TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

FERDİ ASIM HELLAÇ

MÜKELLEFLERİN VERGİNİN AHLÂKİ BOYUTUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Nisan 2018 Sayı 355

ÖZET

Devletin toplumun uygar ihtiyaçlarını görebilmesi için düzenli fona ihtiyacı vardır. Kamu harcamalarının finansmanı için vergiler devlete fon sağlamaktadır. Ülkenin kalkınması, kamu ihtiyaçlarının karşılanması kuşkusuz vergilerin düzenli bir şekilde ödenmesine bağlıdır. Vergi kaçakçılığının yaygın olduğu toplumlarda, vergi ahlâkının düşük olduğu söylenebilir. Vergi ahlâkının yerleştirilmesi eğitimin yaygınlaştırılması ve vergi bilincinin oluşturulmasıyla mümkündür. Bununla birlikte, vergi kaçakçılığının önlenmesi, yasalardaki boşlukların giderilmesi ve bununla birlikte etkin denetimin sağlanması vergiye gönüllü uyumu sağlayacak ve topluma vergi ahlâkını yerleştirecektir. Bu çalışmada, Zonguldak ili beyana dayalı gelir vergisi mükellefleri çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Beyana dayalı gelir vergisi mükelleflerinin verginin ahlâki boyutuna ilişkin görüşlerinin demografik özelliklerine göre farklılaştığı bulunmuştur. Bu farklılaşmanın ana unsurları ise; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, meslek, mükellefiyet süresi, kazancın tespit şekli ve vergi matrahı unsurlarıdır.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Ahlâkı, Demografik Özellikler.

Jel Sınıflandırması: H21, H26.

COMPARISON OF OPINIONS OF TAXPAYERS REGARDING THE MORAL DIMENSION OF THE TAX IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

ABSTRACT

The state needs a regular fleet to see the civilized needs of the community. For the financing of public expenditure, taxpayers provide state funding. The development of the country depends on the regular payment of taxes, of course, to meet public needs. In societies where tax evasion is prevalent, it can be said that the tax morality is low. Placement of tax morality is possible through education dissemination and tax consciousness formation. Taking measures to prevent tax evasion, eliminating legal gaps, ensuring effective supervision will ensure voluntary compliance and will set the collective tax morality. In this study, income taxpayers based on Zonguldak province bearer constitute the universe of work. According to the demographic characteristics of the income-tax-based taxpayers’ opinions regarding the moral dimension of the taxpayers, they were found to differ. The main elements of this differentiation are; gender, age, education, occupation, duration of the liability, the way of determining the income and tax base.

Keywords: Tax, Ethics Of Tax, Demographic Features.

Jel Classification: H21, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!