TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI VE VERGİSEL BOYUTU

Aralık 2021 Sayı 399

ÖZET

05.12.2017 tarih 30261 nolu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na 35/A maddesi eklenerek kitle fonlama platformlarına ilişkin hükümler getirilmiştir. Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (Seri-No:III-35/A.1) 03.10.2019 tarih 30907 nolu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve paya dayalı kitle fonlaması, pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanması olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle paya dayalı kitle fonlamasının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde usul ve esasları açıklanmış olup, daha sonra sistemin paydaşları olan yatırımcı, girişim şirketi (veya girişimci) ve platformların mevcut vergi kanunları karşısındaki durumu genel hükümler çerçevesinde irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kitle Fonlaması, Paya Dayalı Kitle Fonlaması, Vergi, Sermaye Piyasası

Jel Sınıflandırması: H29, K34, K39

EQUITY-BASED CROWDFUNDING AND ITS TAX DIMENSION

ABSTRACT

With the Law No. 7061, which was published in the Official Gazette dated 05.12.2017 and numbered 30261, Article 35/A was added to the Capital Market Law No. 6362 and provisions regarding crowdfunding platforms were introduced. Equity-Based Crowdfunding Communiqué (Serial-No:III-35/A.1) issued by the Capital Markets Board in order to regulate the procedures and principles regarding equity-based crowdfunding was published in the Official Gazette No. 30907 dated 03.10.2019 and entered into force. Crowdfunding is defined as the collection of money from the public through crowdfunding platforms in exchange for a share. In this study, first of all, the procedures and principles of equity-based crowdfunding are explained within the framework of the capital market legislation, and then the situation of the investors, venture companies (or entrepreneurs) and platforms, which are the stakeholders of the system, against the current tax laws are examined within the framework of the general provisions.

Keywords: Crowdfunding, Equity-Based Crowdfunding, Tax, Capital Market

Jel Classification: H29, K34, K39

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!