TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MADDİ DURAN VARLIKLARIN SONRAKİ DÖNEM DEĞERLEME İŞLEMLERİNİN BOBİ FRS KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: KGK HESAP PLANI TASLAĞI ÇERÇEVESİNDE ÖNERİLER VE ELEŞTİRİLER

Eylül 2019 Sayı 372

ÖZET

Bu çalışmada Türkiye için yeni bir uygulama olan BOBİ FRS “Maddi Duran Varlıklar” bölümünde ele alınan maddi duran varlıkların sonraki dönemlerde değerleme konusuna ilişkin düzenlemeler üzerinde durulmuş, değerlemeye ilişkin muhasebe kayıtları KGK tarafından önerilen hesap planı taslağından yararlanılarak yapılmış ve her kayıt sonrası gerekli noktalarda taslağa ilişkin çeşitli eleştirilerde bulunulmuştur. BOBİ FRS Bölüm 12, maddi duran varlıkların sonraki dönem değerlemesi için maliyet ya da yeniden değerleme yöntemlerini önermiş ve yöntem seçimini işletmelere bırakmıştır. Değerleme işlemlerinin nasıl kayda alınması gerektiğine ilişkin BOBİ FRS’de herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden, TMS 16 paragraf 35 (a) ve (b)’de yeniden değerlemeye ilişkin hükümlerden ve literatürde yer alan ve işlemin özünü yansıtacak kayıt yöntemlerinden yararlanarak muhasebe kayıtları yapılmıştır. Bir başka ifadeyle, BOBİ FRS’deki kayıt esnekliğinden yola çıkarak, yeniden değerleme işlemleri üç farklı kayıt yöntemine göre karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Yeniden değerleme kayıtları yapılırken, değer düşüklüğünün kayda alınmasında doğrudan maddi duran varlık ve birikmiş amortisman hesabının düzeltilmesi suretiyle kayıt yapılmasına, hesap planı taslağında maddi duran varlıklar için açılan özel karşılık hesabının sadece maliyet yöntemini esas alan işletmeler tarafından kullanması gerektiğine ilişkin önerilerde ve açıklamalarda bulunulmuştur. Son olarak, KGK hesap planı taslağında değer düşüklüğünün iptal kaydı için “ilgili fonksiyonel gider hesabının alacaklandırılmasına” yönelik açıklamanın örnek kayıtlar çerçevesinde eleştirilerine yer verilmiş ve yeni hesap önerileri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Maddi Duran Varlıklar, BOBİ FRS, Sonraki Dönem Değerleme

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M48

THE RECOGNITION OF TANGIBLE FIXED ASSETS’ VALUATION PROCESS IN THE NEXT PERIOD WITHIN BOBI FRS: SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TOWARD KGK CHART OF ACCOUNTS FRAMEWORK

ABSTRACT

In this study, it has been emphasized to regulations related to the subject of tangible fixed assets’ valuation in the next period that is handled in the chapter of “Tangible Fixed Assets” in BOBI FRS and a new implementation in Turkey, accounting records related to the valuation have been journalized with utilizing accounting plan framework that is suggested by KGK and several criticisms about framework in essential points have been done after every record. BOBI FRS Chapter 12 suggests cost or revaluation methods for tangible fixed asset’s valuation in the next period and the choosing of the method is put to business. Because of not mentioning any regulations about how to record of valuation transactions in BOBI FRS, accounting records have been journalized with utilizing articles about revaluation in TAS 16 paragraph 35 (a/b) and recording methods that stated in literature and have reflected the matter of transaction. In other words revaluation transactions have been handled comparatively with respect to three different methods on the basis of recording flexibility in BOBI FRS. It has been suggested and explained that when recording revaluation, it needs to record tangible fixed assets directly and to correct accumulated depreciation account, to use private reserve account that is created for tangible fixed assets in accounting plan framework, just by business which apply cost method. Finally it has been included criticisms within the scope of record examples for the statement to abolish the impairment in KGK accounting plan framework as “…related functional expense account is credited even in the next period” and has been suggested new accounts.

Keywords: Tangible Fixed Assets, BOBI FRS, Valuation in The Next Period

Jel Classification: M40, M41, M48

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!