Anasayfa
Kullanıcı Adı:
Şifre:
  
  

Sukuk Ve Yeni Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Kira Sertifikası Uygulaması

Aziz ÖZBEK

Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümeyi sağlayabilmelerinin yolu öncelikle yeterli sermaye birikimine sahip olmalarına veya sermaye ihtiyacını karşılayacak güçlü finansal yapılar kurmalarına bağlıdır. Bu ülkelerin çoğunluğunun yeterli sermaye birikime sahip olmadıkları açıktır, bunun yanında özellikle faize karşı duyarlı...

 

Vergi Hukukunda Bir Zamanaşımı Türü Olarak Vergi Ceza Zamanaşımına Dair Bir İnceleme

İdris Hakan FURTUN

Bu makalede hukuki güvenliğin sağlanmasında önemli bir müessese olan zamanaşımı kavramının vergi hukukunda farklı düzenleniş biçimleri ele alınmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 374. maddesinde düzenlenmiş bulunan “vergi ceza zamanaşımı”, belirtilen kanunda yer alan diğer zamanaşımı türleri ve Türk Ceza Kanunu’nun...

 

Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilme Esaslarının Tekdüzen Muhasebe Sistemi Ve Vergi Usul Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

Ali DERAN, İncilay SAVAŞ

Devletin kamu gücünü en çok kullandığı alan olan vergileme işlemlerinde bireylerin gösterdiği tepkiler çoğu zaman Vergi Kanunlarında belirlenen yükümlülüklere aykırı fiilleri dolayısıyla kesilen vergi cezaları ile sonuçlanmaktadır.

 

Dergide Bu Ay!

Vergi Yargısında Dava Açma Süresi İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar

Güngör GEZER

Vergi mahkemelerinde dava açma süresine ilişkin hükümler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiş olup anılan Kanun’un 7/1’inci madde hükmüne...

Mükellef Bilgileri Bildirimi Ve Ceza Uygulaması

Ümit AYFER

20/01/2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 413 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu genel tebliği ile Mükellef Bilgileri bildirimi alınmaya başlanmıştır.

Meyve Ağaçlarında Amortisman Uygulaması

Zafer ÇALIŞKAN

Tarım işletmelerinde yer alan meyvelik, dutluk, fındıklık, zeytinlik gibi ağaçlara amortisman ayrılabilecektir. Amortisman ayrılacak olan ağaçların meyvesi, yaprağı...

 

Vergi Konuları

Birleşme - Bölünme


Zararlı veya borca batık şirketlerin, birleşmelerde taraf olması, zararların mahsubu tartışmalı konulardır.
 
Şirketlerin vergisiz birleşmesi, kurumlar vergisi kanunun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenmiştir.
 
Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda ayrı ayrı düzenlenmiş olan kısmi bölünme müessesesinin doğasında sermaye artırımı ve sermaye azaltımı söz konusu olabilmektedir.

Transfer Fiyatlandırması


Transfer Fiyatlandırması incelemelerinde, dış emsalin kullanıldığı durumlarda, gizli emsal uygulaması ile karşılaşılmaktadır.
 
OECD ve Birleşmiş Milletler model vergi anlaşmaları ile uluslararası vergi hukukunda “bağımlı teşebbüs” kavramı olarak tanımlanan müessese, vergi hukukumuzda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç...
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. maddesine göre kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların...

Vergi Avantajları ve Teşvikler


Özel sektöre sağlanan en önemli teşviklerden olan Ar-ge indirimi genel olarak 5746 sayılı Araştırma...
 
Kontrol edilen yabancı kurum kazancı ile yurt dışı iştirak kazançları istisnası arasındaki en önemli yapısal farklılık kar dağıtımıdır.
 
Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin iktisadî kalkınmasını gerçekleştirmesinde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ihracatı kaçınılmaz bir ekonomik gerekçe olarak karşımızda durmaktadır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu


6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre sona eren anonim şirket...
 
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin ve limited şirketlerde müdürlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin kurallar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yeniden belirlenmiş ve düzenlenmiştir.
 
