TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MEDYA SEKTÖRÜNÜN TEMEL VERGİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Nisan 2017 Sayı 343

ÖZET

Medya, Latincede ortam, araç anlamına gelen medium kelimesinin çoğulundan gelmiştir.1 Sözlükte; yazılı, işitsel ya da görsel bütün kitle iletişim araçları “medya” olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde medya sektörü dördüncü kuvvet olma özelliğini sürdürmektedir. Öteden beri yazılı, işitsel ve görsel medyanın yanı sıra son yıllarda sosyal medyanın da ortaya çıkmasıyla bu önemini iyice pekiştirmiştir. Çok büyük kitlelere erişme, yönlendirme, eğitme, bilgilendirme, eğlendirme, uyarma ve haber verme gibi fonksiyonları icra eden ciddi bir güçtür. Bu gücünün karşısında, söz konusu sektör, faaliyetlerini istediği gibi yürütebilmek ve daha verimli ve kaliteli icraatlarını ortaya koyabilme yolunda çok ciddi finansal sorunlarla baş başa kalmaktadır. Kuşkusuz finansal sorunların içinde yer alan en büyük kalemlerden birisi de vergi ve SGK prim yükleridir. Bu yazımızda sektörün vergilendirmede karşı karşıya kaldığı temel sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini ayrıntılı olarak irdeleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Medya, gazete, Basın İş Kanunu, telif kazancı, iade edilen gazete

Jel Sınıflandırması: H21, K31, K34, L82

FUNDAMENTAL TAX PROBLEMS OF THE MEDIA SECTOR AND SOLUTION SUGGESTIONS

ABSTRACT

The term of “media” derives from the plural form of the Latin word medium, which means environment or instument. In dictionary; written, audiovisual or visual media are all defined as “media”. In our country, the media sector continues to be the fourth force. It has reinforced this importance with the emergence of social media in recent years as well as written, audiovisual and visual media. It is a serious force that performs functions such as accessing, directing, training, informing, entertaining, warning and notifying. In contrast to its power, the sector is faced with very serious financial problems in order to carry out its activities as it wants and to demonstrate its more efficient and quality activities. Undoubtedly, one of the biggest items in financial problems is the tax and SGK premium loads. In this article, we will elaborate on the main taxation problems with which the sector faces and present the solutions.

Keywords: Media, newspaper, Press Labor Code, copyright gain, returned newspaper

Jel Classification: H21, K31, K34, L82

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!