TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KRİPTO-PARA ALIM SATIMI VE MADENCİLİĞİ FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR TESPİT VE ÖNERİ

Ocak 2019 Sayı 364

ÖZET

Gelişen bilişim teknolojisinin birer ürünü olan kripto-paralar, merkezi otoriteye bağlı olmaksızın kişiler arasındaki para transferlerine olanak sağlamaktadırlar. Kripto-paraların öncülü olan Bitcoin ortaya koyduğu yenilikçi özellikler sayesinde, pek çok kesim tarafından destek görmüştür. Günümüz itibariyle hem fiyat olarak hem de hacim değeri bağlamında yüksek seviyelere ulaşan kripto-para ekosistemi, dünya gündeminde daha fazla yer edinmeye başlamıştır. Elektronik ortamda para transferlerine olanak sağlayan kripto-para teknolojisi, geleneksel para ve bankacılık sistemine alternatif olmayı hedefleyen dijital paralardan oluşmaktadır. Kripto-paraların yaygınlaşması ile birlikte, bunların hukuki ve vergisel karşılıkları ile ilgili sorunlar belirginleşmeye başlamıştır. Dünya genelinde çeşitli mevzuat çalışmaları bulunmakla birlikte, görüş birliğine varılan ve genel kabul gören bir düzenleme, halihazırda mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı da kripto-paraların hukuki olarak tanımlanması ve kripto-paralarla ilgili faaliyetlerin vergisel nitelendirme ve betimlemelerinin ortaya konulması hususunda tespit ve önerilerde bulunmaktır. Çalışma kapsamında kripto-paraların kullanım amaçlarına göre “özel bir menkul varlık/kıymet” ve “özel bir para” olarak tanımlanmaları ve bu yönde Yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği görüşüne varılmıştır. Kripto-paralarla ilgili faaliyetler ise kripto-para alım satımı ve kripto-para madenciliği olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Devamlı olarak kripto-para alım satımının ticari kazanç olarak değerlendirilmesi, devamlılık arz etmeksizin alım satımda bulunmanın ise değer artış kazancı olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir. Ayrıca kripto-para madenciliği faaliyetinin niteliği itibariyle, ticari kazanç olarak değerlendirilebileceği yönünde tespitte bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Bitcoin, Blok Zincir, Özel Nitelikli Menkul Varlık, Madencilik Faaliyeti, Vergilendirilmeleri

Jel Sınıflandırması: G00, H20, K00.

A DETERMINATION AND RECOMMENDATION ON THE TRADING OF CRYPTO-MONEY AND THE TAXATION OF MINING ACTIVITIES

ABSTRACT

Crypto-currencies, which are the products of developing information technology, allow money transfers between people without being connected to a central authority. Bitcoin, the precursor of the crypto-coins, has been supported by many segments based on its innovative features.The crypto-money ecosystem, which has reached high levels in terms of both price and volume value, has started to gain more place in the world agenda.Crypto-money technology, which provides money transfer in electronic environment, consists of digital money which aims to be an alternative to traditional money and banking system.With the spread of the crypto-currencies, the raise of problems related to their legal and tax provisions have started.Although there are various legislative studies around the world, an agreed and generally accepted regulation is not currently available.The purpose of this study is to identify and make recommendations about the legal definition of crypto-currencies and the identification and description of taxation of the activities related to crypto-money. In context of the study, it was concluded that the crypto-currencies should be defined as “a private property” and “special money” and also that legal arrangements (regulations) should be made in this direction. The activities related to crypto-money are examined under two headings: crypto-money trading and crypto-money mining. Continuously crypto-money trading is considered as “business income” and it is stated that buying and selling without continuity should be accepted as “capital gain”. In addition, it was determined that the nature of the crypto-currency mining activity could be considered as “business income”.

Keywords: Crypto Money, Bitcoin, Block Chain,Special Qualified Securities, Mining Activity, Taxation

Jel Classification: G00, H20, K00.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!