TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN IŞIK

DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİ HUKUKUNDAKİ İŞYERİ KAVRAMINA ETKİLERİ

Mayıs 2018 Sayı 356

ÖZET

Küreselleşme ile birlikte 1990’lı yılların ortalarından itibaren internetin gelişmesi ticari ve mali işlemlerde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına olanak vermiştir. İlk başlarda sadece ticari işlemler internet ortamında yapılırken, yapılan işlemlerin çeşitliliği zamanla artmıştır. Pek çok ticari, mali işlem internet üzerinden yapılır hale gelmiştir. Önceleri, sadece e-ticaret olarak anılan kavram gelişerek dijital ekonomiye dönüşmüştür. Elektronik işlemlerdeki bu gelişim vergilendirme üzerinde ciddi etkiler yaratmıştır. En çok etkilene kavram “işyeri” olmuştur. Ülkelerin vergi sistemleri internetin bilinmediği tarihlerde şekillenmiştir. Vergi sistemleri bir yere sabit işyeri kavramı üzerine kurulmuştur. Sabit bir yer olarak tanımlanan işyeri, bilgi ve iletişim sistemlerinin gelişmesi üzerine vergi hukukunda kendinden beklenen işlevi görememeye başlamıştır. Zira internette sabit bir işyeri olmadan ticari ve mali işlemler yapılabilir hale gelmiştir. Dijital ekonominin ticari ve mali işlemleri daha fazla geliştirmesi ülkelerin vergi sistemlerinde yenilikleri gerekli kılmıştır. En çok geliştirilmesi gereken alanlardan biri işyeri kavramının güncellenmesi olmuştur. OECD BEPS Projesinin eylem planlarından biri “Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi Sorunları” konusu oluşturmuştur. BEPS eylem planının çıktıları ülkeleri etkilemeye başlamıştır. OECD Vergi Model Anlaşmasının “İşyeri” başlıklı maddesinde önemli değişikliler yapılmıştır. OECD, bu değişikliklerin ülkelerin kendi aralarında imzaladıkları ikili anlaşmalara doğrudan uygulanabilmesi için BEPS Çok Taraflı Anlaşmasını hazırlanmış ve imzaya açmıştır. Türkiye bu çok taraflı anlaşmayı imzalamıştır. OECD ve ülkeler işyeri kavramı konusunda attıkları adımlarla vergi sistemlerinin dijital ekonomiye uyumunu sağlamaktadırlar. Ülkeler gelişmeler karşısında hem iç hukuklarında hem de uluslararası vergi alanında adımlar atmaktadırlar. Türkiye benzer adımları atmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Vergi Hukuku, Vergi Anlaşması, İşyeri, E-ticaret, Dijital Ekonomi, BEPS

Jel Sınıflandırması: H25, H26, K34.

THE EFFECTS OF DIGITAL ECONOMY ON THE CONCEPT OF PERMANENT ESTABLISHMEN IN TAX LAW

ABSTRACT

Along with globalization, the development of the Internet from the mid-1990s has allowed new methods to emerge in commercial and financial transactions. At first, only business transactions were made on the internet, but the variety of transactions increased over time. Many commercial, financial transactions have become available over the internet. The e-commerce has evolved into a digital economy This development in electronic transactions has had a serious impact on taxation. The most influential concept has been “permanent establishment”. The tax systems of the countries were shaped in the days when the internet was not known. Tax systems were based on the concept of fixed permanent establishment. The permanent establishment defined as a fixed place, has become unable to anticipate the expected function of taxation on the development of information and communication systems. Because commercial and financial transactions can be done without a fixed permanent establishment on the internet. The digital economy’s further development of commercial and financial transactions has required countries to innovate in their tax systems. One of the area that needs to be improved is the updating of the permanent establishment concept. One of the action plans of OECD BEPS Project was “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”. The outputs of the BEPS action plan has begun to affect countries. Significant changes have been made in the OECD Tax Model Agreement entitled “Permanent Establishment”. The OECD has prepared and signed the BEPS Multilateral Agreement so that these amendments can be directly applied to the bilateral agreements signed between the countries. Turkey has signed the multilateral agreement. The OECD and the countries are making the tax system harmonized with the digital economy by taking steps in the permanent establishment. Turkey is taking similar steps.

Keywords: International Tax Law, Tax Agreement, Permanent Establishment, E-commerce, Digital Economy, BEPS.

Jel Classification: H25, H26, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!