TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

FİNANSAL KİRALAMA KANUNU KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN “SAT VE GERİ KİRALA (SALE & LEASE BACK)” İŞLEMİNİN VERGİSEL AVANTAJLARI

Şubat 2016 Sayı 329

ÖZET

“Sat ve geri kirala” yöntemiyle taşınır ve/veya taşınmaz mallara ilişkin yapılan finansal kiralama sözleşmeleri, 13.12.2012 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” ile mevzuatımıza yerleşmiştir. Taşınmazlara ilişkin yapılan söz konusu sözleşmelere, 02.08.2013 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile de Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnaları getirilmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki Damga Vergisi ile Harçlar Kanunu’nun dördüncü kısmında yer alan tapu ve kadastro harçlarında sat ve geri kirala işlemlerine ilişkin olarak vergisel avantajlar yer almaktadır. Dolayısıyla “Sat ve geri kirala” işlemleri, bilhassa Kurumlar Vergisi mükellefleri olmak üzere tüm işletmelere iyi bir finansman sağlaması nedeniyle önemli avantajları bünyesinde barındıran bir işlemdir. Ancak kanunla getirilen tüm bu avantajların uygulanmasında birtakım sorunlar vuku bulabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: 6361 sayılı Kanun, 6495 sayılı Kanun, Finansal Kiralama, Sat ve Geri Kirala, KDV İstisnası, KV İstisnası, DV İstisnası, Tapu Harcı İstisnası.

Jel Sınıflandırması: H25, G23, G29

TAX-RELATED ADVANTAGES OF THE SALE & LEASE BACK PROCEDURE CARRIED OUT WITHIN THE SCOPE OF FINANCIAL LEASING LAW

ABSTRACT

Financial leasing contracts made for movables and immovables by the method of “Sale and Lease Back” have been established in our legislation with the “Law no. 6361 on Financial Leasing, Factoring and Financing Companies”, which was published in the Official Gazette and came into effect on 13.12.2012. The contracts in question made for immovables have been provided with Corporate Tax and Value Added Tax exceptions with the Law no. 6495 on “Making Amendments in Certain Laws and Decree Laws” that was published in the Official Gazette and came into effect on 02.08.2013. We must also state that there are tax-related advantages for sale and lease back operations in land registry and cadastre fees in section four of the Law on Fees and Stamp Tax. Therefore, “Sale and lease back” transactions are transactions which bring significant advantages since they provide good financing opportunities for all companies, especially Corporate Taxpayers. However, certain problems may occur in the implementation of all these advantages provided by the law.

Keywords: Law no. 6361, Law no. 6495, Financial Leasing, Sale and Lease Back, VAT Exception, Corporate Tax Exception, Stamp Tax Exception, Deed Fee Exception

Jel Classification: H25, G23, G29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!