Anasayfa
Kullanıcı Adı:
Şifre:
  
  

Ön Ödemeli İşlemlerin Vergilendirilmesi Ve Muhasebeleştirilmesi

Musa SAĞLAM
Sinan DEMİR

Günümüzde teknolojinin ticari yaşamda daha fazla yer edinmesi ve küresel ticaretin gelişimi sayesinde mal ve hizmet alımında alışılageldik yöntemlerin dışında farklı ödeme yöntemlerinin de yaygınlaştığı görülmektedir.

 

Sponsorluk ve Reklam Harcamalarının Karşılaştırılması ve Vergisel Yönden Değerlendirilmesi

Fatih AKIN
Kaan ATAK

Şirketler amaçlarına ulaşabilmek için pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç duyarlar. Pazarlama geniş anlamda kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması...

 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

İsmail KARAKOÇ

Devletlerin ülke ekonomilerini geliştirmek için kendilerine ait birçok politikası, yöntemi ve stratejisi bulunmaktadır. Ekonomik ülke sınırlarının neredeyse ortadan kalktığı günümüzde her devlet yerel kaynaklar ve sermaye dışında dünya üzerindeki uluslararası sermayeden pay alma yarışına girmiş durumdadır.

 

Dergide Bu Ay!

Tasfiyeye Giren Şirketlerin Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Satışının Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi

Furkan FIRAT

Sermaye şirketlerinin kuruluşlarında genellikle “kazanç sağlama” amacı ön planda yer...

Türkiye’de ve OECD Ülkelerinde Vergi Yükü

Nurettin KÖSE

Ülkemizde toplam vergi yükü son 11 yıllık dönemde % 30 civarında yükselmiş olmakla beraber henüz OECD ortalamasının altındadır. Hal böyleyken vergi sistemimizin temel sorununun, vergi yükünün ulaştığı noktadan daha çok bu yükün dağılımına ilişkin olduğu...

Vergi Hukukunda Maktu Vergi ve Tutarların “Yeniden Değerleme Oranına” Endekslenerek Güncellenmesinin “Vergilerin Kanuniliği İlkesi” Açısından Değerlendirilmesi

Yaşar AYYILDIZ

Vergilerin kanuniliği ilkesi gereği vergilendirme yetkisi aslen yasama organının uhdesindedir.

 

Vergi Konuları

Birleşme - Bölünme


Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kısmi bölünmede...
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 181’inci maddesine göre bir sermaye şirketi, başka bir sermaye şirketine ve kooperatife dönüşebilir. Kollektif şirket ise sermaye şirketine, kooperatife ve (adi) komandit şirkete dönüşebilecektir.
 
Zararlı veya borca batık şirketlerin, birleşmelerde taraf olması, zararların mahsubu tartışmalı konulardır. Türk Ticaret Kanunu, borca batık şirketlerin birleşmelerde taraf olmasını, birleşmeye katılabilmesini olumlu değerlendirmiştir.

Transfer Fiyatlandırması


 
Holding veya grup içi hizmet şirketlerinin üyelerine temin ettikleri hizmetlerin sunulması hususunun mevzuatımızda ve OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde yer alan detayları, bu hizmetlerin bağlı...
 
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinde belirtilen şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış...

Vergi Avantajları ve Teşvikler


 
 
Bu çalışmada, ülkemizde araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin hususları...

Yeni Türk Ticaret Kanunu


Limited şirket ortakları, sahip oldukları esas sermaye...
 
Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağından sermaye payları oranında doğrudan doğruya sorumludur ve 6183 sayılı...
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 333’üncü maddesi ile anonim şirketlerden kurulması izne tabi olanlar tanımlaması yapılarak anonim şirketler ikili bir ayırıma tabi tutulmuştur.

TMS/TFRS


 
Vergi hukukunda değerleme hükümleri Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) düzenlenmiş olup değerleme ölçüleri ve bunların mahiyetleri VUK 258-268’inci maddelerinde...
 
Bu makalede kısaca kar kavramı üzerinde durulduktan sonra Türk Ticaret Kanunu ve 9 Ağustos 2012 Tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında tebliğine göre kar payı avans...

KDV


İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin Katma Değer Vergisi...
 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilk yürürlüğe girdiği 1985 yılından bu tarafa belli KDV iade işlemlerinde ibrazı istenen döviz alım belgeleri, son olarak yolcu beraberi (bavul ticareti) ve hizmet ihracatı işlemlerinde talep edilmekteydi.
 

Özel Tüketim Vergisi


 
Daha çok oto gaz olarak kullanılan L.P.G. nin pek çok kullanım alanı mevcuttur. Bu alanlardan birisi aerosol üretimidir. Aerosol sanayisi ürünlerindeki ithalat fazlalığı, dış ticaret dengesine ve sonuç olarak Türk ekonomisinde olumsuz etkiye neden olmaktadır.
 
Enerji içecekleri sektörü tüm dünyada hızlı bir büyüme trendi içine girmiştir. Sektörün Türkiye’deki büyümesi yıllık %20-30’lar seviyesinde olup, dünya ortalamasının iki-üç kat üzerindedir. Türkiye’de kullanımı...

