TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

28.10.2021

7338 SAYILI KANUN DÜZENLEMELERİ

 

26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmış ve Konaklama Vergisinin yürürlük tarihi 1/1/2023 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu torba yasa ile mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.

Kısa başlıklar halinde çok sayıda Kanunu ilgilendiren düzenlemeleri özetleyelim.

Geçici Vergide 4. önem geçici vergi beyanı kaldırılmıştır

Bilindiği üzere geçici vergi, 3’er aylık dönemler halinde yılda 4 defa beyanname verilmek suretiyle beyan edilmekteydi. Kanun ile, 4. dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılmıştır. Yeni uygulamada, yılın ilk 9 ayı için 3’er aylık dönemler halinde toplamda 3 geçici vergi beyannamesi verilecek.

Buna göre, cari vergilendirme dönemi içerisindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi dönemleri kabul edilmektedir. İlgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi kapsamında sayılmayacak, madde kapsamındaki mükellefler tarafından bu dönem için geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.

Söz konusu değişiklik 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğinden 2021 yılında verilecek beyannameler açısından bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

Bu düzenleme çerçevesinde Kanun Teklifinin ilk halinde, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin ve ayrıca birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme sürelerinin 1 ay öne çekilmesi öngörülüyordu.

Meclis Genel Kurulunda, kanun teklfinin 4, 7, 9, 60 ve 61 nci maddelerine ilişkin verilen önergelerle bu düzenlemelerden vazgeçilmiştir.

Buna göre, yıllık gelir ve kurumlar vergisinin beyanında bir değişiklik yapılmamıştır.

Yeniden değerleme uygulaması yeniden getirilmiştir

Enflasyon düzeltmesine geçilmesi nedeniyle yürürlükten kaldırılan yeniden değerleme uygulaması, enflasyon düzeltmesi koşullarının oluşmadığı dönemlerde mükelleflerin tercihine bağlı olarak uygulanmasını sağlamak üzere kalıcı olarak yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri (enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç) enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarına dâhil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilenler hariç) ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları bazı şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebileceklerdir.

Değişiklik yapılan madde metninde yeniden değerleme işlemi sonrasında hesaplanacak bir vergiden bahsedilmemektedir.

Ancak VUK’na geçici 32.madde kapsamında yeniden değerleme için yüzde 2 vergi ödenmek şartıyla yararlanılacaktır.

Amortisman uygulamasında gün esası ve amortisman sürelerini uzatabilme imkanı

Kanun ile VUK’un 320 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, işletme aktifine yeni kaydedilecek amortismana tabi iktisadi kıymetler için aktife girme tarihinden itibaren günlük esasa göre amortisman ayrılabilmesi bir seçimlik imkan olarak mükelleflere tanınmakta ve bunun yanı sıra daha uzun faydalı ömürler dikkate alınarak amortisman sürelerini uzatabilme imkanı getirilmiştir.

Buna göre;

İşletme aktifine yeni kaydedilecek amortismana tabi iktisadi kıymetler için faydalı ömür süresinin gün olarak hesaplanmasında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yıl olarak tespit ve ilan edilen faydalı ömür süreleri 365 ile çarpılmak suretiyle belirlenecektir. 

Mükelleflere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömür süresinin iki katını ve elli yılı aşmamak, her yıl için aynı nispet uygulanması şartıyla, daha uzun faydalı ömürler dikkate alınarak amortisman sürelerini uzatabilme imkanı getirilmektedir. Örneğin halihazırda jeneratörler 10 yılda amorti edilmekte olup yapılacak düzenlemeyle amortisman süresi 20 yıla kadar uzatılabilecektir. Bu durumda her yıl %5 amortisman oranı dikkate alınacak ve bu şekilde belirlenen amortisman süresi ve oranı, izleyen yıllarda değiştirilemeyecektir.

Yıl veya gün esasına göre amortisman ayırabilme serbestisi tanınan iktisadi kıymetler bakımından, söz konusu yöntemlerden biri ile amortisman hesaplanmasına başlandıktan sonra, hesaplama şekli değiştirilemeyecektir.

Binek otomobilleri için bu yöntem kullanılamayacak, bunlar için kıst amortisman geçerli olacak.

Yenileme fonu ayrıldığı durumlarda fon hesabındaki 3 yıllık bekleme süresinin başlangıcı yargı kararı çerçevesinde düzenlenmiştir.

İktisadi kıymetlerin satılması ve bu kıymetlerin yenilenmesinin zaruri görülmesi halinde, satıştan doğan kar 3 yıl süreyle özel bir fon (yenileme fonu) hesabında tutulabiliyor, yeni alınan iktisadi kıymetlerin amortismanları bu fondan mahsup ediliyor, kullanılamayan bu fon tutarı 3. yılın beyanına dahil edilerek vergilendiriliyordu.

Ancak, söz konusu 3 yıllık sürenin, satışın yapıldığı yıldan mı yoksa satışın yapıldığı tarihi takip eden yıldan itibaren mi başladığı hususunda maliye ve yargı arasında görüş farklılığı bulunuyordu. Maliye bu 3 yılın satışın yapıldığı yıldan başladığı, yargı ise satışın yapıldığı tarihi takip eden yıldan başladığı görüşündeydi. Açılan davalar Maliye aleyhine sonuçlanıyordu. Yapılan değişiklikle, yargı kararına uyularak, 3 yıllık sürenin satışın yapıldığı tarihi izleyen yıldan itibaren başlayacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan kâr, satışın yapıldığı yılı takip eden 3 üncü takvim yılının kar ve zarar hesabına eklenecektir.

Tahsil edilemeyen 3 bin lirayı geçmeyen alacaklar direkt şüpheli alacak sayılacak

Kanun ile, yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede olan 3 bin lirayı aşmayan küçük alacakların şüpheli alacak sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olan alacaklara ilişkin 3.000 TL’lik bir azami tutar belirlenerek bu konudaki belirsizlik giderilmiştir. Diğer taraftan şüpheli alacak hükümlerinin işletme hesabı esasında defter tutan mükellefler açısından da uygulanabilmesine imkân tanınmıştır.

Nakdi sermaye artırımı uygulamasında yurt dışından gelen sermayeye daha fazla indirim imkanı

Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi, özkaynakla finansmanın teşvik edilmesi ve ülkemize yabancı sermaye yurt dışından kaynak girişinin artırılması amacıyla, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için nakdi sermaye oranı yüzde 75 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu oran mevcut durumda yüzde 50 olarak uygulanmaktaydı.

Yatırıma katkı tutarlarının yüzde 10’u vergi borçlarına mahsup imkanı

Mevcut durumda, hak kazılan yatırıma katkı tutarları, gerek yatırımdan gerekse yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlere indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabiliyor.

Yapılan düzenlemeyle, yatırıma katkı tutarının yüzde 10’unun, ÖTV ve KDV hariç diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilmesine imkan sağlanıyor.

Düzenleme, gerek mevcut gerekse yeni alınacak yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere yürürlüğe girecek olup 1/1/2022 tarihinden önce yapılan yatırım harcamaları nedeniyle hak kazanılan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle henüz kullanılamamış yatırıma katkı tutarları bu kapsamda değildir.

Vergiye uyumlu mükelleflerde vergi indiriminden faydalanabilme şartları kolaylaştırılmaktadır

Kanun ile, vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indirimden yararlanma koşulu olan "indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması" koşulu, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine bağlı olacak.

Mevcut düzenlemede, tarhiyat yapıldığı anda mükellefler vergiye uyumlu mükellef olma statüsünü kaybediyorlar, yararlandıkları yüzde 5 indirim tutarları cezalı olarak geri isteniliyordu. Düzenlemeden sonra, artık tarhiyat kesinleşmedikçe bu statüleri bozulmamış kabul edilecek. Ayrıca, yapılan diğer bir düzenleme ile de, tarhiyatı yapılan tutar, ilgili yılda yararlanılan indirim tutarının yüzde 1’ini aşmıyorsa, yine mükelleflerin vergiye uyum statüleri yine bozulmamış sayılacak. Örneğin 2022 yılında verilecek beyannameler için bu tutar 2.000.000 TL olarak belirlenecek olursa, bunun %1 ‘i olan 20.000 TL’ye kadar 2019, 2020 ve 2021 yılları için kesinleşen tarhiyatlar indirim şartını ihlal etmiş sayılmayacaktır.

"Küçük esnaf" olarak ifade edilen ve 840 bin civarında mükellefe vergi muafiyeti

Torba Yasa ile Gelir Vergisi kanununda değişiklik yapılarak, basit usulde vergilendirilen yaklaşık 840 bin (Ağustos 2021 sonu itibariyle mükellef sayısı 835.488) esnafın kazançları gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Düzenleme 2021 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere Kanunun yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu mükellefler artık yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler, başka gelirleri nedeniyle yıllık beyanname verseler bile, bu kazançlarını beyannamelerine dahil etmeyecekler.

Sosyal medya paylaşımlarından gelir elde edenler stopaj usulüyle vergilendirilecek

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilmektedir. Buna göre, internet ortamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar, stopaj yöntemiyle vergilendirilmek suretiyle gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançları GVK’nin 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 650.000 TL) aşmamak kaydıyla istisna kapsamına alınmıştır.

İstisnadan faydalanılabilmek için, Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden aktarım tarihi itibariyle yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yaparak "muhtasar beyanname" ile beyan edip ödeyecekler. Bu hasılatı elde edenlerin başka kazançları olması, bu istisnadan yararlanmalarına engel oluşturmayacak. Ayrıca, bu kapsamda yapılacak teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilecektir.

Tarımsal destek ödemeleri gelir vergisinden istisna olacak

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Dijital Vergi Dairesi kurulabilecek

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Vergi incelemelerinin uzaktan yapılabilmesi

Ticari faaliyetlerin icrasında değişen iş yeri kavramı, vergi incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük çoğunluğunun elektronik defter ve belge kullanması, dijital olarak veri depolama olanaklarının çeşitlenmiş olması, incelemelerin daha çok teknolojik ekipmanlar kullanılmak suretiyle yapılması, inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması gibi gelişmelerin "uzaktan incelemeyi" mümkün hale getirdiği gerekçesiyle,  vergi incelemelerinin, inceleme elemanının dairesinde uzaktan yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

Öte yandan incelemeye tutanak düzenlenerek başlanılmayacak, bunun yerine mükellefe yapılacak “yazılı bildirim” ile incelemeye başlanacaktır.

Vergi incelemesi devam ederken pişmanlıkla beyanname verilebilme imkanı

Mevcut durumda vergi incelemesi devam ederken, mükelleflerin pişmanlıkla beyanname vermeleri mümkün bulunmuyordu. Yapılan düzenlemeyle, mükelleflerin vergiye uyumlarının artırılabilmesi amacıyla haklarında vergi incelemesi devam ederken pişmanlıkla beyanname vermelerine imkan sağlanmıştır.

Buna göre mükelleflerin, haklarında yapılmakta olan vergi incelemesi ya da yapılan takdire sevk işlemine ilişkin vergi türünden farklı vergi türü için pişmanlıkla beyanname verebilmesi mümkün hale gelmiştir.

5 Bin TL’yi aşan özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları yeniden uzlaşma kapsamına alınmıştır

5 bin lirayı aşan özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları yeniden uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınmıştır.

Ayrıca VUK 376/2. maddesi uyarınca üzerinde uzlaşılan (uzlaşmanın vaki olmaması) bu cezaların da Kanunun ilgili maddesinde düzenlenen sürede ödenmesi durumunda üzerinde uzlaşılan cezanın %25’inin indirilmesi imkanı getirilmiştir. Diğer taraftan 5 bin Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için ise Kanunun 376 nci maddesindeki indirim oranının %50 artırımlı olarak uygulanabilecektir.

Gider Pusulasının düzenlenme zorunluluğunun bulunduğu durumlara açıklık getirilmektedir

Gider pusulası maddesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Maddede öngörülen hallerde banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) ile bu Kanun uygulamasında belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları diğer ilgili mevzuat dahilinde düzenledikleri belgeler gider pusulası yerine kabul edilmekte ve bu hallerde mükellefler tarafından ayrıca gider pusulası düzenlenmeyecektir.

Ayrıca gider pusulasının düzenlenme zorunluluğunun bulunduğu durumlara açıklık getirilmiş ve belgenin düzenlenme süresinin de 7 gün olduğu açık bir şekilde ifade edilmektedir.

Gider pusulasının düzenlenmediği veya hiç düzenlenmemiş sayıldığı durumlarda özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için düzenleme yapılmıştır.

 Elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması veya defterlerin onaylanmasının tasdik yerine geçmesi

Elektronik defterlerin tasdikiyle ilgili VUK’ta herhangi bir açıklama bulunmamaktaydı.

Yapılan düzenlemeyle, Ticaret ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması, diğer defterlerin ise Maliye tarafından belirlenen usul ve esaslara göre onaylanmasının tasdik hükmünde sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Kağıt ve elektronik ortamda tutulan kayıt ve belgelerle ilgili kesilecek cezalardaki farklılık giderilmiştir

Yapılan düzenleme ile, kağıt ortamında tutulan kayıt ve belgelere yönelik olarak kayıt nizamına ilişkin hükümlere uyulmaması durumunda kesilecek cezalar ile elektronik kayıt ve defter uygulamalarındaki kayıt nizamına uyulmaması fiillerine uygulanacak cezalar konusunda yaşanan tereddütler giderilmiş, bunlara birinci derece usulsüzlük cezası kesileceği hükmedilmiştir.

