TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YAYIN ETİĞİ KURALLARI / MAKALE YAZIM KURALLARI / KÖŞE YAZISI YAYIN KURALLARI

44 yıldır yayımlanan ve vergi alanında saygın bir yere sahip olan Dergimizin akademik çevrelerce de kabul görmüş temel bilimsel süreli yayıncılık standartlarına kavuşturulması amacıyla aşağıda belirtilen; Yayın Etiği Kuralları, Makale Yazım Kuralları ve Köşe Yazısı Yayın Kuralları belirlenmiş ve bu kriterleri taşıyan makaleler ve köşe yazıları ile yayın hayatına devam etmesi hedeflenmiştir.

 

Değerli yazarlarımızın aşağıda belirtilen kriterleri dikkate almak suretiyle hazırladıkları makaleler ile geçiş sürecini kolaylaştırmalarını ve gelişimimize katkı sağlamalarını bekler, saygılar sunarız.

 

1- YAYIN ETİĞİ KURALLARI

 

Dergimize makale gönderen yazarlar, değerlendirme yapan Hakem ve Yazı Danışma Kurulu üyeleri ve Yayın Kurulu Üyeleri aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür. Ayrıca, Dergimiz COPE’nin Yazarlar ve Editör Kurulları için oluşturduğu uyulması gereken Temel Uygulamalar (https://publicationethics.org/core-practices) ile ilgili tüm süreci şeffaf bir şekilde uygulamaya gayret göstermektedir.

 

YAYIN ETİĞİ

 

Gönderilen ve yayınlanan makalelerde, değerlendirme süreci içinde bulunan tüm paydaşların uyması gereken Yayın Etiği kuralları her bir paydaş için ayrı olarak belirtilmiştir. Tüm paydaşlar belirlenen kuralları ve belirtilen yayın ilkelerini kabul etmiş olurlar.

 

Yazarlar;

 

1- Gönderilen, değerlendirme aşamasında olan veya yayınlanmış makalelerin başka bir dergiye gönderilmemesi, değerlendirme aşamasında olmaması ve yayınlanmamasını,

 

2- Makalenin intihal içermediğini,

 

3- Yazar sırasının makaleye katkı sırasına göre düzenlendiğini,

 

4- Makalenin bilimsel niteliği olduğunu,

 

5- Herhangi bir izin alınması gerekliliğinde, tüm izinlerin alınarak hem makale içinde ayrıntılı şekilde belirtildiğini, hem de makalenin yüklenme aşamasında ek olarak yüklendiğini,

 

6- Tez, sunum veya bildiriden çıkartılmış makalelerin açıkça belirtilmesi gerektiğini,

 

7- Çıkar çatışması durumunda Dergimizin bilgilendirilmesi gerektiğini,

 

8- Makalenin literatüre katkı sağlayabilmesi ve başka yazarlar tarafından kaynak gösterilmesi amacıyla içeriğin detaylı olarak sunulması gerektiğini,

 

9- Yayın Kurulunun makale hakkında nihai kararı vermesini,

 

10- Makalede kullanılan ham veya işlenmiş verilerin talep edilmesi durumunda Yayın Kuruluna sunulacağını,

 

11- Makalede atıf verilen kaynakların kabul edilir, güvenilir ve tanınır yerlerden olduğunu,

 

12- Varsa, makalede kullanılan fon kaynaklarının doğru ve belirgin şekilde belirtilmesi gerektiğini,

 

Hakem ve Yazı Danışma Kurulu Üyeleri;

 

1- Makaleyi adil, hızlı, etkin, objektif ve detaylı olarak inceleyerek makaleye katkı sağlayacak şekilde Makale Değerlendirme Formunu sunacağını,

 

2- Makale hakkında süreç boyunca tüm gizlilik ilkelerine uyacağını,

 

3- Çıkar çatışması durumunda Yayın Kurulunun bilgilendirilmesi gerektiğini,

 

4- Nihai kararın Yayın Kurulu yetkisinde olduğunu,

 

