMA DEĞER VERGİSİ İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

 

İade Hakkı Doğuran İşlem

KDVK (Madde No)

Teminatsız ve
İncelemesiz Nakit İade Sınırı

Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın

İadede YMM Tasdik Raporunun Geçerli Olup Olmadığı

(2)

İadenin Mükellefin Kendi Vergi Borçlarına Mahsubu (1)

İadenin Mükellefin Kendi SSK Prim Borçları ile İthalat Vergilerine Mahsubu

İadenin Şirket Ortaklarının Vergi, SSK ve İthalat Vergilerine Mahsubu

İadenin Mal ve Hizmet Alınan Mükelleflerin Vergi, SSK ve İthalat Vergi Borçlarına Mahsubu

Mal ve Hizmet İhracatı, İhraç Kayıtlı Teslimler (KDVK Md. 11/1-a,c) (3) (Serbest Bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler dahil)

4.000 TL

(92 No.lu KDV Tebliği)

Var-Sınırsız

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Yok

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(1, 13, 15, 19, 20 ve 37 No.lu SM, SMMM ve YMM Tebliğleri)

(84 ve 110 No.lu KDV Tebliğleri)

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Yapılan Teslimler ve Bavul Ticareti (KDVK .11/1-b)

Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler (KDVK Md. 13/b)

4.000 TL

(93 No.lu KDV Tebliği)

Var-Sınırsız

(93 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(93 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) olarak var-sınırsız

(107 No.lu KDV Tebliği)

Yok

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(93 ve 112 No.lu KDV Tebliğleri)

Altın, Gümüş, Platin Arama İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerinde İstisna (KDVK Md. 13/c) (4)

Liman ve Hava Meydanlarının İnşaası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna (KDVK Md. 13/e)

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlerde İstisna (KDVK Md. 13/f) (5)

Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimleri (KDVK md. 13/g)

4.000 TL

(84 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(84 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(84 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) olarak var-sınırsız

(84, 107 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

Yok

(84 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(84 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

Transit Taşımacılık

1.000 TL

(92 No.lu KDV Tebliği)

Var-Sınırsız

(83, 84, 86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(83, 84, 86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

(107 No.lu KDV Tebliği)

Yok

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(6, 20 ve 37 No.lu SM, SMMM ve YMM Tebliğleri)

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde KDV İstisnası (KDVK Md. 14/3)

4.000 TL

(100 No.lu KDV Tebliği)

Var-Sınırsız

(100 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(100 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(100 Sıra No.lu KDV G.T)

Hurda Teslimleri (Sadece İstisnadan Vazgeçen Mükellefler İçin) (KDVK Md. 9/1) ve Bakır Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması

2.000 TL

(86 ve 92 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(86 ve107 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(58 No.lu KDV Tebliği)

29/2 İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetler(6)

4.000 TL

(99 No.lu KDV Tebliğleri)

Var - 4.000 TL'ye kadar (99 No.lu KDV Tebliği)

Var - 4.000 TL'ye kadar (99 No.lu KDV Tebliği)

Yok

(99 No.lu KDV Tebliği)

Yok

(99 No.lu KDV Tebliği)

Geçerli

(99 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

91 No.lu KDV Tebliği Kapsamında Yapılan Tevkifat

1.000 TL

(95 No.lu KDV Tebliği)

Var, 1.000 TL (95 No.lu KDV Tebliği) (7)

Yok, sadece yapım işlerinde, banka teminat mektubu, inceleme raporu veya YMM raporu karşılığı var (107 No.lu KDV Tebliği)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak, sadece yapım işlerinde var (95 ve 107 No.lu KDV Tebliği)

Yok

(86,95 ve 107 No.lu KDV Tebliği)

Sadece yapım işlerinden doğan nakden ve mahsuben iadelerde geçerli (95 ve 96 No.lu KDV Tebliğleri) (8)

Araçlar, Petrol Arama ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna

(KDVK Md. 13/a, d)

200 TL

(92 No.lu KDV Tebliği)

Var-Sınırsız

(83, 84, 86, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(83, 84, 86, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız (84, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Yok

(83, 84, 86, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

13/a ve 13/d için Geçerli

(8 ve 37 No.lu SM, SMMM ve YMM Tebliğler) (72 No.lu KDV Tebliği)

Yabancılara Taşımacılık, Fuar, Sergi ve Panayırlara Katılım Nedeniyle Yapılacak İade (KDVK Md. 11/1-b)