Söz konusu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ticaret unvanı kavramı ticaret şirketleri...

TMS/TFRS


Bu makalede kısaca kar kavramı üzerinde durulduktan sonra Türk Ticaret Kanunu ve 9 Ağustos 2012 Tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında tebliğine göre kar payı avans...
 
Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Muhasebe Standartları 18 ve onun resmi tercümesi Türkiye Muhasebe Standartları 18 Hasılat Standardı kapsamında olan mal satışlarında, hizmet...
 

KDV İadesi


Serbest Bölgeler Türkiye sınırları içerisinde olmalarına rağmen, vergi mevzuatı açısından farklı uygulamaların olduğu bölgelerdir.
 
Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı halde, doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında olumsuz...
 
Günümüzde ekonominin büyümesi ve buna paralel olarak ihracatın artması nedeniyle mükelleflerin KDV iade taleplerinde...

Özel Tüketim Vergisi


Maliye Bakanlığı 34 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile KDV tevkifatına benzer bir tevkifat uygulamasını...
 
Uluslararası ticarette dolaylı vergiler bakımından destinasyon ilkesi denilen varış ülkesinde vergilendirme esası benimsenmiştir.
 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Maliye Bakanlığına verilen yetkiye binaen çıkarılan 29 seri no’lu ÖTV Genel Tebliği ile oto biodizel teslimlerinde iade yöntemine ilişkin usul...

Dönem Sonu İşlemleri


 
Vergi Usul Kanunu’nun “Madenlerde Amortisman” başlıklı 316’ncı maddesinde “İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri gözönünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı için...
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2013 vergilendirme dönemine ilişkin olarak vermeleri gereken...

Sosyal Güvenlik


 
Tarımda bağımsız çalışan kadın sigortalılardan aile reisi olmayanlar prim tevkifatına göre 02.08.2003 tarihinden önceki süreleri hizmet olarak kazanamıyorlardı. SGK’nın bu uygulaması, 26.01.2012 tarihli ve 6270 sayılı yasayla sona ermiştir.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun en önemli gelir kalemini sigorta primleri oluşturmaktadır. Bunun dışında idari para cezaları da hem bir gelir kalemi olması nedeniyle hem de kayıtdışılık ile prim...

Uluslararası Vergilendirme


 
Avrupa Birliği’nde (AB) kayıt dışı ekonominin ulaştığı ciddi boyutlar, birliğin sınırları içerisinde önemli önlemler almak istemesiyle sonuçlanmıştır.
 
Türkiye’de mükellefiyeti bulunmayan yabancı kurumlarca elde edilen hasılatın kurumlar vergisi stopajına tabi olup olmadığının ve stopaj oranının tespitinde kazancın mahiyetine göre değerlendirme yapılmaktadır.

Gelir Vergisi


Bitcoin bir kullanıcıdan diğer bir kullanıcıya doğrudan iletilebilen bir sanal paradır. Yaratılması ve transferi kriptoloji yani şifre bilimi sayesinde kontrol edilebilmektedir. İşleyişi için bankalara ihtiyaç duymayan...
 
Bu çalışma kapsamında kamulaştırmanın dolaysız vergiler yönünden sonuçlarının ele alınması ile ilgilidir. Kamulaştırma Kanununda yer alan özel vergi düzenlemeleri...
 
İşletmeler finansal raporlamada ticari kar veya zararı (muhasebe kar veya zararını) çıkarırken gelirlerini ve giderlerini tahakkuk esasına göre raporlamaya tabi tutarlar.

Damga Vergisi


 
Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1. maddesi gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan belli bir parayı ihtiva eden sözleşmelerden %09,48 oranında damga vergisinin kesilmesi gerekmektedir.
 

Gelir Vergisi Tasarısı


Çalışmamızın bir önceki bölümünde Tasarı’nın temel hedefleri...
 
 
Küreselleşmenin de etkisiyle hızla gelişen dünyanda vergi yasalarında da değişimler olması hayatın akışının bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut vergi sistemimizde gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergilendirilmesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere iki kanun bulunmaktadır.