5- Makalenin başka bir kaynakla ciddi bir benzerliğinin veya başka bir ortamda yayınlandığının tespiti durumunda Yayın Kurulunun bilgilendirileceğini

 

Yayın Kurulu;

 

1- Yazarları herhangi bir ayrımcılığa (dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet vb.) mahal vermeden eşit şekilde değerlendireceğini ve tüm süreçlerde tarafsız davranacağını,

 

2- Hem yazarların hem de hakemlerin gizliliği için tüm süreci gizlilikle yürüteceğini,

 

3- Çıkar çatışması gibi etik olmayan durumlarda süreci adil ve etik ilkeler çerçevesine getirecek adımlar atacağını

 

kabul etmiş sayılır.

 

YASAL/ÖZEL İZİN BELGESİ ALINMASI

 

İlgili Etik Kurulun izni gereken durumlarda, Etik Kurul izninin alındığına makale içinde yer verilmesi (izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı) gerekmektedir.

 

Etik Kurul izni gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 

1- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

 

2- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince getirilen yükümlülükler.

 

Ayrıca; başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi de gerekmektedir.

 

ÇIKAR ÇATIŞMASI

 

Dergimiz çıkar çatışmalarını hakem değerlendirmelerinde adil bir şekilde yürütmek için çift taraflı kör hakemlik sürecini işletmektedir. Böylelikle değerlendirme süreci ve sonrasında hakemler ve yazarlar birbirlerinden haberdar olmayacaklardır. Sürecin yönetimini izleyen Yayın Kurulu üyesi ise; çıkar çatışması oluşan durumlarda Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne bilgi vererek ilgili makalenin başka bir Yayın Kurulu üyesine yönlendirilmesini talep etmekle sorumludur.

 

2- MAKALE YAZIM KURALLARI

 

Vergi Sorunları Dergisi, Gelirler Kontrolörleri Derneği tarafından her ay yayımlanan hakemli bir dergidir. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre her hakkı Gelirler Kontrolörleri Derneğine aittir.

 

Dergimizde vergi hukuku, maliye ve ekonomi dallarında makaleler yayımlanmaktadır. Yayımlanacak yazılar; Hakem ve Yazı Danışma Kurulu tarafından uygun görülerek Yayın Kurulu Kararı ile yayımlanır Hakem ve Yazı Danışma Kurulundan gelen görüşler doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, düzeltilmek üzere yazarına iade edilmesine ya da yayımlanmamasına karar verilir.

 

Seri halinde yayınlanması gereken ve birbiriyle bağlantılı makalelerin dışında, aynı yazara ait makaleler iki ay üst üste yayınlanmaz. Bir takvim yılında, bir yazara ait yayınlanan toplam makale sayısı beşi geçemez.

 

Dergimizde yayımlanan makalelerde yer alan görüşler, yazarın kişisel görüşü olup, Vergi Sorunları Dergisi’ni ve/veya görev yaptığı kurumu bağlamaz; yazarın çalıştığı kurum ve/veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz.

 

Yayımlanması için gönderilen yazıların, kabul edildikten sonra yazılı ve elektronik ortamlardaki (internet, CD vb.) tüm yayın hakları ve yayımlandıktan sonraki her türlü telif hakkı Vergi Sorunları Dergisin eaittir. Yayımlanan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayımlanması ancak Yayın Kurulundan alınacak yazılı izinle, alıntı yapılması ise kaynak gösterilmesi koşulu ile mümkündür.

 

Dergiye gönderilen yazıların değerlendirmeye alınması için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

 

1- Gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalı veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Herhangi bir sempozyum ya da kongrede sunulan tebliğlere ilişkin düzenlenen yazılarda sempozyum veya kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

 

2- Makalelerde, yazar adları, unvanları, çalıştığı kuruluş bilgileri ve e-posta adresleri açık ve doğru şekilde belirtilmelidir.

 

3- Makaleler Microsoft Word formatındahazırlanır. Sayfaboyutu A4 kağıtboyutundaolmalı, sayfayapısındasağdanvesoldan 2 cm; üstten 2.5 cm; alttan da 3 cm boşlukbırakılmışolmalıdır. Metin, sağve sola dayalı (justify), Times New Roman yazıkarakterinde 12 puntoiletekaralıkolarakyazılmalı, paragraflararasındabirsatırboşlukbırakılmalıdır.

 

Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur. Çalışmada metin, grafik ve tablolarda yalnızca siyah renk kullanılmalıdır.

 

Sayfa numaraları sayfa altına ortalayarak 10 punto ile verilmelidir.

 

4- Makalelerde makale başlığı ve ana başlıklar (1, 2, 3 gibi) büyük harflerle ve kalınlaştırılmış, diğer tüm başlıklar (1.1., 1.1.1., gibi) ise tüm sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük ve kalınlaştırılmış yazılır, altı-çizili gösterilmez. Giriş ve Sonuç başlıklarına numara verilmez.

 

5- Dergimizde yayınlanacak makaleler sadece http://vergisorunlari.com.tr/ adresli web sitemizin “Makale Gönder” alanından kabul edilmektedir. Bu alan haricinde her hangi bir dergimiz e-posta adresinden makale kabul edilmemektedir. Dergimize makale göndermek için, öncelikle internet sitesi anasayfamızın sol üst köşesinde yeralan "Makale Gönder" sekmesine tıklayın ve açılacak ekranda isim-soyisim, e-posta ve telefon alanlarını eksiksiz doldurunuz. Makale değerlendirme süreci ve sonrasında iletişime geçileceği için bilgilerin doğruluğundan eminolunuz. Dosyanız .doc veya .docx uzantılı ve en fazla 5mb boyutunda olmalıdır. Dosyanız tarafımıza ulaştığında bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Makalenizin değerlendirme sürecine alınabilmesi için “Telif Şartları”nı kabul etmeniz ve “Makale Yazım Kuralları”na uygunluğunu onaylamanız gerekmektedir. 

 

6- Makaleler Türkçe ve İngillizce “başlık”, “özet” ve “anahtar sözcükler” ve JEL sınıflandırması içermelidir.

 

Özet: 180 kelimeyi aşmayacak şekilde makalenin özeti yapılmalıdır. Özetve Giriş bölümleri birbirinin tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

 

Anahtar Sözcükler: Makalenin konu sınıflandırması yapılabilmesi için enaz 3, ençok 6 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar sözcüklerin belirlenmesinde JEL (Journal of Economic Literature) Sınıflandırması esas alınabilir.

 

JEL Sınıflandırması: American Economic Association tarafından yayımlanan sınıflandırma sistemine https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jellinkindenerişilebilir. Yandaki link yardımıyla sayfaya erişim sağlandığında, makalenin ilgili olduğu kategori içerisinde yer alanu ygun kod seçilerek makalenin JEL sınıflandırması yapılabilecektir.  Örneğin, vergi hukuku alanında yazılmış bir makale için, aşağıdaki kategorik basamaklandırma takip edildiğinde,

 

K. Law and Economics (Birincilkategori)

 

K3. Other Substantive (İkincilkategori)

 

K34. Tax Law (Üçüncülkategori)

 

“K34” (üçüncül) kodu ilgilimakale için JEL kodu olarak seçilebilecektir. Makalenin içeriğine göre 5 adedi aşmamak üzere birden fazla JEL kategorisi tanımlaması yapmak da mümkündür.

 

7- Makaleler bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazımda dipnotlu kaynak gösterme yöntemi (İrfan Vural, Yorum ve Açıklamalarla Kurumlar Vergisi Kanunu, Ankara: Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, 2009, s. 888.) kullanılmalıdır. Dipnotlar tüm sayfalarda sıra ile devam etmelidir.

 

Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılarak (Tablo 1: 2009 yılı Merkezi Bütçe Gelirleri, Grafik 1: Vergi Gelirlerinin Yıllar İtibariyle Dağılımı, şeklinde) yazılıp, başlıkların altına koyulmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir. Tablo ve grafikler Word veya Excel dosyası biçiminde hazırlanmış olmalıdır.