1.000 TL (9)

(90 No.lu KDV Tebliği)

-

-

-

-

Geçersiz

Pamuk, Tiftik, Yün, Yapağı, Ham Post ve Deri, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinde Tevkifat

4.000 TL

(107 ve 108 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(107 ve 108 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(107 ve 108 No.lu KDV Tebliğleri)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

(107 ve 108 No.lu KDV Tebliğleri)

Yok

(107 ve 108 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(107 ve 108 No.lu KDV Tebliği)

İSMEP Kapsamında Yapılacak teslim ve Hizmetlerde İstisna (6111 sayılı Kanun Geçici Md. 16)

4.000 TL

(84 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(84 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Var-Sınırsız

(84 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

(84, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Yok

(84 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Geçerli

(84 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

96 No.lu KDV Tebliği Kapsamında İşgücü Hizmetlerinden Yapılan Tevkifat

Tevkifat uygulamasından doğan KDV iade alacaklarının nakden ve mahsuben iadesi miktarına bakılmaksızın sadece banka teminat mektubu veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilmektedir.

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinden Yapılan Tevkifat

107 No.lu KDV Tebliğine göre, tevkifat uygulamasından doğan KDV iade alacakları miktarına bakılmaksızın sadece vergi inceleme raporu sonucuna göre iade edilmektedir.

Turizm Acentesi, Rehber ve Benzerlerine Ödenen Komisyonlardan Yapılan Tevkifat

110 Seri No.lu KDV Tebliğine göre tevkifat uygulamasından doğan KDV iade alacaklarına ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri, miktarına bakılmaksızın münhasıran teminat mektubu veya vergi inceleme raporu karşılığı yerine getirilmektedir.

Yabancı Sinema Yapımcılarına İlişkin İstisna (KDVK Md. 11/1-b)

İade talepleri münhasıran YMM Tasdik Raporu karşılığı yerine getirilir.

Geçerli

(113 No.lu KDV Tebliği)

 

Hızlandırılmış KDV iade sisteminden yararlanan mükelleflerin iade ve mahsup talepleri, miktarına bakılmaksızın teminat, inceleme raporu veya YMM tasdik raporu aranılmadan yerine getirilecektir. (109 Seri No.lu KDV GT)

 

(1) KDV iade alacakları, öncelikle hak sahibinin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edilecek, artan bir miktar olursa mükellefin isteğine bağlı olarak kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olarak (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına veya SSK prim borçlarına mahsup yapılır. 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı özel fatura ile satış yapanlara ihraç kadıyla teslimde bulunanların iade talepleri sadece mahsup yoluyla yerine getirilir, nakden iade yapılmaz.

 

(2) 37 no.lu YMM Tebliği'ne göre, KDVK’nın 11/1-a-c, 13, 14, 15/1-b maddeleri kapsamında doğan iadelerin YMM Tasdik Raporuna göre yapılmasında süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi varsa üst iade sınırı bulunmamakta, süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi yoksa üst sınır 364.000 TL’dir (01.01.2012 tarihinden itibaren). Kanun'un 11/1-b maddesinden doğan iadelerde ise tam tasdik sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın üst iade limiti 95.000 TL’dir. Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri’nin (SDTŞ'nin) 61 No.lu Tebliğ kapsamındaki iade taleplerinde iade edilecek tutar, ortak bazında 95.000 TL’yi (01.01.2012 tarihinden itibaren) aşmamak kaydıyla iade talep edilen dönemde ortaklardan alınarak ihraç edilen mal bedellerine ilişkin KDV toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Kanun'un 13/a maddesinden doğan iadelerin YMM raporuna göre yapılmasında ise bir üst sınır yoktur. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iadelerde tam tasdik sözleşmesi yoksa, YMM Raporuna göre iade üst sınırı 01.01.2012’den itibaren 728.000 TL’dir. Kanun’un 13/b, c, e ve f maddesine göre doğan iadelerin YMM Tasdik Raporu'na göre yapılmasında, ihracat istisnası için öngörülen limitler geçerlidir.

 

(3) KDVK’nın Geçici 17. maddesi kapsamındaki tecil-terkin, iade ve mahsup işlemleri, aynı Kanun'un 11/1-c maddesindeki usul ve esaslara tabidir.

