TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GAYRİ MADDİ HAKLARDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI

Mayıs 2012 Sayı 284

ÖZET

Gayri maddi varlık terimi, genellikle patent, ticari marka, ticari unvan, tasarım, ya da model gibi, sınai varlıkların kullanımına ilişkin hakları içermektedir. Terim aynı zamanda, edebi ve sanatsal eserlerin mülkiyet hakları ile know-how ve ticari sırlar gibi fikri mülkiyet haklarını da kapsamaktadır. OECD rehberine ve 1 Seri numaralı TFGT’de gayri maddi varlıkların ticari gayri maddi haklar ve pazarlama amaçlı gayri maddi haklar olmak üzere iki ana grupta toplandığını görmekteyiz. Emsallere uygunluk ilkesinin uygulanışı ile ilgili olarak maddi varlıklar ya da hizmetler için geçerli olan ilkeler genel olarak ilişkili kişiler arasında yapılan gayri maddi haklara ilişkin işlemlerde emsal değerin belirlenmesinde de geçerlidir. Bunun yanında, bu ilkeyi gayri maddi haklarla ilgili ilişkili işlemlere uygulanması; bazı durumlarda çok güç olabilmektedir. Bir gayri maddi hakkın satışı ya da lisanslanması işlemlerine yönelik olarak emsallere uygun bedel tespit edilirken karşılaştırılabilir fiyat yöntemi (KFY) kullanılabilir. Eğer karşılaştırılabilir fiyat yönteminin uygulanması mümkün olmazsa işleme dayalı net kâr marjı yöntemi ya da kâr bölüşüm yönteminin bazı durumlarda da yeniden satış fiyatı yönteminin uygulanması da mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Gayri Maddi Varlık, Emsallere Uygunluk İlkesi, Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29, O34

TRANSFER PRICING IN INTANGIBLE RIGHTS

ABSTRACT

The term of intangible assets generally include rights concerning industrial assets such as patent, trademark, trade name, design or model. The term also covers intellectual property rights such as property rights of literary and artistic works as well as know-how and commercial secrets. In the OECD guide and TFGT with Serial no. 1, we see that intangible assets are considered in two main groups as commercial intangible rights and marketing related intangible rights. Valid principles regarding the implementation of arm’s length principle for tangible assets or services are generally also valid for determining the arm’s length value in transactions regarding intangible rights between the related parties. However, applying this principle to the transactions regarding intangible rights may be very difficult at times. Regarding sale or licensing operations of an intangible right, Comparable Uncontrolled Price Method (CUP) may be employed in determining the arm’s length price. In case it is not possible to apply comparable uncontrolled price method, transactional net margin method or transactional profit split method and in some cases resale price method may be applied.

Keywords: Intangible Asset, Reference Compatibility Principle, Transfer Pricing Methods.

Jel Classification: H20, H25, H29, O34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!