Dönem Sonu İşlemleri


Mükellefler için matrah tespitinde önemli hususlardan biri de amortisman konusudur.
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2014 vergilendirme dönemine ilişkin olarak vermeleri gereken gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan etmeleri gereken vergi
 
Muhasebenin temel kavramlarından olan dönemsellik ilkesinin gereği olarak, işletmelerde hasılat ve giderler ilgili oldukları dönemlerde dikkate alınmalıdır. Aktif ve pasif geçici hesaplar hasılat

Sosyal Güvenlik


Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinde...
 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde, işveren bir iş sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar olarak açıklanmıştır.
 

Uluslararası Vergilendirme


 
Avrupa Birliği’nde (AB) kayıt dışı ekonominin ulaştığı ciddi boyutlar, birliğin sınırları içerisinde önemli önlemler almak istemesiyle sonuçlanmıştır.
 
Türkiye’de mükellefiyeti bulunmayan yabancı kurumlarca elde edilen hasılatın kurumlar vergisi stopajına tabi olup olmadığının ve stopaj oranının tespitinde kazancın mahiyetine göre değerlendirme yapılmaktadır.

Gelir Vergisi


Türkiye’de en üst ligde oynayan sporcuların...
 
Türkiye’de elde ettikleri gelirlerden ötürü vergilendirilecek olan gerçek kişiler tam ve dar mükellefiyet rejimlerine göre gelir vergisine tâbi tutulacaktır.
 
Yargılama sonunda mahkeme kararına istinaden, haksız çıkan tarafa yüklenecek vekalet ücretleri ile icra takipleri dolayısıyla icra memurları tarafından hesaplanan vekalet ücreti...

Damga Vergisi


 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan...
 
Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “I.Resmi İşlemlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün 1-C/11 fıkrasında, “Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihleri tasdik...

Gelir Vergisi Tasarısı


 
Çalışmamızın bir önceki bölümünde Tasarı’nın temel hedefleri, zirai kazanç ve ticari kazanç hakkında öngörülen değişiklikler ele alınmıştı. Ayrıca Tasarı’nın Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar...
 
Ülkemizde, hızla artan nüfus, gelişen yerleşim ve iş alanları ve çoğalan yolcu sayısı karşısında vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının daha kolay ve hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla taksi...

Sektörler

Finans


 
1.11.2005 tarih ve mükerrer 25983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Kanunu’na dayanılarak çıkarılan ve amacı bankaların kredi ve diğer alacaklarının niteliklerine göre sınıflandırılması...
 
3226 sayılı eski Finansal Kiralama Kanununun 4›üncü maddesindeki sözleşme tanımından farklı olarak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 18'inci maddesindeki finansal kiralama sözleşmesi tanımına eklenen “bizzat kiracıdan satın aldığı”...

İnşaat


 
Arsa sahibince ortaya konan bir arsa üzerine, bir müteahhitçe, finansmanı da kendisince sağlanarak yapılan binanın, arsa sahibi ile müteahhit arasında belli bir oranda bölüşülmesi esasına dayalı olan arsa karşılığı inşaat işi ile yapılan...
 
Ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü içerisinde iki ana faaliyet konusu bulunmaktadır. Birincisi taahhüt şeklinde yapılan inşaat faaliyeti, ikincisi de özel inşaat faaliyetidir.

Ulaştırma


 
Devletlerin en belirgin egemenlik göstergelerinden biri olan vergilendirme yetkisi, her geçen gün daha da artan ekonomik ilişkiler nedeniyle, gittikçe daha fazla yetki çakışması yaşanan alanlardan biri olmaya devam etmektedir.
 
Günümüzde devletlerin piyasa ekonomisi içinde yer alarak iktisadi ve ticari hayatta faaliyet göstermeleri sıkça rastlanılan bir durumdur. Bu durum devletin toplumsal ihtiyaçları karşılamasındaki rolünden kaynaklanabileceği gibi iktisadi hayattaki aktörlerin...

Enerji


Türkiye’de akaryakıt fiyatları içerisinde vergiler önemli bir paya sahiptir. Bu pay yıllar içerisinde giderek artış göstermiş ve kamu gelirlerini...
 
İhracat rejimi kapsamında eşya taşıyan araçların tüketeceği motorinin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi istisnasından yararlandırılması amacıyla yapılan yasa değişikliğinin, bu istisna hükmü içeren yasanın...
 
Karbon vergisi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli kaynaklarından biri olan ve fosil yakıtların (petrol, kömür, doğal gaz gibi) yanmasından kaynaklanan karbondioksit emisyonunu azaltmak amacıyla alınan bir vergidir.

Sağlık ve İlaç


Aralık 2011’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO-World Health Organization) ve SGK’nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) ortak yayınlamış olduğu “Tütün Kullanımının Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Harcamaları Üzerindeki Finansal Yükü” başlıklı...
 
20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı tek bir çatı altında birleştirilmiş, bununla birlikte 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren ve “sosyal güvenlik reformu” olarak da adlandırılan...
 
