TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BİR TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇMAZI: UYGUN EMSAL TESPİTİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER

Mayıs 2012 Sayı 284

ÖZET

Emsallere uygunluk ilkesi” transfer fiyatlandırması uygulamasının kuşkusuz bel kemiği niteliğindedir. Ancak ülkemizde mükelleflerin dış emsal araştırmalarında kullanmak üzere ulaşabileceği veri kaynakları yetersizdir. İdarenin ise, veri kaynakları yeterli olmakla beraber, işletmelere ilişkin sahip olduğu ve gizli tutulması gereken bu bilgilerden transfer fiyatlandırması uygulamalarında faydalanması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla mevcut şartlar altında, kapsamları ve kendine özgü avantajları nedeniyle, uluslararası veri tabanlarının emsal tespitinde çok önemli bir boşluğu doldurduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, uluslararası veritabanlarının kullanımının yasal altyapısının oluşturulması, transfer fiyatlandırması uygulamalarına ışık tutacak ve idare ile mükellefler arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları azaltacaktır. Öte yandan, şirketlere denetlenmiş finansal tablolarını açıklama zorunluluğu getiren yeni Türk Ticaret Kanun’unun yerel bir veri tabanının oluşturulması için gerekli alt yapının oluşmasında katkı sağlayacağı beklenmektedir. Ayrıca sermaye şirketlerine getirilen bağımsız denetim zorunluluğunun da, uygun emsal tespiti ile ilgili sorunların aşılmasında dolaylı olarak fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Emsal Tespiti, Gizli Emsal, Uluslararası Veritabanları

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

A TRANSFER PRICING IMPASSE: DISCUSSIONS AND RECOMMENDATIONS ABOUT COMPATIBLE COMPARABLE DETERMINATION

ABSTRACT

“Arm’s Length Principle” is surely the backbone of the practice of transfer pricing. However, data sources to use in external reference research that are accessible for the taxpayers are limited in our country. As for the administration, the data sources are sufficient, however, it is not compatible with the principle of justice that it makes use of the confidential information that it possesses in transfer pricing practices. Therefore, under the present circumstances, it is possible to say that the international databases fill a very important gap in comparable determination because of their scope and specific advantages. Thus, the creation of legal infrastructure for the use of international databases will shed light on transfer pricing practices and reduce conflicts that may arise between the administration and taxpayers. On the other hand, new Turkish Commercial Code, which introduces the obligation for companies to explain their financial tables, is expected to contribute to the creation of the necessary infrastructure for the development of a local database. Besides, the obligation of independent audit that was introduced for the capital companies is considered to contribute indirectly to the solution of related problems.

Keywords: Comparable Determination, Hidden Comparable, International Databases

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!