TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİLEMEDE BASİTLİK İLKESİ AÇISINDAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Eylül 2019 Sayı 372

ÖZET

Bu çalışmada, vergi mevzuatımıza en son katılan ve 16 adet vergi, harç, pay, fon yürürlükten kaldırarak yürürlüğe konan Özel Tüketim Vergisi, vergi ilkeleri arasına yine son zamanda yerini bulan basitlik ilkesi açısından incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak literatürde yer alan vergi ilkelerine değinilmiş ve vergide basitlik ilkesi açıklanmıştır. Daha sonra Türk vergi sistemi ve uygulamaları basitlik ilkesi açısından örneklendirilmiştir. Çalışmanın son kısmında Özel Tüketim Vergisi Kanunu basitlik ilkesi açısından derinlemesine incelenmiş ve Kanuna ekli 4 sayılı listeden özellik arz eden hesaplamalar örneklerle açıklanmıştır. Çalışmanın sonunda Özel Tüketim Vergisi Kanununun vergide basitlik ilkesi ile çeliştiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergi ilkeleri, vergide basitlik ilkesi, özel tüketim vergisi

Jel Sınıflandırması: K10, K34.

INVESTIGATION AND EVALUATION OF THE SPECIAL CONSUMPTION TAX IN TERMS OF SIMPLE PRINCIPLE IN TAXATION

ABSTRACT

In this study, the most recent tax legislation, fees, shares, and the special consumption tax which is put into effect by repealing the fund are examined in the light of the simplicity principle, which has recently taken place among the tax principles. In the study, firstly the tax principles in the literature are mentioned and the principle of simplicity in tax is explained. Then, Turkish tax system and its applications are exemplified in terms of simplicity principle. In the last part of the study, the Law of Special Consumption Tax is examined in detail in terms of the principle of simplicity, and the calculations which are special from the list 4 which is attached to the law are explained with examples. At the end of the study, it has been found that the Law of Special Consumption Tax contradicts the principle of simplicity in tax.

Keywords: Tax Principles, The Prıncıple Of Sımplıcıty In Tax, Excıse Duty

Jel Classification: K10, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!