Anasayfa
Kullanıcı Adı:
Şifre:
  
  

Türkiye Boyutu İle Vergi Rekabeti

İmren PEKER

Küreselleşme bütün ekonomik unsurları olduğu gibi vergi sistemlerini de etkilemektedir. Bu etkileşimin en önemli ayağı vergi kaynaklarının hareketliliğinin artmasıdır. Kaynakların uluslararası alanda hareketlilik kazanması da vergi rekabetini artırmıştır. Ülkeler arasında vergi oranlarının, vergisel teşvik ve kolaylıkların önemli ölçüde farklı olması sermaye ve emek akım gücünü vergi oranı düşük...

 

Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin Yatırımlara Ve İstihdama Olan Etkisi

Nail Umut AVCI

Bu çalışmada Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin yerli ve yabancı sabit yatırım tutarlarına ve istihdama olan etkisi araştırılmıştır. Yatırım teşviklerinin ülke ekonomisine etkisini yapılan toplam sabit yatırım tutarları ve oluşturduğu istihdama etkisi bu çalışmamızın konusunu oluşturacaktır.

 

Vergi İhbarları Ve İhbar İkramiyesi

Ayşe Gezer BAŞTUĞ

Vergi ihbarları ve ihbar ikramiyesini düzenleyen 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu ve 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanun birbirinden bağımsız iki yasal düzenlemedir. Muhbirlere ikramiye ödenmesinin yasal dayanağı 1905 sayılı Kanun olmakla birlikte...

 

Dergide Bu Ay!

Türkiye Boyutu İle Vergi Rekabeti

İmren PEKER

Küreselleşme bütün ekonomik unsurları olduğu gibi vergi sistemlerini de etkilemektedir. Bu etkileşimin en önemli ayağı vergi kaynaklarının hareketliliğinin artmasıdır. Kaynakların uluslararası alanda hareketlilik...

TTK. Hükümlerine Göre Kâr Payı Avansı Dağıtımı, Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesi

Necdet SAĞLAM

Bu makalede kısaca kar kavramı üzerinde durulduktan sonra Türk Ticaret Kanunu ve 9 Ağustos 2012 Tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan Kâr Payı Avansı...

Tasfiyesi Zararla Sonuçlanan İştirake İlişkin Kayıtlı Bedeller Mali Kârın Tespitinde Dikkate Alınabilir Mi?

Serdar TAŞDÖKEN

Mükelleflerin vergiye esas kazançlarını tespit ederken tereddüte düştüğü hususlardan bir tanesi olan tasfiyesi zararla...

 

Vergi Konuları

Birleşme - Bölünme


Zararlı veya borca batık şirketlerin, birleşmelerde taraf olması, zararların mahsubu tartışmalı konulardır.
 
Şirketlerin vergisiz birleşmesi, kurumlar vergisi kanunun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenmiştir.
 
Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda ayrı ayrı düzenlenmiş olan kısmi bölünme müessesesinin doğasında sermaye artırımı ve sermaye azaltımı söz konusu olabilmektedir.

Transfer Fiyatlandırması


 
Bu çalışmada, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 12’nci maddesinde hükme bağlanan örtülü sermaye müessesesi kapsamında dağıtılmış kar payı sayılan tutarın hesaplanması sırasında...
 
Grup içi hizmetlerin transfer fiyatlandırması konulu makalemizde hizmetlerin mallardan farklılığı, bu farklılığın transfer fiyatlandırması düzenlemelerinde kendisini nasıl gösterdiği, vergi mevzuatımız karşısında ilişkili kişilerden alınan hizmetlerin nasıl değerlendirileceği anlatılacaktır.

Vergi Avantajları ve Teşvikler


Bu çalışmada Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin yerli...
 
Bu çalışmada, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde hükme bağlanan ve birden fazla yılda tamamlanan yatırımlarda vergi indirimi teşvikinden yararlanma açısından hesap...
 
6322 sayılı Yasa ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na(KVK) yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesine yönelik olarak 5/A maddesi eklenmiştir. Söz konusu madde ile yabancı fon kazançlarına...

