TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

LİMİTED ŞİRKET PAYINI DEVRALAN KİMSENİN, DEVİR TARİHİNDEN ÖNCEKİ KAMU ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU

Ocak 2015 Sayı 316

ÖZET

Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağından sermaye payları oranında doğrudan doğruya sorumludur ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde ise hem payı devreden hem de payı devralan kişiler, devir öncesine ait kamu alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumludur. İşte bu çalışmada, limited şirket payını devralan kimsenin, devir tarihinden önceki kamu alacaklarından sorumluluğu üzerinde durulmuş ve bahsi geçen konu limited şirket payının devrine ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda öngörülen usul ve esaslar da göz önünde bulundurularak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Limited şirket, ortak, pay devri, kamu alacağı, müteselsil sorumluluk

Jel Sınıflandırması: G30, G32, G34, K22

RESPONSIBILITY OF THE PERSON WHO TAKES OVER LIMITED LIABILITY COMPANY SHARES FOR PUBLIC RECEIVABLES BEFORE THE TRANSFER DATE

ABSTRACT

Shareholders of limited liability companies are directly responsible for the public receivables which could not be collected fully or partially from the company or which were understood not to be going to be collected at the rate of their capital shares and they are subjected to legal proceedings in accordance with the provisions of the Law no. 6183 on the Collection Procedure of Public Receivables. In case the shareholder transfers their share in the company, both those who transfer the share and those who take over the share are jointly responsible for the payment of public receivables belonging to the period before the transfer. In this study, the responsibility of the person who takes over the limited liability share was emphasized and it was discussed considering the procedures and principles envisaged in the Turkish Code of Commerce no. 6102 regarding the transfer of the aforementioned limited liability company’s share.

Keywords: Limited liability company, shareholder, share transfer, public receivable, joint responsibility

Jel Classification: G30, G32, G34, K22

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!