TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVALARDA “BÖYLE BİR BORCUN BULUNMADIĞI” İDDİASINA YÖNELİK KAPSAM SORUNU

Temmuz 2020 Sayı 382

ÖZET

6183 sayılı Kanunda yer alan ödeme emri, kamu alacağının vadesinde ödenmemesinin bir sonucu olarak cebri takip ve tahsil süreçlerini başlatan, sonrası işlemlerin uygulanabilmesini olanaklı kılan idari bir işlemdir. Kanuna göre bu işleme karşı böyle bir borcun bulunmadığı, borcun kısmen ödendiği veya borcun zamanaşımına uğradığı nedenlerine dayalı olarak, tahsile özgü olduğu ifade edilen sınırlı iddialarla dava açılabilmektedir. Borcun bulunmadığı iddiasının kapsamına dair doktrin ve yargı kararlarında görüş birliği yoktur. Hukuk güvenliğinin sağlanması adına dava açma hakkının duraksamaya yol açmayan, şüpheye yer vermeyen, anlaşılır, nesnel ve kamu otoritesinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu şekilde kullanılabilmesinin gerekli olduğu açıktır. Bu nedenle kendi alacağını tahsil edebilme kudretiyle kamu gücü ayrıcalıklarından en üst noktada yararlanan ödeme emri işlemine karşı bireylerin koruyucu alanları somut olarak belirli olmalıdır. Özel ve ayrıcalıklı yetkilerle donatılmış kamu alacaklısı karşısında kamu borçlusunun dava açma olanakları ve incelenebilecek iddialar hususu bireyi koruyan bakış açısıyla ele alınmalıdır. Çalışmamızda kamu alacağının tahsili ile bireylerin anayasal haklarının korunması arasında bireyi koruyan yolun seçilerek dengenin sağlanabileceği fikri temel alınmakta ve ödeme emri işlemi kendi bütünü içinde irdelenmektedir. Bu haliyle borcun bulunmadığı iddiası kapsamında; borcun hiç doğmadığı, hukuka aykırı işlemden kaynaklandığı, tahakkuk etmediği, ortadan kalkmış olduğu veya tahsil edilmesinin hukuken veya fiilen mümkün olmadığı konularının incelenebileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Alacakları, Ödeme Emri İşlemi, Dava Nedenleri, Borcun Bulunmadığı İddiası, Ödeme Emri Öncesi İşlemler.

Jel Sınıflandırması: K34, H20, K35.

THE SCOPE PROBLEM REGARDİNG “NO SUCH DEBT” CLAIM IN LAWSUIT FILED AGAINST PAYMENR ORDER

ABSTRACT

The peymnet order in Law No. 6183 is an administrative process that initiates the forced follow-up and collection and colection processes and enables post-processing to be applied as a result of the receivables not being paid ın due date. Acccording to the Law, it ıs possible to file a lawsuit against this transaction with limited claims specific tı the collection based on the reasons such that there is no such debt, the dept is partially paid and the dept expires. On the other hand, there is no consensus on doctrine and judicial decisions regarding the scope of the claim that there is no debt. In order to ensure legal security, the right to file a lawsuit should be used in a way that does not cause any hesitation, is free of doubt, understandable, objective and protective against the arbitrary practices od the public authırity. Fort his reason, the protective areas of individuals should be determined more concrete against the administrative procedures that benefit from the privileges of public power at the highest point with the ability to collect their own receivables. In the face og public creditor equipped with private anda pribileged Powers, the possibilities of the public defptor to file a claim adn the claims that can be examined should be addresssed from the perpective that protects the individual. In our study, the idea that the balance between the collection of public receivables and the protection of tha constitutional rights of indivduals is chosen is chosen, and payment order process is analyzed within its own body. In this context, within the scope of the claim that there is no debt; It has been determined that the debt is not born at all, is caused by illegal transactions, is not accurued, has disappeared and that collection is not legally or actually possible.

Keywords: Public Receivables, Paymnet Order Process, Reasons for Litigation, Claim that there is no dept, Transactions Before Paymnet Order.

Jel Classification: K34, H20, K35.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!