TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

AB ÜLKELERİNİN MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE YÜKSEK DENETİM KURUMLARININ ROLÜ

Ekim 2023 Sayı 421

ÖZET

Yüksek Denetim Kurumları (YDK) devlet harcamaları, vergi gelirleri ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı gibi mali konuların denetimini gerçekleştirerek, kamu yönetimi ve hesap verme mekanizmalarının işleyişini desteklemektedir. Bu Kurumlar genellikle bağımsız kamu kuruluşları olarak faaliyet göstermektedirler. Bunun yanında devlet organlarını denetlemek için yasal yetkilere de sahiptirler. Bu bağımsızlık ve yasal yetkiler, tarafsız ve etkili bir şekilde denetim yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Çalışma seçilmiş bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin mali sürdürülebilirliği konusunda yüksek denetim kurumlarının rolünü incelemektedir. Çalışma, öncelikle YDK’ların AB ülkelerindeki kurumsal yapılarını ve işlevlerini ele almaktadır. Ardından, mali sürdürülebilirlik kavramı ele alınmaktadır. AB ülkeleri, mali kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi ve gelecek nesiller için ekonomik istikrarı sağlamayı hedeflemektedir. YDK’lar, mali politikaların etkinliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği gibi unsurları denetleyerek, mali sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır. YDK’lar AB ülkelerindeki mali sürdürülebilirlik üzerinde birtakım etkilere sahiptirler. YDK’lar, kamu harcamalarının denetlenmesi ve kontrol edilmesi yoluyla israfın önlenmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda, vergi gelirlerinin etkin bir şekilde toplanmasını sağlamak ve vergi kaçakçılığı ile mücadele etmek gibi görevleri de yerine getirmektedirler. YDK’ların denetimleri, kamu mali yönetimi ve bütçe disiplini konularında iyileştirmelerin yapılmasını teşvik etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mali sürdürülebilirlik, Yüksek Denetim Kurumları, Sayıştay, Yüksek denetim, Avrupa Birliği,

Jel Sınıflandırması: Q01, O5, M42,

THE ROLE OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS IN THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF EU COUNTRIES

ABSTRACT

Supreme Audit Institutions support the functioning of public administration and accountability mechanisms by auditing financial matters such as government expenditures, tax revenues and the effective and efficient use of public resources. SAIs generally operate as independent public bodies, but also have legal powers to audit state bodies. This independence and legal powers enable the Supreme Audit Institutions to conduct impartial and effective audits. The study examines the role of supreme audit institutions in the fiscal sustainability of European Union (EU) countries. The study first discusses the institutional structures and functions of SAIs in EU countries. Then, the concept of fiscal sustainability is discussed. EU countries aim to manage their fiscal resources in a sustainable manner and ensure economic stability for future generations. SAIs contribute to fiscal sustainability by overseeing the effectiveness, transparency and accountability of fiscal policies. SAIs have a number of impacts on fiscal sustainability in EU countries. SAIs help to prevent waste by monitoring and controlling public expenditure. They also fulfill tasks such as ensuring the effective collection of tax revenues and combating tax evasion. SAIs’ audits encourage improvements in public financial management and budget discipline.

Keywords: Fiscal sustainability, Supreme Audit Institutions, Court of Accounts, Supreme audit, European Union,

Jel Classification: Q01, O5, M42,

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!