Yeni Türk Ticaret Kanunu


Söz konusu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ticaret unvanı kavramı ticaret şirketleri...
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited şirketlerde ortakların sahip olduğu hakları yeniden düzenlemiştir. Bu çerçevede, limited şirketlerde ortaklık hakları, hem sayı hem de içerik itibariyle çeşitlendirilmiş ve zenginleştirilmiştir.
 
Gerek dünyada gerekse 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun eskisine nazaran daha fazla imkan vermesinin de etkisiyle son dönemlerde ülkemizde şirketlerin borsada kendi hisse senetlerini...

TMS/TFRS


 
Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Muhasebe Standartları 18 ve onun resmi tercümesi Türkiye Muhasebe Standartları 18 Hasılat Standardı kapsamında olan mal satışlarında, hizmet...
 

KDV İadesi


Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilinin yaygınlaşması üzerine İdarece getirilen...
 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 24’üncü maddesinde “matraha dahil olan unsurlar” sayılmış olup, kur farkı sayılan unsurlar arasında yer almamıştır. Ancak Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri’nde...
 
Kurumların ilişkili kişilerden emsaline göre yüksek bedelle mal almaları, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımıdır.

Özel Tüketim Vergisi


Ulaştırma sektörünün teknolojik gelişmelere paralel olarak önem kazanması, deniz ve hava ulaşımını zaman...
 
Özel tüketim vergisine tabi olan deniz yakıtlarının dağıtıcılarca, belli şartları sağlayan kullanıcılara tesliminde ÖTV sıfır olarak uygulanmaktadır. Denizcilik faaliyelerinin gelişmesini amaçlayan bu düzenleme ile kullanıcıların ucuz...
 
Otomotiv sektörü tüm sanayileşmiş ülkelerde ekonominin lokomotifi olarak nitelendirilebilecek bir sektör olup sadece üretilen-ithal edilen araçlar olarak değil ekonomideki birçok sektörü...

Dönem Sonu İşlemleri


Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2013 vergilendirme dönemine ilişkin olarak vermeleri gereken...
 
Bu çalışmada, işletmelerin ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği işlemlerini transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesi kapsamında emsallere uygunluk açısından değerlendirerek eleştiriye maruz kalmamak için gerekli...
 
Taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançlara uygulanan vergi istisnasından yararlanabilmenin şartlarından bir tanesi de; istisna edilen kazancın pasifte bir fon hesabına kaydedilmesi...

Sosyal Güvenlik


 
Tarımda bağımsız çalışan kadın sigortalılardan aile reisi olmayanlar prim tevkifatına göre 02.08.2003 tarihinden önceki süreleri hizmet olarak kazanamıyorlardı. SGK’nın bu uygulaması, 26.01.2012 tarihli ve 6270 sayılı yasayla sona ermiştir.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun en önemli gelir kalemini sigorta primleri oluşturmaktadır. Bunun dışında idari para cezaları da hem bir gelir kalemi olması nedeniyle hem de kayıtdışılık ile prim...

Uluslararası Vergilendirme


 
Türkiye’de mükellefiyeti bulunmayan yabancı kurumlarca elde edilen hasılatın kurumlar vergisi stopajına tabi olup olmadığının ve stopaj oranının tespitinde kazancın mahiyetine göre değerlendirme yapılmaktadır.
 
Gelişmekte olan ülkelerde olduğu kadar gelişmiş ülkelerde de yaşanan önemli problemlerden biri işsizliktir. Kişiler açısından gelir kesilmesi / azalması sonucunu doğurması sebebiyle...

Gelir Vergisi


 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88. maddesi hükmüne göre, gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar (80. maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir.
 
Tam ve dar mükellefiyete tâbi gerçek kişilerce Türkiye’de yerleşik bankalarda (yabancı banka şubeleri dahil) açılan vadeli ve vadesiz altın depo hesapları günümüzde özellikle küçük yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı haline gelmiştir.

Damga Vergisi


 
 
Günümüzde satın alınan hemen her üründe garanti belgesi ve garanti kapsamı kavramları vazgeçilmez niteliktedir. Kullanımda yaşanacak sorunlar için ücretsiz servis ve yardımcı teknik destek, tüketiciye ancak garanti belgesi kapsamında sağlanmaktadır.