 

(4) Altın, gümüş veya platin arama faaliyetlerinin başlayış aşaması için geçerli olan istisna uygulamasında KDV iade talepleri miktarına bakılmaksızın münhasıran YMM Tasdik Raporu veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

 

(5) Bu esaslar, istisna kapsamındaki işlemin tamamlanmasından sonra ya da işlemin sonuçlanması beklenilmeden vergilendirme dönemleri itibariyle yapılacak nakden ve mahsuben iadeler için geçerlidir. Aynı esaslar anılan istisna kapsamında yurt dışında yerleşik firmalara yapılan teslim ve hizmetlerden doğan iadeler içinde geçerli bulunmaktadır.

 

(6) 101 No.lu KDV Tebliği'ne göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının mükellefin kendisinin elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu da mümkündür.

 

(7) Yapım işlerinde vergi ve SGK borçlarına, diğerlerinde sadece kendi vergi borcuna mahsubu mümkündür. Diğerlerinden doğan iadelerin 1.000 TL’yi aşan kısmın mahsubu, banka teminat mektubu veya inceleme raporu ile mümkündür.

 

(8) Yapım işlerinde tevkifat uygulamasından doğan nakden iade talepleri ihracat istisnası için öngörülen limitler dahilinde YMM tasdik raporu ile yerine getirilecektir. Diğer bir ifade ile bu işlerde YMM tasdik raporu ile KDV iadesi üst sınırı, süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi varsa sınırsız, yoksa 364.000 TL'dir.

 

(9) 1.000 TL’yi aşan iade talepleri ise münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

 

Kaynak: http://www.yaklasim.com.tr/malibilgiler/pratikbilgiler/maddeler/033.htm

 

V- KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNİN DENETİMİNDE "KDV İADESİ RİSK ANALİZ (KDVİRA) SİSTEMİ"

 

KDV iade taleplerine ilişkin kontrol ve analiz işlemlerinin merkezden elektronik ortamda yapılması ve bu sayede vergi dairelerinin iş yükünden kurtarılmasını sağlamak, vergi dairelerini ve mükellefleri kırtasiyecilikten kurtarmak, iade/mahsup işlemlerine hız kazandırmak, KDV iade işlemlerine asgari bir standart getirmek ve yurt çapında uygulama birliğini sağlamak vb. amaçlarla,  Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 2010 yılı Ocak ayından itibaren "KDV İadesi Risk Analiz (KDVİRA) Sistemi" hayata geçirilmiştir. Bu sistem, iade işlemlerinin tüm aşamalarının idare tarafından takip ve kontrol edilebilmesine olanak sağlamaktadır. KDVİRA sistemi ile 2010/Ocak vergilendirme döneminden itibaren KDV iadesi kontrol raporları üretilmeye başlanmıştır.

 

 

KDVİRA sisteminde mükellefler, KDV iadelerine esas teşkil eden belgeleri İnternet Vergi Dairesi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarmakta, böylece mükelleflerin bir takım bürokratik işlemlerle uğraşmalarına gerek kalmamaktadır. KDV iade taleplerine ilişkin yapılan analiz ve kontrol işlemlerinin hemen hemen tamamı bilgisayar teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmekte, böylece vergi dairelerinin üzerindeki KDV iadelerinden kaynaklanan ağır iş yükü önemli ölçüde hafifletilmektedir. Bu sistem ile tedarikçilerin vergisel uyumları ölçülmekte ve bu mükellefler detaylı analizlere tabi tutulmaktadır. Bu sayede iade sürecinde sahte fatura düzenleyen veya kullanan mükelleflerin hızlı bir şekilde tespit edilmesi mümkün hale gelmektedir.

 

Çalışmalarına 2010 yılında başlanan "Makro Analiz Raporu Projesi" ile KDV iade işlemlerine esas teşkil eden listelerden hareketle veri ambarında yer alan mükelleflere ait çeşitli bilgilerden faydalanılarak iade talep eden mükellefler, faaliyette bulundukları il ve sektör bazında daha detaylı analizlere tabi tutulmaktadırlar. Mükelleflerin bu proje kapsamında belirlenmiş olan kriterlerden sapma göstermeleri durumu, iadeyi sonuçlandıracak vergi dairesine rapor edilerek, iadenin daha sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

 

Yine bu kapsamda uygulamaya konulan "Veri Görselleştirme Uygulamaları" ile; haksız KDV iadesi alabilmek veya ödenecek vergiyi azaltmak amacıyla bir organizasyon içerisinde sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerini gerçekleştiren mükellefleri tespit edebilmek için hazırlanan bilgisayar programı sayesinde, birçok mükellefe ait veri yığınları içerisinden anlamlı sonuçlar yorumlanabilir bir şekilde görselleştirilmektedir. Bu sayede sahteciliğe yönelik organizasyonların analizi ve bu organizasyona dahil mükelleflerin incelemeleri oldukça kolaylaştırılmıştır.

