TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ ZİYAININ ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKİLLERİ VE VERGİ ZİYAININ HUKUKİ SONUÇLARI

Ekim 2014 Sayı 313

ÖZET

Vergi ziyaı, mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Buna göre; vergi yasalarına, zaman ya da içerik yönünden aykırı davranılması nedeniyle, verginin zaman yönünden ya da tutar yönünden tahakkukunda bir aksaklık meydana gelmişse, vergi ziyaı var demektir. Yalnız tutar bakımından eksik tahakkuk değil, geç tahakkuk da verginin ziyaına neden olmaktadır.Vergi ziyaını meydana getiren fiiller ister hafif, ister ağır olsun bunlara karşı vergi ziyaı cezası uygulanır. Vergi ziyaına sebep olan nedenlerden birisi de vergi beyannamelerinin geç verilmesidir. Vergi beyannamelerinin, istisnalar hariç geç verilmesi nedeniyle öngörülen vergi ziyaı cezası vergi ziyaının yarısı kadar(yüzde elli) uygulanmaktadır.Ancak vergi beyannamelerinin geç olarak hiçbir süre farkı gözetilmeden (bir gün veya dört yıl geç verilmesi gibi) aynı vergi ziyaı cezasına tabi tutulması Ceza hukukundaki ölçülülük ilkesine uygun düşmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi ziyaı, vergi ziyaı suçu, vergi ziyaı cezası,pişmanlık, ölçülülük ilkesi.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, K34

THE WAYS OF OCCURING OF TAX LOSS AND LEGAL CONSEQUENCES OF TAX LOSS

ABSTRACT

The loss of tax refers to obliged or taxpayer’s not fulfilling taxation charge assignments on time or failing to incomplete accrued taxes in accurate time. Accordingly; there is a tax loss, if violation happens due to time or in terms of content for tax laws in terms of time or amount of tax accruals in respect or a glitch occurs. Not only missing accrual in terms of the amount of, but late accrual also brings about loss of tax. The actions causing tax loss are tax penalized whether they are mild or heavy. One of the reasons requiring tax loss is late submission of tax returns. The late submissions of tax returns not including exceptions requires half tax penalty (means fifty percent of total loss). Just late tax returns without taking any time difference (such as granting a day or four years) are subjected to the same tax penalties mentioned above is inconsistent with the principle of proportionality in criminal law.

Keywords: The tax loss, loss of tax crimes,tax penalty,regret, the principle of proportionality.

Jel Classification: H20, H25, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!