TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ROBOTİK DENETİM

Şubat 2016 Sayı 329

ÖZET

İşletmeler günümüzde, şimdiye kadar görülmemiş bir bilgi üretmektedirler. Bunun en önemli sebeplerinden birisi bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmelerin işletme faaliyetlerinin her safhasında kullanılıyor olmasıdır. Son dönemlerde e-fatura ve e-defter gibi vergi teknolojileri uygulamalarının da yaygınlaşmasıyla işletmelerde çeşitli türden denetim faaliyetleri ile uğraşan iç ve dış denetçilerin iş yapış şekillerinde köklü değişiklikler gerçekleşmeye başlamıştır. Özellikle big data ve veri madenciliği çalışmaları idareler tarafından yapılan risk analizi çalışmalarında ve denetçilerce gerçekleştirilen elektronik denetim faaliyetlerinde artık kullanılmaktadır. Gerek kamuda gerekse özel sektörde geleneksel denetimden bilgi işleme ve veriye dayalı daha modern denetime doğru geçişte denetçi profillerinin de buna uygun bir şekilde gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu makalede bilgi işlem teknolojilerinde ve özellikle vergi teknolojileri alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler ve işletmelerin diğer ticari süreçlerinin elektronikleşmesinin yol açtığı büyük ve karmaşık veri yığınları üzerinden geleneksel denetim metotlarının ötesinde ne tür yeni teknolojik denetim araçlarının kullanılabileceği ele alınmış ve bunlara bir örnek olması açısından robotik denetim konusu işlenmeye çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler: Denetim, e-fatura, e-defter, vergi teknolojileri, robotik denetim, e-denetim

Jel Sınıflandırması: C44, C80, D80, H20, H29, K20, K34, K40, L30, L86, N70, O30

ROBOTIC AUDIT

ABSTRACT

Corporations are currently producing unprecedented information. One of the most important reasons for this is that the developments in information technologies are being used at every stage of the corporations’ activities. Technological practices such as e-invoice and e-book have become widespread in recent periods, and deep-rooted changes have taken place in the methods of conducting business of internal and external auditors engaged in various audit activities. Especially big data and data mining applications are currently used in the risk analysis activities carried out by administrations and electronic audit activities performed by auditors. In the transition from conventional audits towards more modern audits based on information processing and data, auditor profiles should also be reviewed accordingly both in the public and private sectors. This article covers the developments in recent years in information processing technologies, especially in the field of tax technologies, and the possible new technological auditing tools that may be used beyond conventional auditing methods due to the large and complicated data stacks caused by corporations’ other commercial processes becoming electronic, and the subject of robotic audit is addressed as an example for these.

Keywords: Audit, e-invoice, e-book, tax technologies, robotic audit, e-audit

Jel Classification: C44, C80, D80, H20, H29, K20, K34, K40, L30, L86, N70, O30

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!