Sektörler

Finans


 
1.11.2005 tarih ve mükerrer 25983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Kanunu’na dayanılarak çıkarılan ve amacı bankaların kredi ve diğer alacaklarının niteliklerine göre sınıflandırılması...
 
3226 sayılı eski Finansal Kiralama Kanununun 4›üncü maddesindeki sözleşme tanımından farklı olarak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 18'inci maddesindeki finansal kiralama sözleşmesi tanımına eklenen “bizzat kiracıdan satın aldığı”...

İnşaat


 
Ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü içerisinde iki ana faaliyet konusu bulunmaktadır. Birincisi taahhüt şeklinde yapılan inşaat faaliyeti, ikincisi de özel inşaat faaliyetidir.
 
İnşaat sektörü ülkemizin son yıllarda en çok gelişen sektörlerinden biridir. Firmalarımız hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok proje gerçekleştirmekte ve bunun sonucunda dünya çapında itibar görmektedirler.

Ulaştırma


Devletlerin en belirgin egemenlik göstergelerinden biri olan vergilendirme yetkisi, her geçen gün daha da artan ekonomik ilişkiler nedeniyle, gittikçe daha fazla yetki çakışması yaşanan alanlardan biri olmaya devam etmektedir.
 
Günümüzde devletlerin piyasa ekonomisi içinde yer alarak iktisadi ve ticari hayatta faaliyet göstermeleri sıkça rastlanılan bir durumdur. Bu durum devletin toplumsal ihtiyaçları karşılamasındaki rolünden kaynaklanabileceği gibi iktisadi hayattaki aktörlerin...
 
Türkiye’de havaalanlarında, yolcuya, yüke ve havayolu araçlarına yönelik birçok hizmet verilmektedir. Verilen bu hizmetlerden birçoğu, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur. Havaalanında verilen hizmetler...

Enerji


Türkiye’de akaryakıt fiyatları içerisinde vergiler önemli bir paya sahiptir. Bu pay yıllar içerisinde giderek artış göstermiş ve kamu gelirlerini...
 
İhracat rejimi kapsamında eşya taşıyan araçların tüketeceği motorinin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi istisnasından yararlandırılması amacıyla yapılan yasa değişikliğinin, bu istisna hükmü içeren yasanın...
 
Karbon vergisi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli kaynaklarından biri olan ve fosil yakıtların (petrol, kömür, doğal gaz gibi) yanmasından kaynaklanan karbondioksit emisyonunu azaltmak amacıyla alınan bir vergidir.

Sağlık ve İlaç


Aralık 2011’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO-World Health Organization) ve SGK’nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) ortak yayınlamış olduğu “Tütün Kullanımının Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Harcamaları Üzerindeki Finansal Yükü” başlıklı...
 
20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı tek bir çatı altında birleştirilmiş, bununla birlikte 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren ve “sosyal güvenlik reformu” olarak da adlandırılan...
 
Teknolojik gelişme, verimlilik artışı ve ekonomik büyümenin temel belirleyicilerinden olduğu günümüz iktisadının tartışmasız kabul edilen gerçeklerinden biridir. Teknolojik gelişmeler ise kendi kendine meydana gelmemekte sistemli araştırma geliştirme...

Dernek ve Vakıflar


Anayasa’nın 130. maddesine göre kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik...
 
Sivil toplum kuruluşları olan derneklerden kamu yararına çalışanlara, vakıflardan ise Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara...
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde kurumlar vergisi mükellefleri sayılmıştır. Buna göre dernekler ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefi olmamakla birlikte bunların...

E-Ticaret


Elektronik ticarette Katma Değer Vergisi uygulamasını konu alan makalemizde...
 
Elektronik ticaretin vergilendirilmesi noktasında hem ulusal hem de uluslararası alanda tartışmalar vardır.
 
Elektronik ticaret, kısaca e-ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması anlamına gelmektedir. Özellikle internetin yaygınlaşmasından sonra...
 

