TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

AGRESİF VERGİ PLANLAMASI YÖNTEMİ OLARAK TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE TÜRKİYE DÜZENLEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ocak 2016 Sayı 328

ÖZET

Vergileme, gümrük tarifeleri, kotalar, iş riskleri ve işlem maliyetleri çok uluslu şirketlerin transfer fiyatlandırmasını bir vergi planlaması aracı olarak kullanmalarına teşvik etmektedir. Transfer fiyatlandırmasının bir agresif vergi planlaması aracı olarak kullanılması çok uluslu şirketlerin karlarını artırırken ülkelerin vergi gelirlerinde azalmalara neden olmaktadır. Bu nedenle gerek OECD gerekse ülkeler vergi matrahının aşındırılmasını engellemeye yönelik düzenlemeler yapmıştır. Türkiye’de transfer fiyatlandırması, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlığı altında düzenlenmiştir. Kanuna göre; transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının gerçekleşebilmesi için işlemin ilişkili kişi ile emsallere aykırı olarak ve hazine zararına neden olacak şekilde yapılması gerekir. Ancak bu düzenlemeler bazı yönleriyle eleştiri konusu olmaktadır. İlişkili kişi kavramının çok geniş tutulması, hazine şartı aranmasının gereksiz olması ve emsal bedelin tespit zorluğu transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde transfer fiyatlandırması açıklanmıştır. Bu bağlamda ikinci bölümde transfer fiyatlandırmasının çok uluslu şirketler tarafından nasıl kullanıldığı ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümünde Türkiye düzenlemelerine ilişkin konu ile ilgili Kanun madde hükümleri özelinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Transfer fiyatlandırması, agresif vergi planlaması, emsallere uygunluk ilkesi, hazine zararı şartı, ilişkili kişi

Jel Sınıflandırması: H20, H21, H29

TRANSFER PRICING AS AGGRESSIVE TAX PLANNING APPROACH AND EVALUATION OF REGULATIONS IN TURKEY

ABSTRACT

Taxation, customs tariffs, quotas, business risks and transaction costs encourage multinational companies to use transfer pricing as a tax planning tool. Transfer pricing as an aggressive tax planning tool decreases tax income of countries while increases profits of multinational companies. Therefore, OECD and countries have made regulations in order to prevent base erosion. Transfer pricing in Turkey has regulated under Corporate Tax Law No.5520 Article 13: Hidden Profit Distribution by Transfer Pricing. In accordance with the law, hidden capital distribution by transfer pricing is realized with a transaction between related parties in defiance of arm’s length and causing treasury loss. However, the regulations are criticized in some aspects. Broadly determining the concept of related party, unnecessity of treasury restriction and difficulty of ascertaining the value of equal require the regulations on transfer pricing to be revised. In the first part of the study, transfer pricing is explained. In the second part of the study, transfer pricing usage of multinational companies is approached. In the last section, regulations and legislations related with the subject in Turkey is evaluated.

Keywords: Transfer pricing, aggressive tax planning, arm’s length principle, treasury loss restriction, related party

Jel Classification: H20, H21, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!