 

Aynı çerçevede uygulamaya konulan "Sahte Belge Risk Analiz Programı"; aylık dönemler itibariyle faal mükelleflerin, vergisel anlamda taşıdıkları riski matematiksel olarak ortaya koyan ve detaylı risk analizlerine imkân sağlayan bir sistemdir. Bu sistem risk kriterleri adı verilen kuralları ihlal eden mükellefleri, belirli bir formülasyon ile puanlamakta ve alınan puanları toplayarak her mükellefin toplam risk puanını hesaplamaktadır. Program ile mükellef bazlı risk analizi yapılabildiği gibi ülke geneli, bölge, il, ilçe, vergi dairesi, sektör, bilanço aktif büyüklüğü, matrah büyüklüğü, alım-satım tutarı büyüklüğü ve benzeri büyüklükler veya tüm bu verilerin karışımı şeklinde analizler de yapılabilmektedir. Program, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükellefleri ortaya çıkarmakta ve bu anlamda hem KDVİRA sistemini hem de sahte belge düzenleme incelemelerini beslemektedir. Bu açıdan programın en önemli özelliği halen faal olan (cari) sahte belge düzenleyicilerini yakalayabilmesi ve bu konuda caydırıcılığı en üst düzeye çıkartabilmesidir.

 

IV-TÜRKİYE'DE YAPILAN KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNE İLİŞKİN İSTATİSTİKLER

 

1- 1989 - 2011 Yılları Arasında Yapılan Katma Değer Vergisi İadeleri

 

Yıllar

İhracat İstisnası Nedeniyle Dahilde Alınan KDV'den Yapılan Vergi İadesi Miktarı

(Bin TL)

Diğer İadeler Miktarı

(Bin TL)

1989

585

754

1990

686

821

1991

1.349

1.042

1992

2.816

1.557

1993

5.270

2.102

1994

15.439

3.827

1995

38.884

11.799

1996

61.250

22.680

1997

149.751

50.748

1998

304.709

142.434

1999

456.667

556.169

2000

770.983

638.527

2001

1.692.166

928.335

2002

3.475.781

1.629.861

2003

5.060.762

2.571.505

2004

4.939.814

6.209.256

2005

6.704.384

5.777.408

2006

7.371.200

4.793.954

2007

9.556.386

6.321.551

2008

10.159.858

7.129.095

2009

9.643.418

8.326.698

2010

9.507.718

8.982.355

2011

12.914.499

9.703.256

 

 Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_60.xls.htm

 

2- Yapılan Katma Değer Vergisi İadelerinin GSYH (1998 Bazlı) İçindeki Payı

 

Yıllar

GSYH

İhracat İstisnası Nedeniyle Dahilde Alınan KDV'den Yapılan Vergi İadesi Miktarı

(Bin TL)

GSYH

İçindeki

Payı

 (%)

Diğer İadeler Miktarı

(Bin TL)

GSYH

İçindeki

Payı

(%)

(A)

(B)

(B/A)

(C)

(C/A)

1998

70.203.147

304.709

0,4

142.434

0,2

1999

104.595.916

456.667

0,4

556.169

0,5

2000

166.658.021

770.983

0,5

638.527

0,4

2001

240.224.083

1.692.166

0,7

928.335

0,4

2002

350.476.089

3.475.781

1,0

1.629.861

0,5

2003

454.780.659

5.060.762

1,1

2.571.505

0,6

2004

559.033.026

4.939.814

0,9

6.209.256

1,1

2005

648.931.712

6.704.384

1,0

5.777.408

0,9

2006

758.390.785

7.371.200

1,0

4.793.954

0,6

2007

843.178.421

9.556.386

1,1

6.321.551

0,7

2008

950.534.251

10.159.858

1,1

7.129.095

0,8

2009

952.558.579

9.643.418

1,0

8.326.698

0,9

2010

1.103.749.801

9.507.718

0,9

8.982.355

0,8

2011

1.281.454.000

12.914.499

1,0

9.703.256

0,8

 

Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_61.xls.htm

 

KAYNAKÇA

 

www.gib.gov.tr

 

www.yaklasim.com.tr

 

www.ivdb.gov.tr

 

www.avdb.gov.tr

 

Köşe Yazıları

Agah DİKİCİ

17 Eylül günü, Amerikan Gelir İdaresi (IRS), merkezi ABD’nin Atlanta şehrinde bulunan çokuluslu Amerikan şirketi Coca-Cola’ya, 5 yıl süren vergi incelemesinin neticesini tebliğ etti....

