TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. IŞIL FULYA ORKUNOĞLU ŞAHİN

ELEKTRONİK VERGİLENDİRME (E-VERGİLENDİRME)

Temmuz 2016 Sayı 334

ÖZET

Dünyada cep telefonu, tablet, bilgisayar ve internet kullanımındaki artışla birbiriyle çift yönlü bir ilişki içinde olan elektronik hizmet uygulamalarının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Buna paralel olarak günümüzde vatandaşların e-devletlerden aldıkları hizmetler de birçok ülkede zorunlu hale gelmiştir. Dolayısıyla çalışmada 1998 ve sonrasındaki Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) ile başlayan e-vergilendirme hizmetlerinin kullanımındaki mevcut durum tespit edilecek ve bu projenin hizmet ettiği amaçlara göre e-vergilendirme hizmetlerinin gelişimi incelenecektir. Bununla birlikte VEDOP ile sunulan e-hizmetlerin etkinliği; vergi dairesi, mükellef ve sisteme entegre kurumların yaşadığı sorunlar bakımından analiz edilecek ve kalkınma planları ve orta vadeli programlar, AB İlerleme Raporları, GİB Stratejik Planları ve GİB Performans Raporları temel alınarak değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: E-devlet, E-vergilendir-me, E-beyanname, E-defter, E-fatura

Jel Sınıflandırması: H21, H83

ELECTRONIC TAXATION (E-TAXATION)

ABSTRACT

It is seen that the increase in electronic service applications and in a two-way relationship with mobile phones, tablets, PCs and internet usage is increasing day by day in the world. In parallel with, today the services which received from e-government by citizens in many countries are indispensable. Therefore, in this study, the current situation of the use of the e-services offered by Tax Department Automation Project (TDAP)from 1998 and after that time will be determined and according to the purpose served by this project, the development of e-taxation services will be examined. However, the effectiveness of e-services offered by VEDOP; in terms of tax office, taxpayers and the system integrated institutions issues will be analyzed and will be evaluated on the basis of development plans and medium-term programs, the European Union Progress Reports, Revenue Administration Strategic Plans and Revenue Administration Strategic Plans and Revenue Administration Performance Reports.

Keywords: E-government, E-taxation, E-tax return, E-book, E-billing

Jel Classification: H21, H83

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!