 

Kullanılan kaynaklar ise, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soy ada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır. (Vural, İrfan, Yorum ve Açıklamalarla Kurumlar Vergisi Kanunu, Ankara: Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, 2009.)

 

İnternet kaynaklarında internet adresi açık olarak yazılmalı ve erişim tarihi belirtilmelidir.

 

8- Makalelerde İdarenin Tebliğ, sirküler vb düzenlemelerde yer alan açıklamaları ile yazarın kişisel görüşleri ayrıştırılarak net bilgi verilmesini sağlamak ve yazılarda yapılan alıntıların aslına uygunluğunu sağlamak yazarın sorumluluğundadır.

 

3- WEB SAYFASI KÖŞE YAZISI YAYIN KURALLARI

 

Yıllardır yayımlanan ve vergi alanında önemli bir yere sahip olan Vergi Sorunları Dergisi, bilimsel süreli yayıncılık faaliyetine devam etmektedir. Bu faaliyetin yanı sıra, Dergimizin web sayfasında; vergi, ekonomi, maliye, hukuk, finans ve muhasebe alanlarındaki güncel gelişmeleri de içeren köşe yazıları yayımlanmaktadır. Bilindiği gibi, bilimsel süreli yayıncılık faaliyetinin bir gereği olarak Dergimizde yayımlanan makalelerle ilgili önceden belirlenmiş somut “Makale Yazım Kuralları” bulunmakta, gönderilen makaleler Hakem ve Yazı Danışma Kurulu tarafından bu kurallara göre değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Köşe yazılarının yapısı ve işlevi gereği bilimsel makalelerde olduğu gibi somut yazım kurallarının belirlenmesi mümkün bulunmamakla birlikte, bazı yayın kurallarının bulunması da bir gerekliliktir.

 

Bu kapsamda; değerli köşe yazarlarımızın aşağıda belirtilen hususları mutlaka göz önünde bulundurmalarını bekler, saygılar sunarız.

 

1- Web sayfamızda vergi, ekonomi, maliye, hukuk, finans ve muhasebe alanlarındaki yazılar yayımlanmakta olup gönderilen yazılar bu konularla ilgili olmalıdır.

 

2- Yazarların eğitim, kariyer ve unvanları yazdıkları alandaki uzmanlıklarını gösterir mahiyette olmalıdır.

 

3- Web sayfamızda, yazarlarımızın; kişisel emeklerine, bilgi birikimlerine, mesleki tecrübelerine ve/veya araştırmaya dayanan, katma değer oluşturan yazıların yayımlanması esastır. Sadece bir mevzuat ya da mevzuat değişikliğinin aktarımından ibaret, herhangi bir değerlendirme içermeyen yazılar yayımlanmaz.

 

4- Yazılarda; yazarın adı soyadı, güncel ve istenirse eski unvanları ile güncel e-posta adresi açık ve doğru şekilde belirtilmelidir.

 

5- Yazılar, Microsoft Word formatında hazırlanmalı ve gönderilmelidir.

 

6- Yazılar, doğrudan “vsdkose@vergisorunlari.com.tr e-posta adresine iletilmelidir.

 

7- Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup Vergi Sorunları Dergisini, Gelirler Kontrolörleri Derneğini ve/veya görev yaptığı kurumu bağlamaz; yazarın çalıştığı kurum ve/veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz.

 

8- Yazılar; Türkçe olarak, açık, sade, anlaşılır bir dille, dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Akademik dil kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Uluslararası literatürün gerektirdiği durumlar ve bilimsel kavramlar dışında yazılarda yabancı dil kullanılmamalıdır. Yazının bir gereği olarak, yabancı dilde bir kelime, kavram ve/veya cümlenin mutlaka kullanılması gerekiyorsa, parantez içinde Türkçe karşılığına da yer verilmelidir.

 

9- Yazılarda ifade özgürlüğü esastır. Ancak; yazılar genel ahlak ve hukuk kurallarına, insan hak ve özgürlüklerine aykırı olamaz; kişilik haklarına saldırı, hakaret, sınıfsal, kültürel ve etnik ayrımcılık ifadeleri ve/veya cinsiyetçi söylemler ile siyasi propaganda içeremez; herhangi bir kurum, kuruluş ya da organı aşağılayıcı nitelikte olamaz.

 

10- Yazılar; yazarına, başka kişi veya kurumlara ilişkin abartılı övgü ve/veya reklam içeremez.

 

11- Köşe yazılarının tüm hakları yazarına aittir. Yazılar için Dergimiz tarafından telif hakkı ödemesi yapılmaz.

 

12- Dergimizin web sayfasında sürekli köşe yazarlığı esas olup yazarlarımız istedikleri zamanlarda yazılarını Dergimize gönderebilirler. Yazarlarımızdan en geç iki ayda bir yazı göndermeleri beklenmektedir.

 

13- Yazılar, telif hakkı içermemek kaydıyla, Vergi Sorunları Dergisi web sayfasında yayımlanmadan önce başka mecralara yayımlanmak üzere gönderilmiş olabilir. Yazı daha önce başka mecralarda yayımlanmış ise bu durum yazarı tarafından Dergimize mutlaka bildirilmelidir. Bu durumlarda, yazının Dergimize gönderildiği tarih itibariyle, ilk yayın tarihinden itibaren en fazla üç gün geçmiş olmalıdır. Üç günlük süreden daha fazla süredir başka mecralarda yayımlanan yazılar Dergimizin web sayfasında yayımlanmaz.

 

14- Yazılar, Vergi Sorunları Dergisi web sayfasında yayımlandıktan sonra, istenildiği takdirde yazarı tarafından başka web sayfaları ve mecralara da gönderilebilir. Ancak; başka web sayfaları ve mecralar tarafından, yazarın bilgisi dışında, yazının doğrudan Vergi Sorunları Dergisi web sayfasından alıntılanması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur. İlgili sayfa ya da mecrada yazar adı ile birlikte "www.vergisorunlari.com.tr" web adresinde yayımlandığına dair bilgi mutlaka yer almalıdır. Ayrıca; Vergi Sorunları Dergisi, yazılar konusunda çeşitli platform, mecra ve web sayfalarıyla işbirliği yapabilir, yazarların onayı da alınmak şartıyla, yazıları başka bir web sayfasına da gönderebilir. 

 

15- Yazılar, Vergi Sorunları Dergisi tarafından oluşturulan Köşe Yazısı Değerlendirme Komisyonu (Komisyon) tarafından ivedilikle değerlendirilir. Gönderilen yazının en geç üç iş günü içinde web sayfasında yayımlanması esastır.

 

16- Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme; dilbilgisi kuralları ile bilgi ve veri yanlışlarının tespiti ile sınırlıdır. Yazının, yazara geri gönderilmesini gerektirmeyen nitelikteki küçük hatalar ile dilbilgisi hataları zamanın verimli kullanılmasını sağlamak açısından Komisyon tarafından düzeltilebilir. Ancak, yazının mahiyetini değiştirecek değişiklikler yapılmaz; yazarın kişisel görüş ve düşüncelerine müdahale edilmez.

 

17- Yazılar, köşe yazısı hacim ve boyutunu aşmamalıdır. Gerektiğinde; yazarı ile görüşülmek ve onayı alınmak şartıyla, Komisyon yazının parçalar halinde ya da seri halinde yayımlanmasına karar verebilir.

 

18- Yazar, isterse yayımlanmış yazısının kaldırılmasını talep edebilir. Talep tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde yazı kaldırılır.

 

19- Vergi Sorunları Dergisi; Köşe Yazısı Yayın Kurallarında isteği her türlü değişikliği yapabilir. Değişiklikler web sayfasından yayımlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

 


Vergi Sorunları Dergisi
Yayın Kurulu