25.10.2015
İ. Hakkı DURA

Vergi Usul Kanunu’nun 134’üncü maddesi vergi incelemesini, amaç ölçütüyle tanımlamıştır. Vergi incelemesinin yapılması nedenini de açıklayan bu betimleme, “Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.” şeklinde ifade edilmiştir. ...

12.9.2015
Erdoğan ÖCAL

(Teslimi yapan) vergi mükelleflerinin, bedelsiz teslimlerinin gelir ve kurumlar vergileri (kazançtan indirilip indirilemeyecekleri açısından) ile dolaylı vergiler (KDV/ÖTVye tabi olup olmadıkları açısından) karşısındaki durumu, öteden beri tartışılmış ve tartışılmaktadır....

7.1.2015
Korkut ÖZKORKUT

Geçen yıl Vergi Sorunları Dergisinin internet sitesindeki yazılarıma yeniden başlama düşüncesiyle "Nerede Kalmıştık?" başlıklı yazımı kaleme almış ve yeni bir hevesle yazmaya devam etmeyi ummuştum....

27.10.2014
Cahit YERCİ

Katma Değer Vergisi’ni (KDV’yi) ve KDV olarak adlandırılmamakla birlikte KDV’nin ana sistemine göre çalışan dolaylı vergileri (mal ve hizmet vergilerini) uygulayan ülke sayısı günümüzde çok artmıştır....

4.7.2014
N. Semih ÖZ

Bugünlerin güncel konularında biri Twitter’ın vergilendirilmesi. Aslında konu Türkiye’de, temel hak ve özgürlükleri açısından da sorgulanan bir durum. Ancak burada sadece vergi boyutu ele alınacaktır. Twitter’in vergilendirilmesi konusu, temelinde e-ticaretin vergilendirilmesinde yaşanan sorunlarla ilgilidir....

24.4.2014
Halil BAŞAĞAÇ

Bilindiği üzere, yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ülkemizde bağımsız denetim uygulamasında yeni bir aşamaya gelinmesi amaçlanmıştır....

12.11.2013
Ahmet KAVAK

Konuya ilişkin olarak açıklamalarımıza geçmezden önce, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 30.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.7.15.01-11-515-56-77 sayıl özelgeye aynen aşağıda yer vermek suretiyle başlamak istiyorum....

3.7.2013
Mehmet YILDIRIM

29/05/2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13. maddesi ile kamuoyunda varlık barışı olarak adlandırılan düzenleme yasalaşmıştır....

29.5.2013
Selahattin GÖKMEN

Mevcut vergi sistemimizde gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergilendirilmesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere iki kanun bulunmaktadır....

29.6.2013

Bizi Takip Edin

Facebook
Youtube

Telefon: 0216 391 99 08 - Faks: 0216 391 30 25

Adres: Hakimiyeti Milliye Caddesi No: 47 Emlak Kredi İşhanı Kat 3 Daire 160 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Sitemizde yayımlanan tüm içeriğin telif hakları Vergi Sorunları Dergisi'ne ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Sayın Abonemiz,

Kullanmış olduğunuz şifrenin yenilenmesi için kullanıcı adınızı (e-posta adresinizi) yazarak "Gönder" butonuna tıklayınız,
sistem tarafından oluşturulacak yeni şifreniz e-posta adresinize bildirilecektir.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Kullanıcı Adınızı (e-posta adresinizi) Yazın.
 
 

Sayın Abonemiz,

Giriş için kullandığınız Kullanıcı Adı ve Şifre ile şuan bir oturum açık bulunmaktadır.

Aynı Kullanıcı Adı ve Şifre ile birden fazla bilgisayarda oturum açamazsınız.

Kullanıcı Adınız ve Şifrenizin başkaları tarafından izinsiz kullanıldığını düşünüyorsanız lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Sayın Abonemiz,

Bu gün itibariyle (25.11.2015) abonelik süreniz sona ermiştir.

Aboneliğinizin tekrar başlatılması için Abonelik Formunu doldurunuz.

Detaylı bilgi almak için lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi