TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MÜKELLEFLERİN VERGİ MEVZUATI, VERGİ ORANLARI VE VERGİ YÜKÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Eylül 2018 Sayı 360

ÖZET

Vergi mevzuatının sade ve anlaşılır olması yükümlülerce beyan edilen gelir unsurlarının doğru tespit edilerek beyan edilmesini kolaylaştırmaktadır. Karmaşık bir yapıya sahip vergi mevzuatı ise yükümlülerce vergi matrahlarının hatalı ya da tamamen beyan dışı bırakılmasına sebep olabilmektedir. Yükümlülerin gelirlerine ve servetlerine birtakım oranların uygulanması sonucunda yükümlülere vergi salınmaktadır. Salınan vergiler yükümlülerin gelir ve servetlerinde azalmaya sebep olmaktadır. Bu azalma vergi yükü olarak adlandırılır. Devlet tarafından uygulanan vergi mevzuatının, vergi oranları ve vergi yükünün mükelleflerce algılanış biçimi etkin ve verimli vergileme sisteminin oluşturulması, vergiye gönüllü uyumun sağlanması açısından önemlidir. Bu çalışmada, Zonguldak ili beyana dayalı gelir vergisi mükellefleri çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Beyana dayalı gelir vergisi mükelleflerinin vergi mevzuatı, vergi oranları ve vergi yüküne ilişkin görüşlerinin demografik özelliklerine göre farklılaştığı bulunmuştur. Bu farklılaşmanın ana unsurları ise; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, meslek, mükellefiyet süresi, kazancın tespit şekli ve vergi matrahı unsurlarıdır.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Mevzuatı, Vergi Oranları, Vergi Yükü, Demografik Özellikler.

Jel Sınıflandırması: H20, H21, H22, K34.

COMPARISONS OF TAXPAYERS’ OPINIONS ON TAX LEGISLATION, TAX RATES AND TAX BURDEN WITH RESPECT TO VARIOUS VARIABLES

ABSTRACT

It makes it easier for taxpayers to declare and declare the tax base of the declared tax liability for the tax legislation to be simple and understandable. Tax legislation, which has a complex structure, can cause the tax bases to be inaccurately or totally undeclared. As a result of applying the ratios of the incomes of the obligees and their wealth, taxes are imposed on the liabilities. The released taxes cause income and wealth of the obligees to decrease. This reduction is called tax burden. In this context, the manner in which the tax legislation, tax rates and tax burden are perceived as taxpayers is important in terms of establishing an efficient and efficient taxation system and ensuring voluntary voluntary compliance. In this study, income taxpayers based on Zonguldak province bearer constitute the universe of the study. According to the demographic characteristics of income-based taxpayers’ opinions on tax legislation, tax rates and tax burden, it has been found that they differ. The main elements of this differentiation are; gender, age, educational level, occupation, duration of obligations, the manner of determining the income and tax base.

Keywords: Tax, Tax Legislation, Tax Rates, Tax Burden, Demographic Characteristics.

Jel Classification: H20, H21, H22, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!