TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DOĞAL AFETLERİN FİNANSAL MALİYETLERİNİN AZALTILMASINDA BAĞIŞA DAYALI KİTLE FONLAMASININ ETKİSİ VE VERGİSEL BOYUTU

Kasım 2023 Sayı 422

ÖZET

Doğal afetlerin iklim krizi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle artışı paralel bir şekilde toplumlar üzerinde finansal maliyetleri de artırmıştır. Bu bağlamda finansal maliyetlerin azaltılması, bütçenin yetersiz kalması sebebiyle pek mümkün olmamakta, dolayısıyla alternatif finansman yöntemlerine başvurulması gerekmektedir. Söz konusu alternatif yöntemlerden biri de kitle fonlamasıdır. Kitle fonlaması, çeşitli projelere ve girişimlere fon sağlamak amacıyla kişilerden internet tabanlı platformlar vasıtasıyla fon temin etme faaliyetidir. Bağışa dayalı kitle fonlaması ise herhangi bir karşılık/menfaat beklemeden tamamen alturistik davranışlarla toplum yararına olacak şekilde, büyük kitlelerden küçük miktarlar toplayarak başka kişilere destek sağlamaktır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte özellikle doğal afet zamanlarında, afetten etkilenen bölgelere tahsis edilmek üzere internet ve sosyal medya üzerinden, kitle fonlama platformları vasıtasıyla oluşturulan kitle fonlama faaliyetleri, uluslararası düzeyde fiziki mesafe gözetmeksizin giderek artmaktadır. Kitle fonlama faaliyetlerinin giderek artması/artma potansiyelinin bulunması, bağışa dayalı kitle fonlaması uygulamasının vergisel boyutunun da bağış yapan, bağış toplayan ve kitle fonlama platformu açısından ayrı ayrı incelenmesini gerekli kılmaktadır. Nitekim gelişmiş ülkeler dâhil olmak üzere mevzuat düzenlemelerinin yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Ülkemiz için de benzer durum söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, bağışa dayalı kitle fonlamasının vergisel boyutunun detaylı bir şekilde incelenmesidir. Belirlenen amaçtan hareketle öncelikle Türkiye’de mevzuat üzerinden inceleme yapılmış ve daha sonra seçilmiş ülkelerin mevzuatları incelenmiştir. Bu çerçevede Türkiye’de kitle fonlamasının vergisel boyutu ve değerlendirilmesine yer verilmiştir. Çalışma sonucunda Türkiye’de bağışa dayalı kitle fonlaması üzerine mevzuatta herhangi bir düzenlemenin yer almadığı tespit edilmiş ve mevzuatta yapılacak olası düzenlemeler üzerine önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kitle Fonlaması, Bağışa Dayalı Kitle Fonlaması, Doğal Afet, Bağış, Yardım, Vergilendirme.

Jel Sınıflandırması: H29, H84, S54

THE EFFECT AND TAX DIMENSION OF DONATION-BASED CROWD FUNDING IN REDUCING THE FINANCIAL COSTS OF NATURAL DISASTERS

ABSTRACT

The increase in natural disasters for various reasons, especially the climate crisis, has parallelly increased the financial costs on societies. In this context, reducing financial costs is not possible due to the insufficient budget, so alternative financing methods must be used. One of these alternative methods is crowdfunding. Crowdfunding is the activity of obtaining funds from individuals through internet-based platforms in order to fund various projects and initiatives. Donation-based crowdfunding, on the other hand, is providing support to other people by collecting small amounts from large crowds, for the benefit of society, through altruistic behavior, without expecting any return/benefit. With the development of information and communication technologies, especially in times of natural disasters, crowdfunding activities created through the internet and social media and crowdfunding platforms to be allocated to disaster-affected regions are increasingly increasing at the international level, regardless of physical distance. The increasing/potential increase in crowdfunding activities requires that the tax aspect of donation-based crowdfunding should be examined separately in terms of donor, fundraiser and crowdfunding platform. As a matter of fact, it appears that legislative regulations are not sufficient, including in developed countries. A similar situation exists for our country. The aim of this study is to examine in detail the tax aspect of donation-based crowdfunding. Based on the determined purpose, firstly the legislation in Turkey was examined and then the legislation of selected countries was examined. In this context, the tax dimension and evaluation of crowdfunding in Turkey are included. As a result of the study, it was determined that there was no regulation in the legislation on donation-based crowdfunding in Turkey and suggestions were made on possible regulations to be made in the legislation.

Keywords: Crowdfunding, Donation-based Crowdfunding, Natural Disaster, Donation, Aid, Taxation.

Jel Classification: H29, H84, S54

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!