Gelir Vergisi Tasarısı


Çalışmamızın bir önceki bölümünde Tasarı’nın temel hedefleri...
 
 
Küreselleşmenin de etkisiyle hızla gelişen dünyanda vergi yasalarında da değişimler olması hayatın akışının bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut vergi sistemimizde gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergilendirilmesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere iki kanun bulunmaktadır.

Sektörler

Finans


 
1.11.2005 tarih ve mükerrer 25983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Kanunu’na dayanılarak çıkarılan ve amacı bankaların kredi ve diğer alacaklarının niteliklerine göre sınıflandırılması...
 
3226 sayılı eski Finansal Kiralama Kanununun 4›üncü maddesindeki sözleşme tanımından farklı olarak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 18'inci maddesindeki finansal kiralama sözleşmesi tanımına eklenen “bizzat kiracıdan satın aldığı”...

İnşaat


Ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü içerisinde iki ana faaliyet konusu bulunmaktadır. Birincisi taahhüt şeklinde yapılan inşaat faaliyeti, ikincisi de özel inşaat faaliyetidir.
 
İnşaat sektörü ülkemizin son yıllarda en çok gelişen sektörlerinden biridir. Firmalarımız hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok proje gerçekleştirmekte ve bunun sonucunda dünya çapında itibar görmektedirler.
 
Başkasına ait arazi üzerinde yapı inşa etme veya var olan yapıyı muhafaza etme hakkı veren üst hakkı, üst hakkının amaçları doğrultusunda ortaya çıkarılmaktadır. Üst hakkının tanımında yapı inşası veya muhafazası olmakla birlikte, bu amaca erişmek isteyen başka kişi ve kurumlara devir amacıyla da üst hakkı tesisi mümkün olmaktadır.

Ulaştırma


Devletlerin en belirgin egemenlik göstergelerinden biri olan vergilendirme yetkisi, her geçen gün daha da artan ekonomik ilişkiler nedeniyle, gittikçe daha fazla yetki çakışması yaşanan alanlardan biri olmaya devam etmektedir.
 
Günümüzde devletlerin piyasa ekonomisi içinde yer alarak iktisadi ve ticari hayatta faaliyet göstermeleri sıkça rastlanılan bir durumdur. Bu durum devletin toplumsal ihtiyaçları karşılamasındaki rolünden kaynaklanabileceği gibi iktisadi hayattaki aktörlerin...
 
Türkiye’de havaalanlarında, yolcuya, yüke ve havayolu araçlarına yönelik birçok hizmet verilmektedir. Verilen bu hizmetlerden birçoğu, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur. Havaalanında verilen hizmetler...

Enerji


Türkiye’de akaryakıt fiyatları içerisinde vergiler önemli bir paya sahiptir. Bu pay yıllar içerisinde giderek artış göstermiş ve kamu gelirlerini...
 
İhracat rejimi kapsamında eşya taşıyan araçların tüketeceği motorinin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi istisnasından yararlandırılması amacıyla yapılan yasa değişikliğinin, bu istisna hükmü içeren yasanın...
 
Karbon vergisi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli kaynaklarından biri olan ve fosil yakıtların (petrol, kömür, doğal gaz gibi) yanmasından kaynaklanan karbondioksit emisyonunu azaltmak amacıyla alınan bir vergidir.

Sağlık ve İlaç


Aralık 2011’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO-World Health Organization) ve SGK’nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) ortak yayınlamış olduğu “Tütün Kullanımının Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Harcamaları Üzerindeki Finansal Yükü” başlıklı...
 
20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı tek bir çatı altında birleştirilmiş, bununla birlikte 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren ve “sosyal güvenlik reformu” olarak da adlandırılan...
 
Teknolojik gelişme, verimlilik artışı ve ekonomik büyümenin temel belirleyicilerinden olduğu günümüz iktisadının tartışmasız kabul edilen gerçeklerinden biridir. Teknolojik gelişmeler ise kendi kendine meydana gelmemekte sistemli araştırma geliştirme...

Dernek ve Vakıflar


Anayasa’nın 130. maddesine göre kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik...
 
