TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMININ KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN OLASI SONUÇLARI: FİNANSMAN TEMİNİ HİZMETİ ÖRNEĞİ

Mayıs 2017 Sayı 344

ÖZET

Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu açısından transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının söz konusu olması halinde emsallere aykırı fiyat belirlenmesi sebebi ile oluşan işlem fiyatı ile emsal fiyat arasındaki farkın mal veya hizmet miktarı ile çarpımı sonucunda elde edilen tutar, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi açısından dağıtılmış kar payı sayılmakta ve gerçekleşen işlem buna göre vergisel muameleye tabi tutulmaktadır. Bu durumda mal veya hizmete ilişkin hesaplanan/hesaplanması gereken/indirilen katma değer vergisinin de bu muameleye tabi olup olmadığı konusu gündeme gelmektedir. Kendi kanununda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı veya benzer bir müesseseye sahip olmayan , 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) örtülü kazanç dağıtımının hangi durumlarında bu işlemden nasıl etkileneceği, düzeltmeye tabi tutulup tutulmayacağı, örtülü kazanç dağıtımı ile bazı durumlarda benzeşecek hangi hükümlerin bulunduğu ve nasıl uygulanacağı önemli vergisel sorular/sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek ve sık yapılan bir uygulama olarak, işletmelerce kullanılan veya kullandırılan atıl fonlar ve krediler dolayısı ile ortaya çıkan finansman hizmetlerinin de KDV açısından bu uygulama karşısındaki durumu da benzer sonuçlara sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Örtülü kazanç dağıtımı, emsal bedel, emsallere aykırılık, kanunen kabul edilmeyen gider, indirilemeyecek katma değer vergisi.

Jel Sınıflandırması: H26, H29, K34

POTENTIAL RESULTS OF DISGUISED PROFIT DISTRIBUTION THROUGH TRANSFER PRICING FOR VALUE ADDED TAX: FUNDING SERVICE EXAMPLE

ABSTRACT

In the case of disguised profit distribution through transfer pricing in terms of Corporate Tax Law and Income Tax Law, the amount obtained by multiplying the difference between the transaction price and the nominal price by the amount of goods or services generated by the reason of price discrimination not equal to the imbalances is distributed in terms of Corporate Tax and Income Tax The profit share is considered and the transaction is subject to taxation accordingly. In this case, the question of whether the deducted value added tax calculated/should-be-calculated would be also subjected to this treatment comes forth. The Value Added Tax (VAT) Law No. 3065 does not contain any provision related to disguised profit distribution through transfer pricing or a similar establishment. Therefore, how disguised profit distribution will be affected by this transaction and how it will be subject to correction, what provisions are to be resolved with disguised profit distribution and how to implement it are important taxation problems. As an example and a frequent application, the situation of this service in terms of VAT for the financing services arising from idle funds and loans which are used or used by the enterprises has similar results.

Keywords: Disguised profit distribution through transfer pricing, value of equal, contradiction to equals, non-allowable charges, undeductible VAT

Jel Classification: H26, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!