TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TMS-FİNANSAL RAPORLAMANIN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ

Mayıs 2020 Sayı 380

ÖZET

Küreselleşmenin etkisiyle ülkeler, kurumlar ve nihayetinde insanlar ekonomik, çevresel, sosyal, kültürel ve teknolojik olarak birbirine yakınsamıştır. Muhasebe bilimi de hem teoride hem de uygulamada bu değişimden etkilenmiş ve uluslararası standartlar ile uygulamaya yön verilmeye başlanmıştır. 1950’li yıllardan sonra muhasebeyle ilgili uluslararası kuruluşların da kurulup aktif olarak çalışmaya başlaması ile muhasebenin temel kavramları, varsayımları, ilkeleri ve kısıtları değerlendirilerek uluslararası kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de finansal bilginin uluslararası kavramsal esasında kendi kavramsal çerçevesi tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu çalışmamızda kavramsal çerçevenin önemli bir bölümünü oluşturan mali raporlamanın nitel özellikleri hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kavramsal Çerçeve, Nitel Özellikler, İhtiyaca Uygunluk, Gerçeğe Uygun Sunum.

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49.

QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINANCIAL REPORTING-TMS

ABSTRACT

Countries, institutions and ultimately people are converged economically, environmentally, socially, culturally and technologically by the effect of globalization. Accounting science has also been affected by this situation in both theory and practice, and international standards have guided the accounting practice. After the 1950s, international institutions were established and started to work actively, and the international conceptual framework was formed by evaluating the basic concepts, assumptions, principles and constraints of accounting. As in other countries, our conceptual framework has been completed and published based on the international conceptual framework. In this study, it will be informed the qualitative characteristics of financial reporting.

Keywords: Conceptual Framework, Qualitative Characteristics, Relevance, Faithful Representation.

Jel Classification: M40, M41, M49.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!