TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN KVK 5/1-E MADDE HÜKMÜNÜN UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Haziran 2017 Sayı 345

ÖZET

Transfer fiyatlandırması kavramı ülkelerarası ticaretin artması, çok uluslu şirketlerin ortaya çıkması ve gelişimi ile birlikte ortaya çıkan uluslararası vergi hukukunun en önemli konularından biridir. Türk vergi mevzuatında da 5520 sayılı K.V.K’nın “Örtülü Kazanç Dağıtımı Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13. Maddesi ile bir vergi güvenlik müessesi olarak devreye girmiştir. Söz konusu kavram mal ve hizmet alım satımlarında belirli şartlar altında gündeme gelecektir. Bu kapsamda taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları da transfer fiyatlandırması müessesesinin konusuna girecektir. Bununla birlikte bahse konu değerlerin satışından elde kazançların %75’i K.V.K.’nın 5/1-e madde hükmünde belirtilen şartlar dahilinde kurum kazancından istisna edilmiştir. Ancak satış gerçekleştikten sonra satışa konu tutarın emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak gerçekleştiğinin ortaya çıkması durumunda, örtülü kazanç olarak dağıtılan tutara bahse konu istisna hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hususu bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Transfer fiyatlandırması, taşınmaz satış kazanç istisnası

Jel Sınıflandırması: H29, K34

AN EVALUATION ON APPLICABILITY OF CORPORATE TAX CODE’S ARTICLE 5/1-e IN TRANSFER PRICING PRACTICE

ABSTRACT

The concept of transfer pricing that has emerged in parallel with the rise of international trade and the emanation and proliferation of multinational companies is one of the most important issues of the international tax law. In the Turkish tax legislation, transfer pricing has been commissioned as a tax security facility with the Article 13 of the Corporate Tax Code (CDC) numbered 5520 entitled “Disguised Profit Distribution Through Disguised Profit Distribution”. The concept will come to the fore in certain circumstances in the trading of goods and services. In this context, immovables, participation shares, founding shares, usufruct shares and preferential rights will also enter into the topic of transfer pricing. However, 75% of the proceeds from the sale of the mentioned assets have been exempted from the corporate income under the conditions set out in Article 5/1-e of CDC. However, the issue of whether or not the subject matter exemption clause distributed as disguised profit will be applied in case the sale amount is found to be in contradiction with the precedent case is constituted of the subject of this work.

Keywords: Transfer pricing, corporate tax exemption of immovable sale earning

Jel Classification: H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!