TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KISMİ BÖLÜNME ÖZEL EKİ 1: BAĞIMSIZ ŞİRKET MODELİ ŞEKLİNDE YAPILAN KISMİ BÖLÜNME İŞLEMİ “İŞLETMEDEN ÇEKME” SAYILABİLİR Mİ?

Mayıs 2017 Sayı 344

ÖZET

Kısmi bölünme işlemlerinde bölünen şirketin aktifinden çıkan varlıklara karşılık, devralan şirket hisselerinin bölünen (devreden) şirket ortaklarına verilmesi halinde bölünen şirkette azaltılan sermayenin veya devredilen varlıkları karşılayacak tutardaki sermayeye ilave edilebilecek fonların devralan şirkette sermaye olarak değerlendirilmesi halinde, bu işlemlerin işletmeden çekme sayılarak vergiye tabi tutulup tutulamayacağı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığının farklı görüşleri içeren özelgeleri bulunmaktadır. Bu konudaki tartışmalar sürerken Gelir İdaresi Başkanlığınca www.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanan 13 Seri Nolu KVK Genel Tebliğ Taslağının 4. Maddesinde, azaltılan sermaye unsurlarından bazılarının (enflasyon düzeltme farkları, geçmiş yıllar karları v.b.) işletmeden çekme sayılarak kurumlar vergisine ve/veya gelir vergisi tevkifatına tabi tutulabileceği belirtilmiştir. Makalemizde söz konusu tebliğ taslağının hukuki durumu mevcut mevzuat hükümleri ve genel vergi hukuku teorisi çerçevesinde değerlendirilecek ve taslağın geliştirilmesine dair önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kısmi bölünme, sermaye azaltımı, devir, iştirak hissesi, kar dağıtımı, işletmeden çekiş

Jel Sınıflandırması: H25, K22, K34

IS PARTIAL DEMERGER BEING OPERATED IN INDEPENDENT CORPORATION MODEL CONSIDERED “WITHDRAWAL FROM COMPANY”?

ABSTRACT

By the delivery of confounding advance rulings concerning partial demerger operations, The Revenue Administration Presidency announced that in the event that the acquiring company’s shares are given to the shareholders of the dividing company in exchange for its transferred assets, reduced capital of the demerging company or in case of using the funds that may be added into capital and compensate the assets transferred by the acquiring company as capital, those operations would be regarded as withdrawal from company. While discussions on this subject are in progress, in the fourth article of the Corporate Tax Code Draft General Communiqué Nr. 13 published at the website of www.gib.gov.tr by Revenue Administration Presidency, that some of the reduced capital elements (inflation correction differences, past years profits, etc.) would be regarded withdrawal from company and subjected to corporate tax or income tax deduction was declared. In our article, the legal status of the draft will be evaluated within the framework of existing legislation provisions and general tax law theory, and proposals on the development of the draft will be presented.

Keywords: Partial demerger, capital decrease, transfer, share, profit distribution, withdrawal from company

Jel Classification: H25, K22, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!