TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GEÇİCİ VERGİ VE BU VERGİNİN EŞİTLİK İLE SUÇTA VE CEZADA KANUNULİK İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kasım 2021 Sayı 398

ÖZET

Geçici vergi kesin olmayan değişken ve hesabı daha sonra yapılarak tamamlatılacak ya da geri verilecek bir vergi alım yöntemidir. Bu yöntemin getiriliş amacı, gelir elde eden mükellefler arasında verginin ödenme zamanının farklılığından doğan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve devletin vergi alacağına cari yılda kavuşarak fiyatlar genel seviyesinin yükselmesinden kaynaklanabilecek zararlarını gidermeye yönelik bulunmaktadır. Geçici vergi niteliği bakımından bir vergi alım yöntemidir. Geçici vergi ile gelir ve kurumlar vergilerinde ödeme sistemi kısmen değiştirilerek peşin ya da ön ödeme adı verilen uygulamaya geçilmiştir. Daha önce 3-21 ay arasında değişen bir gecikmeyle değil gelirin elde edildiği yıl içerisinde vergisinin de alınmasını amaçlayan işleyiş yeni bir vergi yaratmamakta ödenmesi zorunlu verginin daha erken yatırılmasını sağlamaktadır. Anayasa Mahkemesinin eski bir kararında da ifade edildiği gibi, gelir vergisinin aynı yıl içinde alınması, süre düzenlemesidir. Geçici verginin burada belirtilen niteliğine rağmen ayrı vergi cezalarının uygulanması mükelleflerin çift vergi cezası ödemesi ile karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadır. Bazı koşullar içinde çifte vergilendirme nedeniyle hem geçici vergi hem de geçici verginin bağlantılı olup mahsup edileceği gelir vergisine uygulanacak vergi cezaları nedeniyle mükelleflerin vergi yükü farklılaştırılmakta, bu da vergide eşitlik ilkesinin zedelenmesine neden olabilmektedir. Ayrıca, geçici vergi suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı olduğunayönelik eleştirilerde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geçici Vergi, Beyan Yöntemi, Verginin Mahsubu, Eşitlik İlkesi, Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi.

Jel Sınıflandırması: K34

TEMPORARY TAX AND EVALUATION OF THIS TAX IN TERMS OF EQUALITY PRINCIPLES AND LEGAL PRINCIPLES IN CRIME AND PENALTY

ABSTRACT

Temporary tax is an inconclusive variable and a method of tax purchase that will be completed or refunded later. The purpose of this method is to eliminate inequalities between taxpayers who earn income due to the difference in the time of payment of the tax and to eliminate the losses that may result from the increase in prices by obtaining the state’s tax credit in the current year. It is a method of tax purchase in terms of temporary tax nature. The payment system for income and corporate taxes with temporary tax has been partially changed and the so-called upfront or prepayment has been introduced. The process, which previously aimed to collect tax not only with a delay ranging from 3-21 months, but also in the year in which the income is obtained, does not create a new tax, but allows the mandatory tax to be paid to be paid earlier. As stated in an earlier decision of the Constitutional Court the receipt of income tax within the same year is the regulation of time. Despite the nature of the temporary tax, the implementation of separate tax penalties causes taxpayers to face double tax penalties. In some circumstances, the tax burden of taxpayers is differentiated due to the tax penalties to be applied to the income which temporary tax will be deducted due to double taxation, which can lead to damage to the principle of equality in tax. In addition, the temporary tax criticizes the violation of the principle of legality in crime and punishment

Keywords: Temporary Tax, Method of Declaration, Tax Deduction, Principle of Equality, Principle of Law in Crime and Punishment.

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!