Sivil toplum kuruluşları olan derneklerden kamu yararına çalışanlara, vakıflardan ise Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara...
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde kurumlar vergisi mükellefleri sayılmıştır. Buna göre dernekler ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefi olmamakla birlikte bunların...

E-Ticaret


Elektronik ticaretin vergilendirilmesi noktasında hem ulusal hem de uluslararası alanda tartışmalar vardır.
 
Elektronik ticaret, kısaca e-ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması anlamına gelmektedir. Özellikle internetin yaygınlaşmasından sonra...
 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin özellikle son on yıldaki baş döndürücü hızdaki gelişimi ekonomi ve ticarette pek çok yeni kavramı ortaya çıkarmıştır. Bu kavramlardan biri de e-ticarettir. Süreç içerisinde devlet de bu gelişim sürecinin bir parçası haline gelerek...
 

Köşe Yazıları

İ. Hakkı DURA

Transfer fiyatlandırması hukukumuza ithal edilen düzenlemelerdendir....

26.03.2014
Erdoğan ÖCAL

Bilindiği gibi, hukukta en çok tartışılan konulardan biri de, ispat külfetinin taraflardan kime ait olduğudur....

27.02.2014
Korkut ÖZKORKUT

Dört Defter, Maliyet Lobisi ve Maliye...

26.12.2013
Halil BAŞAĞAÇ

Bilindiği üzere, yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ülkemizde bağımsız denetim uygulamasında yeni bir aşamaya gelinmesi amaçlanmıştır....

12.11.2013
Ahmet KAVAK

Konuya ilişkin olarak açıklamalarımıza geçmezden önce, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 30.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.7.15.01-11-515-56-77 sayıl özelgeye aynen aşağıda yer vermek suretiyle başlamak istiyorum....

03.07.2013
Selahattin GÖKMEN

Mevcut vergi sistemimizde gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergilendirilmesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere iki kanun bulunmaktadır....

29.06.2013
N. Semih ÖZ

Türkiye’de, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında vergi yükünün gayrisafi hasılaya olan oranının yüksek olmadığı görülür. Örneğin OECD verilerine göre 2010 yılında bu oran İngiltere’de % 28,2, Fransa’da % 26,3 ve İtalya’da % 29,6’dır. ...

11.06.2013
Mehmet YILDIRIM

29/05/2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13. maddesi ile kamuoyunda varlık barışı olarak adlandırılan düzenleme yasalaşmıştır....

29.05.2013

Bizi Takip Edin

Facebook
Youtube

Telefon: 0216 391 99 08 - Faks: 0216 391 30 25

Adres: Hakimiyeti Milliye Caddesi No: 47 Emlak Kredi İşhanı Kat 3 Daire 160 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Sitemizde yayımlanan tüm içeriğin telif hakları Vergi Sorunları Dergisi'ne ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Sayın Abonemiz,

Vergi Sorunları Dergisi'nin web sitesi (www.vergisorunlari.com.tr) bütünüyle yenilenmiş ve bugün itibariyle hizmetinize sunulmuştur. Web sitesinde gerçekleştirilen birçok içeriksel ve tasarımsal yenilenmelerin yanında önemli teknik geliştirmeler de yapılmıştır. Bu nedenle varolan şifrenizin değiştirilmesi gereği doğmuştur. Yeni şifreniz sistemimizde kayıtlı e-mail adresinize gönderilmiştir. Neden olduğumuz bu sıkıntı nedeniyle özür diler, yeni web sitemizin size daha yararlı olmasını dileriz.

Herhangi bir problemle karşılaşmanız durumunda lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Sayın Abonemiz,

Giriş için kullandığınız Kullanıcı Adı ve Şifre ile şuan bir oturum açık bulunmaktadır.

Aynı Kullanıcı Adı ve Şifre ile birden fazla bilgisayarda oturum açamazsınız.

Kullanıcı Adınız ve Şifrenizin başkaları tarafından izinsiz kullanıldığını düşünüyorsanız lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Sayın Abonemiz,

Bu gün itibariyle (19.04.2014) abonelik süreniz sona ermiştir.

Aboneliğinizin tekrar başlatılması için Abonelik Formunu doldurunuz.

Detaylı bilgi almak için lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi