TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE VERGİ AFLARININ ETKİLERİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA

Ocak 2021 Sayı 388

ÖZET

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1950-2017 yılları arasında çıkarılan vergi aflarının vergi ahlakı, kayıt dışı ekonomi, gelir dağılımı, dolaylı ve dolaysız vergi hasılatı üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada VAR etki-tepki analizi ve Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Etki tepki analizi bulgularına göre, vergi aflarının vergi ahlakı, kayıt dışı ekonomi ve dolaylı vergi hasılatı üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu görülürken; gelir dağılımındaki adaletsizliği ve dolaysız vergi hasılatını artırıcı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, vergi ahlakındaki azalmanın nedenlerin biri vergi aflarının çıkmasıdır. Kayıt dışı ekonominin varlığının ise vergi aflarının yürürlüğe girmesinin bir nedeni olduğu görülmektedir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik açısından ise çift yönlü nedensellik ilişkisi görülmektedir. Bir başka ifade ile vergi aflarının çıkması gelir dağılımındaki adaletsizliği artırırken; gelir dağılımındaki adaletsizliğin artması da vergi aflarının çıkmasına neden olmaktadır. Son olarak durum vergi gelirleri açısından incelendiğinde ise vergi afları ile vergi hasılatı arasında (hem dolaylı vergi hasılatı hem de dolaysız vergi hasılatı) istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir nedensel ilişki tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi afları, VAR etki-tepki analizi, Granger nedensellik testi

Jel Sınıflandırması: H20

EFFECTS OF TAX AMNESTY IN TURKEY: AN EMPIRICAL ANALYSIS

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the impact of tax amnesties issued between the years of 1950-2017 in Turkey, on tax ethics, informal economy, income distribution, direct and indirect tax revenue. For this purpose, VAR impulse-response analysis and Granger causality test were used in the study. According to the findings of the impact response analysis, tax amnesties have a decreasing effect on tax morality, the informal economy and indirect tax revenue while tax amnesties have an increasing effect on income inequality and direct tax revenue. According to Granger causality test results, one of the reasons for the decrease in tax morality is the emergence of tax amnesties. The existence of the informal economy seems to be a reason for the tax amnesties. In terms of inequality in income distribution, two-way causality is observed. In other words, tax amnesties increase inequality in income distribution; the increase in inequality in income distribution causes tax amnesty. Finally, there is no statistically significant causal relationship between tax amnesties and tax revenue (indirect tax income and direct tax income).

Keywords: Tax amnesties, VAR impulse-response analysis, Granger causality test

Jel Classification: H20

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!