Muafiyet, istisna ve zarar mahsubundan yararlanmak için ibrazı gereken YMM Tasdik Raporu için 60 günlük ek süre verilmesi

Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri düzenlemelerden yararlanılabilmesi için, bazı durumlarda belirlenmiş sürelerde YMM Tasdik Raporu ibraz edilmesi gerekiyor. Ancak, belirlenmiş sürelerde YMM Raporunun ibraz edilememesi halinde, aranılan diğer şartlar mevcut olsa da, muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri düzenlemelerden yararlanılamamaktadır.

Yapılan düzenleme ile, YMM Raporunun belirlenen sürede ibraz edilememesi halinde mükelleflere tebliğ edilmek şartıyla 60 günlük ek süre verilmesi ve raporun bu sürede verilmesi halinde söz konusu istisna, muafiyet ve diğer düzenlemelerden yararlanılması öngörülmüştür. Raporun bu ek sürede verilmemesi halinde ise, söz konusu istisna, muafiyet ve diğer düzenlemelerden yararlanılamayacağı hususu da kesin olarak hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, belirlenen ilk kanuni sürede YMM raporunu ibraz etmeyen mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilmesi de hüküm altına alınmıştır.

Mükelleflerin bildirime dayalı yükümlülükleri hafifletilmesi

Vergi Usul Kanununa eklenen bir madde ile, mükelleflerin bildirime dayalı yükümlülüklerinin hafifletilmesi amacıyla, mükelleflerin bildirmek zorunda oldukları bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Maliye’ye yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi halinde, bu bildirimler mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilecek.

Yerel ve ulusal basın yoluyla ilan yapılması uygulaması kaldırılmıştır

Yerel ve ulusal basına ilan verilmesi uygulamasına son verilmiş, yerine ilanın GİB ve ilgili idarenin internet sitesinde yayımlanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Varlık yönetim şirketlerindeki vergi istisnaları yeniden düzenlenmiştir

Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirilmiş, söz konusu şirketlere tanınan BSMV istisnası ise kaldırılmıştır.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları damga vergisi açısından resmi daire sayılmıştır

Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak, resmi dairelerin sayıldığı maddeye Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları dahil edilmiştir. Yani, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları damga vergisi açısından resmi daire statüsünde olacak. Ayrıca, genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak bağışlara ilişkin olarak ilgili idare ile bağışlayanlar arasında düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.

Alış bedeli ölçütü ile maliyet bedeline girmesi zorunlu olan ve olmayan unsurlar Kanuna eklenmiştir

Vergi Usul Kanunu'ndaki iktisadi kıymet değerlerinin değerleme ölçütleri arasına "alış bedeli" de eklenmiştir. Alış bedelinin tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

Alış bedeli, bir iktisadi kıymetin satın alma bedelidir. İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi ile ilgili diğer giderler alış bedeline dâhil değildir.”

Öte yandan, VUK’un 262’nci maddesinde yapılması öngörülen düzenlemeyle, maliyet bedeli ile değerlemeye konu kıymetlerde maliyet bedeline girmesi zorunlu olan ve olmayan unsurlar kapsamlı ve tadadi olarak sayılmak suretiyle kanuna eklenmiştir. Uygulamada tereddütlere neden olan, maliyet bedeline zorunlu veya ihtiyari olarak dâhil edilmesi öngörülen giderler sayılmak suretiyle maliyet bedelinin nelerden oluştuğu açıklığa kavuşturulmuştur.

VUK’da “karşılıklı anlaşma” usulü adı altında yeni bir müessese ihdas edilmiştir

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarıyla bağlantılı tarhiyatlar için VUK’da “karşılıklı anlaşma” usulü adı altında yeni bir müessese ihdas edilmiştir.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi ertelendi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde kanun metnine, 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihini 1.1.2023 tarihine erteleyen yeni bir madde eklenmiştir.

Buna göre konaklama vergisinin uygulanması tekrar ertelenerek yürürlük tarihi 1.1.2023 olmuştur.

Netice olarak, milyonlarca mükellefi ilgilendiren çok önemli ve olumlu düzenlemeler hayata geçirilmiş bulunmaktadır.

 

BİR KİTAP

Değerli okuyucularım, buradan sizlere vergi ile ilgili tarafıma gönderilen kitaplara da yer vereceğim. İlk olarak kıymetli meslektaşım E. Gelirler Baş Kontrolörü, Vergi Baş Müfettişi Dr. Hatice ELA’nın kaleminden “Dahilde İşleme Rejimi Soru-Cevap” kitabı.

Dahilde İşleme Rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili tüm ayrıntılar bu kitapta. İlgilenenlere faydalı olması temennisiyle tavsiye ederim.

 

HAS SÖZ

 

Eğer bir yerde gelir vergisi varsa, dürüstler fazla, dürüst olmayanlar az öder.

(Plato)