TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MESLEK MENSUPLARININ MALİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARINA DAİR BİR SAHA ARAŞTIRMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ

Kasım 2021 Sayı 398

ÖZET

Kamuoyunda daha ziyade mali müşavirler ve bir yönüyle yeminli mali müşavirler için kullanılan bir tabir olan meslek mensupları, kayıt sisteminin işletilmesinde önemli role sahiptir. Bu nedenle devlet tarafından meslek mensuplarına birtakım sorumluluklar yüklenmiştir. 213 sayılı Yasa’nın mükerrer 227’nci maddesine göre meslek mensupları, mesleki görevlerini gereği gibi yerine getirmemesi halinde ziyaa uğrayan vergi, ceza ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. Ayrıca 3568 sayılı Yasanın 12’nci maddesinde yeminli mali müşavirlerin tasdikin doğruluğundan sorumluluğu söz konusudur. Bunun yanında meslek mensuplarının vergi suç ve cezalara iştirak etmesi durumunda sorumlulukları oluşmaktadır. Çalışmada muhasebe meslek mensuplarının mali ve cezai sorumluluklarına ilişkin mevcut durumdaki düşünceleri araştırılmıştır. Araştırmada Denizli ilindeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere anket uygulanmış ve elde edilen bulgulara frekans analizi uygulanarak sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında ise teorik bilgiler ve alan araştırmasından elde edilen bulgular birlikte değerlendirilmiş, çözüm önerileri sunulmuştur

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensupları, Vergi Sorumluluğu, Vergi Kaçakçılığı.

Jel Sınıflandırması: K14, K34

A FIELD SURVEY ON THE FINANCIAL AND CRIMINAL LIABILITY OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS: A CASE STUDY IN DENİZLİ

ABSTRACT

Professional members, which is a term used mostly for financial advisors and, in a way, certified public accountants, has an important role in the operation of the registration system. The government assigns professional accountants with some responsibilites with this reason. According to Law Number 213, professional accountants are held jointly and severalyl liable with the taxpayers for the tax, penalty and delay interesr incurred if they do not fulfill their professional duties properly. In addition, according to article 12 of Law Number 3568, Certified Public Accountant are responsible for the accuracy of the certification. Besides, accounting professionals have responsibilities if they participate in tax crimes and penalties In study it has been researched accounting professionals were current thoughts on the financial and criminal liability. In the research, a questionnaire was applied to Independent Accountant and Financial Advisors in Denizli and result were interpreted by applying frequency analysis to the findings. In the conclusions and suggestion part of the study, theoretical information and the findings obtained from the field research were evaluated together, solution suggestion were presented.

Keywords: Accounting, Accounting Professionals, Tax Resposibility, Tax Evasion.

Jel Classification: K14, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!