TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI VE İDARİ DÜZENLEME İÇİN ÖNERİLER

Mart 2021 Sayı 390

ÖZET

Ticari faaliyette bulunan gerek gerçek kişiler gerekse de kurumlar, elde etmek istedikleri gelirlere karşılık bazı giderlere katlanmak durumunda kalırlar. Vergilendirmenin doğası gereği ticari işlemler neticesinde alınacak gelir vergilerinin (gelir vergisi, kurumlar vergisi) hesaplanmasında,katlanılan bu giderlerin dikkate alınması gerekir. Ancakyasalarda yer alan bazı maddeler vasıtasıyla, devletin gerçekleştirmek istediği birtakım ekonomik, sosyal, kültürel amaçlara yönelik olarak belli dönemlerde,yapılan giderlerin niteliğine görebazı giderler ve harcamalar (ar-ge ve yenilik veya tasarım harcamaları, korumalı işyerlerinde bazı ücret giderleri vs.) içinvergisel anlamda avantajlar sağlanırken, bazı giderlerin ve harcamaların da(alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri vs.)gider olarak indirilmesinde kısıtlamalar getirilmektedir.Günümüzde bu türdeki bir düzenleme ise”6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un1 6. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na, 37. maddesiylede Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen finansman gider kısıtlaması müessesesidir. Bahsi geçen maddeler ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden belirlenenfinansman gider kısıtlaması uyarınca, belirli kıstaslar kapsamına giren yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’luk kısmının, gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir.

Anahtar Kelimeler: Finansman Gider Kısıtlaması, Öz kaynak, Yabancı kaynak, Yatırım Maliyetine Eklenen Finansman Giderleri, Kanunen Kabul Edilmeyen Gider.

Jel Sınıflandırması: H20, H21, H25, H29

THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL EXPENSE RESTRICTION AND RECOMMANDATIONS FOR ADMINISTRATIVE REGULATION

ABSTRACT

Both real persons and institutions engaged in commercial activities have to bear some expenses in exchange for the income they want to receive. Due to the nature of taxation, these expenses incurred must be taken into account when calculating income taxes (income tax, corporate tax) that will be received as a result of business transactions. But through some articles contained in the law, some expenses and expenses according to the nature of expenses incurred in certain periods for a number of economic, social, cultural purposes that the state wants to realize (R & D and innovation or design expenditures, some wage expenses in protected workplaces, etc.), while tax advantages are provided, some expenses and expenses (advertising and advertising expenses for alcohol and alcoholic beverages, as well as tobacco and tobacco products, etc.) restrictions are imposed on deducting expenses. Currently, such an arrangement is “Law No. 6322 on the collection procedure of Public receivables and the law amending some laws” 6. Article 37 of the Income Tax Act. it is the institution of financing expense restriction added to the corporate tax law with its article. The items mentioned constraint is determined according to the decision of President No. 3490 and financing costs in accordance with specific criteria in the scope of interest on foreign resources, commissions, interest, dividends and foreign exchange differences and costs and other cost elements made under similar names in the sum of 10% of the part that goes be downloaded as will not be accepted.

Keywords: Financing Expense Restriction, Equity, Foreign Resource, Financing Expenses Added To Investment Cost, Expenses Not Accepted By Law.

Jel Classification: H20, H21, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!