TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKETLERDE HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN BASTIRILMASI, ŞEKLİ, DEVRİ VE YENİLENMESİ

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirketlerde pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmak zorundadır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu kurala aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. Hamiline yazılı pay senetlerinin devri ise şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder. Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, payın türü dönüştürme yolu ile değiştirilebilir. İşte bu çalışmada, anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması, şekli, devri ve yenilenmesi hususları tüm yönleriyle ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Hamiline Yazılı Pay Senedi, Nama Yazılı Pay Senedi, Dönüştürme, Pay Senetlerinin Devri.

Jel Sınıflandırması: G39, K22, K40.

THE RENEWAL, TRANSFER, SHAPE AND PRINT OF SHARE CERTIFICATES TO BEARER IN THE JOINT STOCK COMPANIES

ABSTRACT

In accordance with the Turkish Commercial Code number 6102, share certificates shall be either to the bearer or registered in the joint stock companies. If shares are to bearer, the board of directors has to share certificates printed and distributed to the shareholders within three months following the full payment of share prices. The resolution of the board of directors concerning the print of bearer shares shall be registered and announced and published in the company website. Certificates to bearer may not be issued for shares not fully paid up. Those issued in violation of this rule shall be invalid. The transfer of share certificates to bearer shall be effective upon the transfer of possession for the company and third parties. Unless otherwise provided for in the articles of association, the share type may be changed by conversion. Here, in this study, the renewal, transfer, shape and print of share certificates to bearer in the joint stock companies have been evaluated in all respects.

Keywords: Joint-Stock Company, Share Certificates to Bearer, Registered Share Certificates, Conversion, Transfer of Share Certificates,

Jel Classification: G39, K22, K40.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!