Anasayfa
Kullanıcı Adı:
Şifre:
  
  

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Ortağından Aldığı Eğitim Hizmetlerinin Vergilendirilmesi Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

Levent BAŞAK

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de birçok sektörde teknoloji yoğun üretime geçilmesine rağmen yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere yönelik olarak yabancı şirketler tarafından Türkiye’de, teknoloji ve mal ve hizmetin kullanımına yönelik hizmet faaliyetleri verilmektedir.

 

Limited Şirketin İflasını İstememe (Bildirmeme) Suçu

Soner ALTAŞ

Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, müdür veya müdürler kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartmak zorundadır.

 

Vergi Teşviklerinin Filipinler Gemi İnşa Sektörüne Etkileri

Meftun CANBEK

Coğrafi konumu ve denizcilik kültürünü, denizcilik sektöründe eğitimli işgücü potansiyelini, yatırım ve vergi teşvikleriyle, kalkınma planlarıyla destekleyen Filipinler, dünyanın sayılı gemi inşa, bakım, tamir, yenileme, dönüştürme, gemi söküm tesislerini ülkesinde barındırmaktadır.

 

Dergide Bu Ay!

Doğru Bilinen Yanlışlar: Noterler Özelinde Nüsha Ve Örnek Karmaşası

Hasan DÖNMEZ

Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “I.Resmi İşlemlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün 1-C/11 fıkrasında, “Kişiler tarafından hariçte...

Yurtdışında Düzenlenen Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi

Uğur DOĞAN

Damga vergisi kâğıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Bir kâğıdın vergiye tabi olması için Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alması...

Peşin Fiyat Anlaşmalarının Ve Anlaşmadan Ayrılabilir İşlemlerin Yargısal Denetimi

Oytun CANYAŞ

Bu çalışmada 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu m.13/5’de düzenlenen peşin fiyat anlaşmaları ve anlaşmadan ayrılabilir tek yanlı idari işlemlerin yargısal...

 

Vergi Konuları

Birleşme - Bölünme


Zararlı veya borca batık şirketlerin, birleşmelerde taraf olması, zararların mahsubu tartışmalı konulardır.
 
Şirketlerin vergisiz birleşmesi, kurumlar vergisi kanunun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenmiştir.
 
Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda ayrı ayrı düzenlenmiş olan kısmi bölünme müessesesinin doğasında sermaye artırımı ve sermaye azaltımı söz konusu olabilmektedir.

Transfer Fiyatlandırması


 
Transfer Fiyatlandırması incelemelerinde, dış emsalin kullanıldığı durumlarda, gizli emsal uygulaması ile karşılaşılmaktadır.
 
OECD ve Birleşmiş Milletler model vergi anlaşmaları ile uluslararası vergi hukukunda “bağımlı teşebbüs” kavramı olarak tanımlanan müessese, vergi hukukumuzda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç...

Vergi Avantajları ve Teşvikler


 
 
Bu çalışmada, ülkemizde araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin hususları...

Yeni Türk Ticaret Kanunu


Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketin borca...
 
Ticari hayatta karşılaşılan; iflasın ertelenmesi ve konkordato durumları ile aciz vesikasına bağlanmış alacakların alacaklı işletmeler açısından nasıl değerlendirileceği konusunda tereddütler yaşanmaktadır.
 

TMS/TFRS


Bu makalede kısaca kar kavramı üzerinde durulduktan sonra Türk Ticaret Kanunu ve 9 Ağustos 2012 Tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında tebliğine göre kar payı avans...
 
Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Muhasebe Standartları 18 ve onun resmi tercümesi Türkiye Muhasebe Standartları 18 Hasılat Standardı kapsamında olan mal satışlarında, hizmet...
 

KDV İadesi


 
Ticari hayatın bir gerçeği olan fireler, gerek üretim şirketlerinin gerekse ticari mal alım satımı ile uğraşan şirketlerin faaliyetleri sırasında katlandıkları önemli bir maliyet unsurudur.
 
Serbest Bölgeler Türkiye sınırları içerisinde olmalarına rağmen, vergi mevzuatı açısından farklı uygulamaların olduğu bölgelerdir.

Özel Tüketim Vergisi


Enerji içecekleri sektörü tüm dünyada hızlı bir büyüme trendi içine girmiştir.
 
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nun “Vergi indirimi” başlıklı 9’ uncu maddesinde özel tüketim vergisine tabi malların yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen...
 
Maliye Bakanlığı 34 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile KDV tevkifatına benzer bir tevkifat uygulamasını ÖTV Kanunu’na ekli (1) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 38.11 tarife pozisyon numarasındaki mallar için de getirmiştir.

Dönem Sonu İşlemleri


Ülkemizde ilk olarak 1985 yılında 3226 sayılı Kanunla...
 
 
Vergi Usul Kanunu’nun “Madenlerde Amortisman” başlıklı 316’ncı maddesinde “İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri gözönünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı için...

