TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER VE AVANTAJLARI

Ağustos 2017 Sayı 347

ÖZET

5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinde dernek; kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları olarak tanımlanmıştır. Genel olarak dernekler belirli bir yöre veya belirli meslek gruplarının sosyal dayanışma içinde olması ve o yöre ya da meslek mensuplarının sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulmaktadırlar. Ancak bazı dernekler, belli bir yöre veya belli bir meslek grubunun sorunlarına değil, kamu yararına hizmet etmek amacıyla da kurulabilmektedirler. Kamu yarına çalışmak amacıyla kurulan derneklerin, kamuya yararlı dernek sıfatını kazanabilmeleri Dernekler Kanunu’nun 27’inci maddesinde belirtilen şartları topluca sağlamaları ve bu hususta Bakanlar Kurulu tarafından karar verilmesi ile mümkündür. Bunun sonucunda ise birçok imkan ve olanaklardan ilgili derneğin yararlanabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu çalışmamızda, bir derneğin kamu yararına dernek sıfatı kazanması ve bu durumu devam ettirebilmesi hususları yasal ve idari düzenlemeler kapsamında ortaya konularak, kamuya yararlı bir dernek olmanın ilgili derneğe getirileri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dernek, kamuya yararlı çalışan dernek, vergisel avantajlar, özelgeler

Jel Sınıflandırması: H26, L31.

ABSTRACT

In the 2 nd article titled “Definitions” of Association Law No. 5253, at least seven real or legal persons have been defined as communities of persons with legal personality that they have created through continuous union of their knowledge and work in order to realize a specific and common purpose not prohibited by law except for profit sharing. Generally, associations are established for the purpose of social solidarity of a specific region or a certain group of professions and seeking solutions to the problems of the local or professional members. However, some associations can be established not only for the problems of a certain region or a certain profession group but also for the public interest. It is possible that the associations established to work for the public welfare are able to earn the title of beneficial association to the public collectively the conditions stated in Article 27 of the Associations Law and this issue is possible by decision of the Council of Ministers. As a result of this, it is possible to benefit from the related facilities with many opportunities and possibilities. In this work, we will focus on the issue of bringing to the attention of the public to the benefit of the public as a public benefit association, and in the context of legal and administrative arrangements, the ability to sustain it.

Keywords: Association, public benefit association, tax advantages, advance rulings.

Jel Classification: H26, L31.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!