TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MÜKELLEFLERİN MÜLKİYET HAKKI ÇERÇEVESİNDE 22/10/2020 TARİHLİ TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Nisan 2021 Sayı 391

ÖZET

7143 sayılı Kanun, kamuya olan borçların yapılandırılması, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması gibi amaçlarla yürürlüğe konmuştur. Bu çalışmada matrah ve vergi artırımı, bir Anayasa Mahkemesi kararı ışığında ve mükelleflerin mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Mülkiyet Hakkı, Mükellef Hakları, Matrah Artırımı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Jel Sınıflandırması: K34, K38

THE REVIEW OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL COURT DECISION 22/10/2020 DATED IN SCOPE OF PROPERTY RIGHT OF TAXPAYERS

ABSTRACT

Law No. 7143 has been enacted for the purposes of structuring debts to the public, settling disputes through amicable settlement, increasing predictability in taxation through tax base and tax increase and eliminating possible risks related to previous taxation periods. In this study, tax base and tax increase are evaluated in the light of a Constitutional Court decision and within the scope of the property rights of taxpayers.

Keywords: Tax, Property Right, Taxpayer Rights, Tax Base Increase, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights

Jel Classification: K34, K38

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!