Sosyal Güvenlik


 
Tarımda bağımsız çalışan kadın sigortalılardan aile reisi olmayanlar prim tevkifatına göre 02.08.2003 tarihinden önceki süreleri hizmet olarak kazanamıyorlardı. SGK’nın bu uygulaması, 26.01.2012 tarihli ve 6270 sayılı yasayla sona ermiştir.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun en önemli gelir kalemini sigorta primleri oluşturmaktadır. Bunun dışında idari para cezaları da hem bir gelir kalemi olması nedeniyle hem de kayıtdışılık ile prim...

Uluslararası Vergilendirme


 
Avrupa Birliği’nde (AB) kayıt dışı ekonominin ulaştığı ciddi boyutlar, birliğin sınırları içerisinde önemli önlemler almak istemesiyle sonuçlanmıştır.
 
Türkiye’de mükellefiyeti bulunmayan yabancı kurumlarca elde edilen hasılatın kurumlar vergisi stopajına tabi olup olmadığının ve stopaj oranının tespitinde kazancın mahiyetine göre değerlendirme yapılmaktadır.

Gelir Vergisi


 
Bitcoin bir kullanıcıdan diğer bir kullanıcıya doğrudan iletilebilen bir sanal paradır. Yaratılması ve transferi kriptoloji yani şifre bilimi sayesinde kontrol edilebilmektedir. İşleyişi için bankalara ihtiyaç duymayan...
 
Bu çalışma kapsamında kamulaştırmanın dolaysız vergiler yönünden sonuçlarının ele alınması ile ilgilidir. Kamulaştırma Kanununda yer alan özel vergi düzenlemeleri...

Damga Vergisi


 
Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “I.Resmi İşlemlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün 1-C/11 fıkrasında, “Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihleri tasdik...
 
Danıştay 7. Dairesinin 19.03.2012 tarihli Karar’ında, garanti belgesinin; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna istinaden düzenlemesinin ve tüketiciye verilmesinin zorunlu olduğu...

Gelir Vergisi Tasarısı


Çalışmamızın bir önceki bölümünde Tasarı’nın temel hedefleri...
 
 
Küreselleşmenin de etkisiyle hızla gelişen dünyanda vergi yasalarında da değişimler olması hayatın akışının bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut vergi sistemimizde gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergilendirilmesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere iki kanun bulunmaktadır.

Sektörler

Finans


 
1.11.2005 tarih ve mükerrer 25983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Kanunu’na dayanılarak çıkarılan ve amacı bankaların kredi ve diğer alacaklarının niteliklerine göre sınıflandırılması...
 
3226 sayılı eski Finansal Kiralama Kanununun 4›üncü maddesindeki sözleşme tanımından farklı olarak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 18'inci maddesindeki finansal kiralama sözleşmesi tanımına eklenen “bizzat kiracıdan satın aldığı”...

İnşaat


 
Ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü içerisinde iki ana faaliyet konusu bulunmaktadır. Birincisi taahhüt şeklinde yapılan inşaat faaliyeti, ikincisi de özel inşaat faaliyetidir.
 
İnşaat sektörü ülkemizin son yıllarda en çok gelişen sektörlerinden biridir. Firmalarımız hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok proje gerçekleştirmekte ve bunun sonucunda dünya çapında itibar görmektedirler.

Ulaştırma


Devletlerin en belirgin egemenlik göstergelerinden biri olan vergilendirme yetkisi, her geçen gün daha da artan ekonomik ilişkiler nedeniyle, gittikçe daha fazla yetki çakışması yaşanan alanlardan biri olmaya devam etmektedir.
 
Günümüzde devletlerin piyasa ekonomisi içinde yer alarak iktisadi ve ticari hayatta faaliyet göstermeleri sıkça rastlanılan bir durumdur. Bu durum devletin toplumsal ihtiyaçları karşılamasındaki rolünden kaynaklanabileceği gibi iktisadi hayattaki aktörlerin...
 
Türkiye’de havaalanlarında, yolcuya, yüke ve havayolu araçlarına yönelik birçok hizmet verilmektedir. Verilen bu hizmetlerden birçoğu, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur. Havaalanında verilen hizmetler...

Enerji


Türkiye’de akaryakıt fiyatları içerisinde vergiler önemli bir paya sahiptir. Bu pay yıllar içerisinde giderek artış göstermiş ve kamu gelirlerini...
 
İhracat rejimi kapsamında eşya taşıyan araçların tüketeceği motorinin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi istisnasından yararlandırılması amacıyla yapılan yasa değişikliğinin, bu istisna hükmü içeren yasanın...
 
Karbon vergisi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli kaynaklarından biri olan ve fosil yakıtların (petrol, kömür, doğal gaz gibi) yanmasından kaynaklanan karbondioksit emisyonunu azaltmak amacıyla alınan bir vergidir.

