TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖRTÜLÜ SERMAYE - ÖRTÜLÜ AVANTAJ

Ekim 2012 Sayı 289

ÖZET

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. maddesiyle düzenlenen örtülü sermaye uygulaması mali mevzuatımızda bir vergi güvenlik müessesesi olarak yer almaktadır. Örtülü sermaye uygulaması özellikle son düzenlemelerden sonra özkaynak yetersizliği nedeniyle dış kaynaklara yönelmek zorunda kalan şirketlerin aleyhine bir yük oluşturacağı, şirketlerin sermaye temininde büyük güçlükler yaşamasına ve ticari hayatın olumsuz yönde etkilenmesine neden olacağı yönünde eleştiriler almasına rağmen, belirli durumlarda şirketler lehine bazı avantajlar da içermektedir. Söz konusu avantajlardan birisi; şirketlerin kullanmış olduğu borçların örtülü sermaye kapsamında değerlendirilmiş olması halinde, örtülü sermayeye isabet eden kur farkı gelirlerinin vergiye tabi kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmaması sebebiyle doğmaktadır. Bir diğer avantaj ise yurt dışında mukim şirket ortaklarından ve/veya ilişkili şirketlerden kullanılan örtülü sermaye kapsamındaki borçlar için ödenen faizler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Örtülü sermaye kapsamında borçlanması bulunan şirketin ödediği faizlerin kar payı hükmünde değerlendirilmesi sebebiyle katma değer vergisine tabi tutulmaması, KDV yönünden vergisel avantaj sağlamaktadır. Ayrıca ödenen faizlerin kar payı hükmünde olması sebebiyle özellikle bazı ülkelere ödenen faizler için Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına göre kar payı stopaj oranının düşüklüğünden kaynaklanan kurumlar vergisi stopaj avantajı da bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örtülü Sermaye, Vergiye Tabi Olmayan Gelir, Kanunen Kabul Edilmeyen Gider.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29.

ADVANTAGES OF THIN CAPITALIZATION

ABSTRACT

The application of “thin capital” which is organized under Article 12 of “The Turkish Corporate Tax Law No 5520” is a tax security institution in our financial legislation system. The application of “thin capital” comes in for criticism in matters that it becomes a burden to companies which will be forced to turn to external resources because of the lack of equity capital, companies will have major difficulties in obtaining capital and it would result in negative impacts on commercial life. However, it includes some of the advantages in favor of the companies in certain circumstances. One advantages of this application is that if borrowings of companies are regarded as thin capital, the foreign exchange gains related to the exceeding portion of the borrowings “thin capital” are not taken into account as revenue for determination of taxable corporate income. Another advantage arises from interest paid related to the exceeding portion of the borrowing of company shareholders and/or related parties that are resident abroad. Interest paid by the company which has borrowings regarded as thin capital is evaluated as dividend and for this reason it is not subject to VAT. This provides tax advantage in terms of VAT. Also, there is a corporate income withholding tax advantage because of low dividend withholding tax rate on interest regarded as dividend and paid for some countries according to The Double Tax Agreements.

Keywords: Thin Capitalization, Untaxable Income, Non-Deductible Expenses.

Jel Classification: H20, H25, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!