TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRK VERGİ YARGISINDA İSTİNAF KANUN YOLU (I)

Mayıs 2021 Sayı 392

ÖZET

Türk vergi yargısı Fransız idari yargı sisteminden esinlenilerek oluşturulan Türk idari yargı sistemi içerisinde yer almaktadır. 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6545 Sayılı Kanun) ile söz konusu Türk idari yargı sisteminde dolayısıyla Türk vergi yargısı sisteminde köklü değişikliklere gidilmiş olup, vergi yargısına istinaf kanun yolu getirilmiştir. Böylece 1982 yılından beri uygulanan iki dereceli yargı sistemi üç dereceli hale getirilmiştir. İstinaf kanun yolu ile önceki sistemde itiraz mercii olan bölge idare mahkemeleri yeni düzende istinaf mercii halini almıştır. İlk derece mahkemesi olan vergi mahkemesi kararlarına karşı konusu 2021 yılı için 7.000,00-TL’yi aşan davalar istinafta karara bağlanacak olup, vergi mahkemesi kararlarına karşı Danıştay’da temyiz yoluna gidilemeyecektir. Danıştay’da temyize sadece İdari Yargılama Usul Kanunu(İYUK)’nun 46’ncı maddesinde sayılan sınırlı hallerde gidilebilecektir. Yapılan bu değişikliklerle Danıştay’ın üzerindeki iş yükünün yaklaşık yüzde seksen oranında azaltılarak asli fonksiyonu olan içtihat mahkemesi özelliğine tekrar kavuşturulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İstinaf, Kanun Yolu, Bölge İdare Mahkemesi, Vergide Adalet.

Jel Sınıflandırması: K23, K34, K39, K41.

THE LAW ON APPEAL IN THE TURKISH TAX JURISDICTION

ABSTRACT

The Turkish tax jurisdiction system is included in the Turkish administrative judicial system, which was created inspired by the French administrative judicial system. With the Law No. 6545, radical changes were made in the Turkish administrative judicial system and therefore in the Turkish tax judiciary system, and appeal was introduced to the tax judiciary. Thus, the 2-level judicial system, which has been implemented since 1982, has been made 3-level. With the appeal law, the regional administrative courts, which were the object of appeal in the previous system, became the appellate authority in the new order. The lawsuits against the tax court decisions, which are the first instance courts, whose subject exceeds 7,000.00-TL for the year 2021 will be decided on appeal, and no appeal can be made to the Council of State against the tax court decisions. Appeals to the Council of State can only be made in limited cases listed in Article 46 of the IYUK. With these changes, it was aimed to reduce the workload on the Council of State by approximately eighty percent and to regain the feature of the case law court, which is its main function.

Keywords: Appeal, Legal Path, District Administrative Court, Justice in Tax.

Jel Classification: K23, K34, K39, K41.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!