TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI VE UYGULAMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Temmuz 2013 Sayı 298

ÖZET

Bu madde ile, uluslararası vergi uygulamalarındaki gelişmelere paralel olarak, ticari ve sınai mahiyette olmayan, yatırımlarını yurt dışında düşük vergi oranlı ülkelere yönlendiren mükellefler ile Türkiye›de yatırım yapan mükellefler arasındaki vergi eşitsizliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır.1 Her ne kadar maddenin gerekçesinde yukarıdaki açıklama yer alsa da kontrol edilen yabancı kurumun bulunduğu ülkedeki gelir ve kurumlar vergisi veya benzeri gelir üzerinden alınan vergi oranının bir önemi bulunmamaktadır. Örneğin gelir üzerinden alınan vergi oranı %35 olan bir ülkede istisna, muafiyet vb. nedenlerden dolayı gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükünün %10’un altına düşmesi muhtemeldir. Dolayısıyla kontrol edilen yabancı kurum kazancı sadece “Vergi Cenneti” olarak adlandırılan ülkelerdeki şirketleri kapsamamaktadır. Bu durum diğer şartların varlığı halinde kontrol edilen yabancı kurum kazancı müessesini, gelir ve kurumlar vergisi veya benzeri gelir üzerinden alınan vergi oranlarının çok yüksek olduğu ülkelerde de uygulanabilir kılmaktadır. Çok geniş bir alanda uygulanabilir olma özelliği de uygulamada kur farklarını gündeme getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı, Dağıtılabilir Kurum Kazancı, Mahsup, Kur Farkı

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

CONTROLLED FOREIGN INSTITUTION EARNINGS AND ISSUES REGARDING APPLICATION

ABSTRACT

This article aims at overcoming tax inequalities between taxpayers who invest in Turkey and taxpayers who are not commercial or industrial, and who direct their investments to foreign countries with low income rates in parallel to the developments in international tax applications. Even though the description above is found in the rationale of the article, income and corporate tax or the tax rate charged on similar incomes in the country where the controlled foreign institution is located are not important. For instance, it is possible that the total tax burden similar to income and corporate tax decreases below 10% in a country where the tax rate charged on income is 35% due to reasons such as exception, exemption etc. Therefore, controlled foreign institution earnings do not only cover the companies in countries that are referred to as “Tax Paradise”. In case of the presence of other conditons, this enables the institution of controlled foreign institution earnings applicable in countries where income and corporate tax or tax rates charged on similar incomes are very high. The fact that it is applicable in a very large area brings exchange rate differences to the agenda in application.

Keywords: Controlled Foreign Institution Earnings, Distributable Institution Earnings, Deduction, Foreign Exchange Difference

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!