TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

2018-2020 DÖNEMİNDE İŞE ALINACAK ÜCRETLİLERE SAĞLANAN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ

Mart 2019 Sayı 366

ÖZET

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan işsizlik konusunda istihdamı artırmak için 2017 yılında getirilen teşviklerde başarıya ulaşılması sonrasında 2018 yılında da benzer bir düzenleme yapılmış ve uygulamaya girmiştir. İşverenlerin yeni istihdam yaratmalarını teşvik için Devlet, alacağı sigorta priminden veya gelir vergisi stopajında belli tutarlarda vazgeçmek suretiyle işsizlerin çalışma hayatına girmesini sağlamaktadır. 7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 21. madde ile aynı Kanunun Geçici 19 ve 20. maddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle gelir vergisi stopaj teşviki sağlanmıştır. Teşvik kapsamına Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince işe alınan sigortalılar için sağlanan gelir vergisi stopajı teşviki, teşvik kapsamına giren her bir çalışan için en fazla 12 ay süre ile uygulanacaktır. Bu süre; engelli, 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar için 18 ay süre ile uygulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: 7103 Sayılı Kanun, 4447 Sayılı Kanun, Yeni İşe Alınan Ücretli, Gelir Vergisi Stopaj Teşviki, Sigorta Prim Desteği, Damga Vergisi Desteği.

Jel Sınıflandırması: H2, H25, H29.

INCOME TAX WİTHHOLDİNG INDUCEMENT PROVİDED TO EMPLOYEES TO BE EMPLOYED İN THE PERİOD OF 2018-2020

ABSTRACT

Following the success of the incentives introduced in 2017 to increase employment in unemployment, which is one of the most important problems of our country, a similar regulation was made and implemented in 2018. In order to encourage employers to create new jobs, the State allows unemployed persons to enter the working life by giving up certain amounts of insurance premiums or income tax withholding. With respect to temporary Article 21 added to Law No. 7103 and Unemployment Insurance Law No. 4447 and income tax calculated on the basis of the amount corresponding to the number of days of premium pay for the minimum wage for those who are employed under the provisions of Temporary Articles 19 and 20 of the same Law and that have the written conditions stated in these Articles, after the deduction is applied, the income tax withholding tax incentive has been provided through the abandonment of the taxable amount accruing over the remaining taxable portion of the remaining portion. Income withholding tax provided for the insured employed for private sector employers between 1 January 2018 and 31 December 2020 among the unemployed registered in the Turkish Employment Agency within the scope of the incentive shall not exceed 12 month period. This inducement period; disabled, 18 year old or older woman and between 18-25 years old male workers will be applied for 18 months

Keywords: Law No. 7103, Law No. 4447, Newly Hired Wageworker, Income Tax Withholding Inducement, Insurance Premium Inducement, Stamp Tax Inducement.

Jel Classification: H2, H25, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!