Teknolojik gelişme, verimlilik artışı ve ekonomik büyümenin temel belirleyicilerinden olduğu günümüz iktisadının tartışmasız kabul edilen gerçeklerinden biridir. Teknolojik gelişmeler ise kendi kendine meydana gelmemekte sistemli araştırma geliştirme...

Dernek ve Vakıflar


Anayasa’nın 130. maddesine göre kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik...
 
Sivil toplum kuruluşları olan derneklerden kamu yararına çalışanlara, vakıflardan ise Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara...
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde kurumlar vergisi mükellefleri sayılmıştır. Buna göre dernekler ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefi olmamakla birlikte bunların...

E-Ticaret


Elektronik ticarette Katma Değer Vergisi uygulamasını konu alan makalemizde...
 
Elektronik ticaretin vergilendirilmesi noktasında hem ulusal hem de uluslararası alanda tartışmalar vardır.
 
Elektronik ticaret, kısaca e-ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması anlamına gelmektedir. Özellikle internetin yaygınlaşmasından sonra...
 

Köşe Yazıları

İ. Hakkı DURA

Hukukunu ayrıntılarıyla anlatmamıza gerek olmayan transfer fiyatlandırması, işi gereği vergi ile iç içe olanlar yönünden aktüel bir konu olmuştur. Eski hukukta örtülü kazanç kavramıyla betimlenen durumlar, transfer fiyatlandırması başlığı altında bir üst kimlik edinmiştir....

9.2.2015
Erdoğan ÖCAL

(Teslimi yapan) vergi mükelleflerinin, bedelsiz teslimlerinin gelir ve kurumlar vergileri (kazançtan indirilip indirilemeyecekleri açısından) ile dolaylı vergiler (KDV/ÖTVye tabi olup olmadıkları açısından) karşısındaki durumu, öteden beri tartışılmış ve tartışılmaktadır....

7.1.2015
Korkut ÖZKORKUT

Geçen yıl Vergi Sorunları Dergisinin internet sitesindeki yazılarıma yeniden başlama düşüncesiyle "Nerede Kalmıştık?" başlıklı yazımı kaleme almış ve yeni bir hevesle yazmaya devam etmeyi ummuştum....

27.10.2014
Cahit YERCİ

Katma Değer Vergisi’ni (KDV’yi) ve KDV olarak adlandırılmamakla birlikte KDV’nin ana sistemine göre çalışan dolaylı vergileri (mal ve hizmet vergilerini) uygulayan ülke sayısı günümüzde çok artmıştır....

4.7.2014
N. Semih ÖZ

Bugünlerin güncel konularında biri Twitter’ın vergilendirilmesi. Aslında konu Türkiye’de, temel hak ve özgürlükleri açısından da sorgulanan bir durum. Ancak burada sadece vergi boyutu ele alınacaktır. Twitter’in vergilendirilmesi konusu, temelinde e-ticaretin vergilendirilmesinde yaşanan sorunlarla ilgilidir....

24.4.2014
Halil BAŞAĞAÇ

Bilindiği üzere, yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ülkemizde bağımsız denetim uygulamasında yeni bir aşamaya gelinmesi amaçlanmıştır....

12.11.2013
Ahmet KAVAK

Konuya ilişkin olarak açıklamalarımıza geçmezden önce, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 30.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.7.15.01-11-515-56-77 sayıl özelgeye aynen aşağıda yer vermek suretiyle başlamak istiyorum....

3.7.2013
Selahattin GÖKMEN

Mevcut vergi sistemimizde gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergilendirilmesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere iki kanun bulunmaktadır....

29.6.2013
Mehmet YILDIRIM

29/05/2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13. maddesi ile kamuoyunda varlık barışı olarak adlandırılan düzenleme yasalaşmıştır....

29.5.2013

Bizi Takip Edin

Facebook
Youtube

Telefon: 0216 391 99 08 - Faks: 0216 391 30 25

Adres: Hakimiyeti Milliye Caddesi No: 47 Emlak Kredi İşhanı Kat 3 Daire 160 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Sitemizde yayımlanan tüm içeriğin telif hakları Vergi Sorunları Dergisi'ne ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Sayın Abonemiz,

Kullanmış olduğunuz şifrenin yenilenmesi için kullanıcı adınızı (e-posta adresinizi) yazarak "Gönder" butonuna tıklayınız,
sistem tarafından oluşturulacak yeni şifreniz e-posta adresinize bildirilecektir.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Kullanıcı Adınızı (e-posta adresinizi) Yazın.
 
 

Sayın Abonemiz,

Giriş için kullandığınız Kullanıcı Adı ve Şifre ile şuan bir oturum açık bulunmaktadır.

Aynı Kullanıcı Adı ve Şifre ile birden fazla bilgisayarda oturum açamazsınız.

Kullanıcı Adınız ve Şifrenizin başkaları tarafından izinsiz kullanıldığını düşünüyorsanız lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Sayın Abonemiz,

Bu gün itibariyle (18.4.2015) abonelik süreniz sona ermiştir.

Aboneliğinizin tekrar başlatılması için Abonelik Formunu doldurunuz.

Detaylı bilgi almak için lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi