TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

AV. MAHCEMAL SEYHAN

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN VERGİ ADALETİ VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKELERİNE YAKLAŞIMI (KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAHINA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN DÂHİL EDİLMESİ SORUNU)

Temmuz 2016 Sayı 334

ÖZET

Vergilendirme, doğası gereği eşitlik ve adalet ilkeleri ve özellikle sosyal adalet ilkesine etki edecek sonuçlar doğurabilmekte ve bu özelliği sebebiyle sosyal yapı üzerinde olumlu veya olumsuz birçok sonuç doğurabilmektedir. Vergiler aracılığıyla, sosyal devlet ilkesi gereği ekonomiye müdahale edilerek toplumdaki gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlikleri giderme amacı güdülmektedir. Bunun yanı sıra, hukuk devleti ve ölçülülük ilkelerinin göz ardı edilmeyerek kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin sınırlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 24’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının b bendinde yer alan ve katma değer vergisinin matrahını oluşturan kalemler arasında “vergi” ibaresinin bulunması hukuk devleti ve vergi adaleti ilkelerine aykırı bulunarak hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Çalışmamızda Anayasa Mahkemesi kararı ışığında vergi adaleti, ölçülülük, sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Adaleti, Ölçülülük, Hukuk Devleti, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi.

Jel Sınıflandırması: H20, H21, H26

THE APPROACH OF THE CONSTITUTIONAL COURT TO THE PRINCIPLES OF TAX JUSTICE AND PROPORTIONALITY (THE PROBLEM OF ADDING EXCISE DUTIES TO THE BASIS OF VALUE-ADDED TAX)

ABSTRACT

Taxation, due to its nature, may affect principles of equality and justice, particularly social justice and due to this characteristic, may bring results that can affect the social structure both in positive or negative way. Together with taxes, as per to social state principle, the aim is to remove the unfair distribution of income and wealth within the society by interfering to economy. On the other hand, the boundaries of fundamental rights and freedoms shall be taken into consideration by not ruling out the principles of rule of law and proportionality. A submission has been made to the Constitutional Court for annulment, claiming that the phrase “tax” existing under the article 24 paragraph (b) of Value Added Tax Law numbered 3065 and under components forming the value-added tax basis, is against the principles of rule of law and tax justive. With this study, the principles of tax justice, proportionality, social state and rule of law in the light of the judgment of the Constitutional Court has been examined.

Keywords: Tax Justice, Proportionality, Rule of Law, Value-added Tax, Excise Duty.

Jel Classification: H20, H21, H26

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!