TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ REKABETİ VE TÜRKİYE’DE VERGİ REKABETİNE YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER

Haziran 2017 Sayı 345

ÖZET

Son dönemlerde küreselleşme olgusunun ön plana çıkmasıyla birlikte ekonomik sınırların ortadan kalkması ülkelerin vergileme süreçlerine de yansımış ve rekabet kavramı genel ekonomiyi etkilediği gibi vergilere ilişkin uygulamaları da etkilemiştir. Üretim faktörlerinin hareketliğinin artmasının dünyadaki kaynak dağılımını etkilemesi, ülkelerin özellikle 1980-1990’lardan itibaren farklı politikalar izlemesine neden olmuştur. Bunun sonucunda para ve maliye politikasında değişiklikler yapılması vergisel düzenlemeler alanında da yeni uygulamaları beraberinde getirmiştir. Bu uygulamalarından biri de vergi rekabetidir. Rekabetin vergilerle ilgili düzenlemelere yansıması vergi rekabeti kavramını ortaya çıkarmıştır. Üretim faktörleri hareketliliği, izlenen vergi rekabeti politikalarıyla ülkelerin vergi gelirini etkilemektedir. Genellikle dolaysız vergilere yönelik uygulamalarla gerçekleştirilen vergi rekabeti olgusu hem olumlu hem olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Türkiye’de de başta gelir vergisi ve kurumlar vergisi oranı düşürülerek yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi için başvurulan vergi rekabeti uygulamaları diğer vergisel ve hukuki düzenlemelerle de desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi rekabeti, Tiebout hipotezi, Türkiye, vergisel düzenlemeler

Jel Sınıflandırması: H24, H25, H71, K34

TAX COMPETITION AND LEGAL REGULATIONS FOR TAX COMPETITIVENESS IN TURKEY

ABSTRACT

In recent years, with the emergence of globalization in the foreground, the disappear of economic borders has also been reflected in the taxation processes of the countries and the concept of competition affected the general economy as well as the taxation practices. The fact that the increase in the motivation of the production factors influenced the distribution of resources in the world has caused the countries to follow different policies especially since 1980-1990. As a result, changes in the monetary and fiscal policy have brought new applications in the field of tax regulations. One of these applications is tax competition. The reflection of competition on regulations related to taxation reveals the concept of tax competition. The mobilization of manifacturing factors affects the tax incomes of the countries through the tax competition policies pursued. Generally, the tax competition effect realized by direct taxation practices has both positive and negative consequences. In Turkey, the tax competition applications applied for reducing the income tax and corporation tax rate and attracting foreign capital to the country have also been supported by other tax and legal regulations.

Keywords: Tax competition, Tiebout hypothesis, Turkey, taxational provisions

Jel Classification: H24, H25, H71, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!