Sağlık ve İlaç


Aralık 2011’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO-World Health Organization) ve SGK’nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) ortak yayınlamış olduğu “Tütün Kullanımının Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Harcamaları Üzerindeki Finansal Yükü” başlıklı...
 
20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı tek bir çatı altında birleştirilmiş, bununla birlikte 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren ve “sosyal güvenlik reformu” olarak da adlandırılan...
 
Teknolojik gelişme, verimlilik artışı ve ekonomik büyümenin temel belirleyicilerinden olduğu günümüz iktisadının tartışmasız kabul edilen gerçeklerinden biridir. Teknolojik gelişmeler ise kendi kendine meydana gelmemekte sistemli araştırma geliştirme...

Dernek ve Vakıflar


Anayasa’nın 130. maddesine göre kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik...
 
Sivil toplum kuruluşları olan derneklerden kamu yararına çalışanlara, vakıflardan ise Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara...
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde kurumlar vergisi mükellefleri sayılmıştır. Buna göre dernekler ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefi olmamakla birlikte bunların...

E-Ticaret


Elektronik ticarette Katma Değer Vergisi uygulamasını konu alan makalemizde...
 
Elektronik ticaretin vergilendirilmesi noktasında hem ulusal hem de uluslararası alanda tartışmalar vardır.
 
Elektronik ticaret, kısaca e-ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması anlamına gelmektedir. Özellikle internetin yaygınlaşmasından sonra...
 

Köşe Yazıları

İ. Hakkı DURA

Vergilerin ekonomik ve sosyal hayatın yönlendirilmesinde araç olarak kullanıldığı malumdur. Bu duruma motorlu taşıtlar vergisi uygulamalarında da rastlanmaktadır....

24.10.2014
Cahit YERCİ

Katma Değer Vergisi’ni (KDV’yi) ve KDV olarak adlandırılmamakla birlikte KDV’nin ana sistemine göre çalışan dolaylı vergileri (mal ve hizmet vergilerini) uygulayan ülke sayısı günümüzde çok artmıştır....

04.07.2014
Erdoğan ÖCAL

Daha önceki bir köşe yazımızda, teknik iflasla ilgi yeni TTK 376 ile eski TTK 324 üncü maddeleri arasındaki farklılıklara değindikten sonra uygulamada...

13.05.2014
N. Semih ÖZ

Bugünlerin güncel konularında biri Twitter’ın vergilendirilmesi. Aslında konu Türkiye’de, temel hak ve özgürlükleri açısından da sorgulanan bir durum. Ancak burada sadece vergi boyutu ele alınacaktır. Twitter’in vergilendirilmesi konusu, temelinde e-ticaretin vergilendirilmesinde yaşanan sorunlarla ilgilidir....

24.04.2014
Korkut ÖZKORKUT

Dört Defter, Maliyet Lobisi ve Maliye...

26.12.2013
Halil BAŞAĞAÇ

Bilindiği üzere, yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ülkemizde bağımsız denetim uygulamasında yeni bir aşamaya gelinmesi amaçlanmıştır....

12.11.2013
Ahmet KAVAK

Konuya ilişkin olarak açıklamalarımıza geçmezden önce, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 30.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.7.15.01-11-515-56-77 sayıl özelgeye aynen aşağıda yer vermek suretiyle başlamak istiyorum....

03.07.2013
Selahattin GÖKMEN

Mevcut vergi sistemimizde gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergilendirilmesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere iki kanun bulunmaktadır....

29.06.2013
Mehmet YILDIRIM

29/05/2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13. maddesi ile kamuoyunda varlık barışı olarak adlandırılan düzenleme yasalaşmıştır....

29.05.2013

Bizi Takip Edin

Facebook
Youtube

Telefon: 0216 391 99 08 - Faks: 0216 391 30 25

Adres: Hakimiyeti Milliye Caddesi No: 47 Emlak Kredi İşhanı Kat 3 Daire 160 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Sitemizde yayımlanan tüm içeriğin telif hakları Vergi Sorunları Dergisi'ne ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Sayın Abonemiz,

Kullanmış olduğunuz şifrenin yenilenmesi için kullanıcı adınızı (e-posta adresinizi) yazarak "Gönder" butonuna tıklayınız,
sistem tarafından oluşturulacak yeni şifreniz e-posta adresinize bildirilecektir.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Kullanıcı Adınızı (e-posta adresinizi) Yazın.
 
 

Sayın Abonemiz,

Giriş için kullandığınız Kullanıcı Adı ve Şifre ile şuan bir oturum açık bulunmaktadır.

Aynı Kullanıcı Adı ve Şifre ile birden fazla bilgisayarda oturum açamazsınız.

Kullanıcı Adınız ve Şifrenizin başkaları tarafından izinsiz kullanıldığını düşünüyorsanız lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Sayın Abonemiz,

Bu gün itibariyle (25.10.2014) abonelik süreniz sona ermiştir.

Aboneliğinizin tekrar başlatılması için Abonelik Formunu doldurunuz.

Detaylı bilgi almak için lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi