TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İHRACAT TEŞVİKLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSLARINA ETKİSİ: KARAMAN İHRACATÇI FİRMALAR ÖRNEĞİ

Kasım 2023 Sayı 422

ÖZET

Bu çalışma, Karaman ili özelinde firmaların faydalandığı ihracat teşviklerinin firmaların performansları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla kesitsel türde tanımlayıcı bir çalışma olarak planlandı. Araştırmada firmaların tanıtıcı özellikleri, yararlandıkları ihracat teşviki ile ilgili bilgileri içeren ve firmanın ihracat teşvikinin ihracat performansı üzerinde etkisini belirlemeye yönelik olan araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan anket formu kullanıldı. Elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistikler, faktör analizleri, normallik testleri, ANOVA testi ile değerlendirildi. İhracat teşviklerinin firmalara sağladığı katkıların likert sorularının ortalama ve standart sapma değerleri 40,78±14,68 (min=13, maks=65) ve Chronbach alfa katsayısı ,97 idi. Firmaların hukuki yapıları ve faaliyet alanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05).

Anahtar Kelimeler: Karaman İli OSB, İhracat Teşvikleri, Firma Performansı

Jel Sınıflandırması: H25, H71, L25, L52

THE EFFECT OF EXPORT INCENTIVES ON EXPORT PERFORMANCES OF COMPANIES: THE CASE OF KARAMAN EXPORTERS

ABSTRACT

This study is a cross-sectional descriptive study in order to determine the effect of export incentives benefited by companies in Karaman Province on the performance of companies. planned as a study. In the research, a survey form, which contains information about the introductory features of the companies, the export incentives they benefit from, and which aims to determine the effect of the export incentive of the company on the export performance, was used by the researcher in line with the literature. The obtained data were evaluated with descriptive statistics, factor analysis, normality tests, ANOVA test. A statistically significant difference was found between the legal structures and fields of activity of the companies (p<0.05).

Keywords: Karaman Province OIZ, Export Incentives, Firm Performance

Jel Classification: H25, H71, L25, L52

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!