 Bassagligi

Köşe Yazıları

İ. Hakkı DURA

Paranın rengi olmaz ilke olarak. Karakteri de olmaz. Para paradır özünde. Ancak para, kaynağından hareketle betimlenir....

20.08.2014
Cahit YERCİ

Katma Değer Vergisi’ni (KDV’yi) ve KDV olarak adlandırılmamakla birlikte KDV’nin ana sistemine göre çalışan dolaylı vergileri (mal ve hizmet vergilerini) uygulayan ülke sayısı günümüzde çok artmıştır....

04.07.2014
Erdoğan ÖCAL

Daha önceki bir köşe yazımızda, teknik iflasla ilgi yeni TTK 376 ile eski TTK 324 üncü maddeleri arasındaki farklılıklara değindikten sonra uygulamada...

13.05.2014
N. Semih ÖZ

Bugünlerin güncel konularında biri Twitter’ın vergilendirilmesi. Aslında konu Türkiye’de, temel hak ve özgürlükleri açısından da sorgulanan bir durum. Ancak burada sadece vergi boyutu ele alınacaktır. Twitter’in vergilendirilmesi konusu, temelinde e-ticaretin vergilendirilmesinde yaşanan sorunlarla ilgilidir....

24.04.2014
Korkut ÖZKORKUT

Dört Defter, Maliyet Lobisi ve Maliye...

26.12.2013
Halil BAŞAĞAÇ

Bilindiği üzere, yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ülkemizde bağımsız denetim uygulamasında yeni bir aşamaya gelinmesi amaçlanmıştır....

12.11.2013
Ahmet KAVAK

Konuya ilişkin olarak açıklamalarımıza geçmezden önce, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 30.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.7.15.01-11-515-56-77 sayıl özelgeye aynen aşağıda yer vermek suretiyle başlamak istiyorum....

03.07.2013
Selahattin GÖKMEN

Mevcut vergi sistemimizde gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergilendirilmesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere iki kanun bulunmaktadır....

29.06.2013
Mehmet YILDIRIM

29/05/2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13. maddesi ile kamuoyunda varlık barışı olarak adlandırılan düzenleme yasalaşmıştır....

29.05.2013

Bizi Takip Edin

Facebook
Youtube

Telefon: 0216 391 99 08 - Faks: 0216 391 30 25

Adres: Hakimiyeti Milliye Caddesi No: 47 Emlak Kredi İşhanı Kat 3 Daire 160 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Sitemizde yayımlanan tüm içeriğin telif hakları Vergi Sorunları Dergisi'ne ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Sayın Abonemiz,

Vergi Sorunları Dergisi'nin web sitesi (www.vergisorunlari.com.tr) bütünüyle yenilenmiş ve bugün itibariyle hizmetinize sunulmuştur. Web sitesinde gerçekleştirilen birçok içeriksel ve tasarımsal yenilenmelerin yanında önemli teknik geliştirmeler de yapılmıştır. Bu nedenle varolan şifrenizin değiştirilmesi gereği doğmuştur. Yeni şifreniz sistemimizde kayıtlı e-mail adresinize gönderilmiştir. Neden olduğumuz bu sıkıntı nedeniyle özür diler, yeni web sitemizin size daha yararlı olmasını dileriz.

Herhangi bir problemle karşılaşmanız durumunda lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Sayın Abonemiz,

Giriş için kullandığınız Kullanıcı Adı ve Şifre ile şuan bir oturum açık bulunmaktadır.

Aynı Kullanıcı Adı ve Şifre ile birden fazla bilgisayarda oturum açamazsınız.

Kullanıcı Adınız ve Şifrenizin başkaları tarafından izinsiz kullanıldığını düşünüyorsanız lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Sayın Abonemiz,

Bu gün itibariyle (30.08.2014) abonelik süreniz sona ermiştir.

Aboneliğinizin tekrar başlatılması için Abonelik Formunu doldurunuz.

Detaylı bilgi almak için lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi