TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. SELİN ERTÜRK ATABEY

TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN GEÇİCİ İLMÜHABER UYGULAMASININ AVANTAJLARI

Temmuz 2016 Sayı 334

ÖZET

Pay senedi ya da hisse senedi bastırılarak ortaklara tevdii edilinceye kadar pay senedinin yerine düzenlenen geçici ilmühaber, pay senedi ile ilgili aynı hak ve yükümlülükler doğuran bir menkul kıymettir. Pay senetlerinin basılması ve kullanılması için birçok yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekmektedir ki bu yükümlülükler oldukça fazladır. Günümüz ekonomisindeki hızla gelişime entegre olabilmek için şirketlerin zamanı etkin kullanması gerekmektedir. Bunun için de geçici ilmuhaber uygulaması oldukça hızlı ve etkin bir uygulamadır. Geçici ilmuhaber bastırmak için önce oy birliği ile bir yönetim kurulu kararı almak ve yönetim kurulu karar defterine yapıştırmak gerekmektedir. Daha sonra karar defterine yapıştırılan bu karar notere onaylatılır. Notere onaylatılan karar sonucunda bilgisayardan çıktı alınarak kullanılabilecek hale gelen geçici ilmühaberler şirket pay defterine kayıt ettirilerek pay senedi ile aynı mahiyete sahip olmaktadır. Bu çalışmada bu hususlar bir uygulama örneğine yer verilerek izah edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geçici İlmühaber, Hisse Senedi, Pay Senedi.

Jel Sınıflandırması: H32, H39, M41.

TURKISH COMMERCIAL CODE AND TURKISH TAX LEGISLATION IN TERMS ADVANTAGES OF THE IMPLEMENTATION INTERIM CERTIFICATE

ABSTRACT

Stock certificates deposited to the pressing common stock issued in lieu of the share until the interim certificate is a securities give rise to the same rights and obligations relating to share certificates. For printing and the use stock certificates is required to fulfill the many obligations of those obligations it is very high. In order to be integrated into the rapid development of today’s economy, companies need to use their time effectively. For this, the interim certificate application is very fast and effective application. Firstly, işnterim certificate to suppress get a board of unanimously directors decided and the board is required to paste the resolution book. Then the decision is approved by a notary public pasted into the book of resolutions. Notary approved the decision on the interim certificate results are output from the computer on which it can be used with the record company moved in the stock certifcates in the share registry is the same nature. In this study, these points are illustrated by way of an applying example.

Keywords: Interim Certificate, Common Stock, Stock Certificate.

Jel Classification: H32, H39, M41.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!