TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ CEZALARININ HAPİS DIŞI İNFAZ SİSTEMİ

Haziran 2022 Sayı 405

ÖZET

Devletlerin harcamalarını gerçekleştirebilmek için başvurabileceği en önemli gelir kaynağı vergiler olduğundan, vergi kanunlarına aykırı davranış olarak adlandırabileceğimiz vergi suçlarının mümkün olan en az seviyeye indirilmesi çok önemlidir. Vergi suçları, kural olarak para cezası ile cezalandırılmaktadır. Ancak yasa koyucu bazı özellikli, kamu düzenini bozan vergi suçlarının işlenmesi durumunda, para cezası yerine hürriyeti kısıtlayıcı cezalar da öngörmüştür. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 359’uncu, 362’nci ve 363’üncü maddelerinde düzenlenen; kaçakçılık suçları, vergi mahremiyetini ihlâl suçu ve yükümlünün özel işlerini yapma suçları hürriyeti bağlayıcı cezaları gerektiren suçlardır. Yine VUK haricinde düzenlenen vergi suçları ve cezaları bulunmaktadır. Bunlar; 4358 sayılı kanunun 5’inci maddesi ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)’un 107’nci maddesidir. Çağdaş ceza infaz sistemlerinin temel amacı, hükümlülerin yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı bireyler haline getirmek, böylece özel ve genel önlemeyi sağlamak, toplumu suça karşı korumaktır. Bu temel amaca ulaşmaya yönelik olarak, son yıllarda infaz ve ceza adalet sistemimizde önemli değişikliklere gidilmiştir. 5402 Sayılı Kanun ile Ceza Adalet Sistemimizde reform diyebileceğimiz denetimli serbestlik sistemi kurulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adli Vergi Cezaları, Vergi Ceza Hukuku, Denetimli Serbestlik Sistemi

Jel Sınıflandırması: K30, K34

SYSTEM OF EXECUTION OF TAX PENALTIES

ABSTRACT

Since taxes are the most important source of income that states can apply to realize their expenditures, it is very important to reduce tax crimes, which we can call violations of tax laws, to the lowest possible level. Tax offenses are punishable by fines as a rule. However, the legislator has also envisaged freedom-restricting penalties instead of fines in case of certain tax crimes that disrupt public order. Regulated in Articles 359, 362 and 363 of the Tax Procedure Law (VUK) numbered 213; crimes of smuggling, violation of tax privacy and crimes of doing private business of the obligator are crimes that require punishments that bind freedom. Again, there are tax crimes and penalties other than VUK. These; Article 5 of Law No. 4358 and Article 107 of Law No. 6183 on Collection Procedure of Public Claims (AATUHK). The main purpose of modern penitentiary systems is to strengthen the factors that prevent convicts from committing crimes again, to encourage their socialization, to make them productive individuals who respect the laws and social rules, thus to provide specific and general prevention, and to protect the society against crime. In order to achieve this basic goal, significant changes have been made in our execution and criminal justice system in recent years. With the Law No. 5402, the probation system, which we can call a reform in our Criminal Justice System, was established.

Keywords: Judicial Tax Penalties, Tax Criminal Law, Probation system

Jel Classification: K30, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!