TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-1

Şubat 2014 Sayı 305

ÖZET

Küreselleşmenin de etkisiyle hızla gelişen dünyanda vergi yasalarında da değişimler olması hayatın akışının bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut vergi sistemimizde gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergilendirilmesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere iki kanun bulunmaktadır. 1960 yılında hazırlanıp 1961 yılında yürürlüğe giren bir Gelir Vergisi Kanunu’nun zamanla ihtiyaçları karşılamaması, birçok maddesinde değişiklik yapılması, birçok geçici maddeyle yazılma sistematiğini kaybetmesi beraberinde birçok vergisel sorunlara yol açmaktadır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, Türkiye dış dünyaya daha fazla açılmış, serbest piyasa ekonomisi her alanda uygulanmaya başlanmıştır. Tasarının gerekçesinde; Gelir Vergisi Kanunu’nun daha basit, sade ve kolay anlaşılabilir bir çerçevede hazırlanması, böylece vergiye gönüllü uyumun artırılması ile kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması amaçlandığı ifade edilmektedir2. Bu çalışmamızda tasarı genel hatlarıyla incelenmiş ve yürürlükteki kanunlarla karşılaştırılmış olup gelir unsurlarına göre başlıklar halinde değerlendirilmiştir. Tasarının temel hedefleri ve getirdiği yenilikler ele alınmıştır. Tasarının sosyal hayatımızda ne gibi değişiklikler getireceği anlaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı, kayıtlı ekonomi, geçici vergi, götürü gider, taksi plakası ve dolmuş hattı, vergi güvenlik müesseseleri.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INCOME TAX DRAT LAW-1

ABSTRACT

It comes a reality of the ordinary course of things that the tax laws are also modified in this rapidly developing world in the face of globalization. There are two laws in our current tax system that regulate the taxation of incomes of real persons and earnings of corporations: Income Tax Law and Corporate Tax Law. Failure of an Income Tax Law which was prepared in 1960 to meet the needs in time, amendments in many of its articles, the fact that it has lost its preparation system due to many provisional articles bring along many taxational problems. Since the date the law entered into force, Turkey has opened up to the world to a larger extent, and the free market economy started to be applied in all fields. In the preamble of the draft; it is stated that the Income Tax Law is intended to be prepared in a simple, plain and comprehensible framework, thus enhancing voluntary tax compliance and speeding up the transition to recorded economy. In this article, the draft law has been examined in broad terms and compared with the laws in force, and it has been evaluated under titles according to income elements. Main objectives of and novelties brought about by the draft law have been addressed . The changes that will occur in our lives with the draft law were investigated.

Keywords: Income Tax Draft Law, recorded economy, provisional tax, lump sum expense, taxi plate and dolmush line, tax security institutions.

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!