TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SERVET UNSURU KONUTLARIN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİNİN MALİ VE ADALET İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ

Ocak 2024 Sayı 424

ÖZET

Vergilendirmenin en temel fonksiyonu kamu giderlerinin finansmanıdır. Dolayısı ile vergilendirmenin mali amacı, özellikle enflasyonist dönemlerde ayrı bir önem taşımaktadır. Mali amaca ulaşmak yönünde araçlar içinde kullanılan yöntemlerden başlıca olanı ergi düzenlemelerinde yapılan değişikliklerdir. Söz konusu vergi düzenlemelerine ilişkin olarak yapılacak olan değişikliklerin mükellef tepkisini en düşük düzeyde tutacak özellikte olması en makul yöntemdir. Dolayısıyla yapılan vergi düzenlemelerine ilişkin değişikliklerin; mükellef gelir gruplarının dikkate alınarak yapılması, vergilendirmede mali amacın dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesini ve mükellef tepkilerinin düşük düzeyde oluşmasını sağlayıcı yönde olması gerekmektedir. Bu çerçevede vergilendirmenin temel fonksiyonlarından olan fiskal ve ekstra fiskal etkiyi sağlamaya yönelik olarak servet unsuru olan konutların vergilendirilmesine ilişkin vergi düzenleme önerileri makalede incelenerek, konu ile ilgili öneriler tartışma konusu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Servet unsuru konut, konutların vergilendirilmesi, vergilendirme fonksiyonu, mali ilke, adalet ilkesi.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H31.

ANALYSIS OF TAXATION OF WEALTH ELEMENT RESIDENCES WITHIN THE FRAMEWORK OF FINANCIAL AND JUSTICE PRINCIPLES

ABSTRACT

The most basic function of taxation is the financing of public expenses. Therefore, the financial purpose of taxation is of particular importance, especially in inflationary periods. The main one of the methods used to achieve the financial goal is the changes made in the income regulations. The most reasonable method is to ensure that the changes to be made regarding the tax regulations in question will keep the taxpayer reaction at the lowest level. Therefore, changes regarding tax regulations; It should be done by taking taxpayer income groups into account, and it should be in a way that ensures that the fiscal purpose of taxation is achieved in a balanced manner and taxpayer reactions occur at a low level. In this context, tax regulation suggestions regarding the taxation of houses, which are an element of wealth, in order to ensure the fiscal and extra-fiscal effect, which is one of the basic functions of taxation, were examined in the article and the suggestions on the subject were discussed.

Keywords: Housing element of wealth, taxation of houses, taxation function, financial principle, principle of justice.

Jel Classification: H20, H25, H31.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!