TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İDARENİN GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Nisan 2021 Sayı 391

ÖZET

Modern bir vergilendirme sistemi olan beyan usulü, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini kendiliğinden yerine getirmesi esası üzerine kurulmuştur. Beyan usulünde mükellefler vergi kanunlarında belirtilen ödevlerini yine vergi kanunlarında belirtilen sürelerde ve usullerde yerine getirirler. Ancak mükellefler sosyal, siyasi, ekonomik vb. nedenlerle her zaman vergisel yükümlülüklerini kendiliğinden yerine getiremeyebilirler.Vergi idareleri mükelleflerin ödevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeleri için çeşitli uygulamalar geliştirmektedirler.Çalışmamızın konusunu oluşturan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi de böyle bir uygulamadır. Vergi sistemleri dizayn edilirken ve yasal alt yapısı oluşturulurken vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen, hiç yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren mükelleflere konusuna göre adli ve/veya idari yaptırımlar uygulamaktadır. Dolayısıyla vergiye uyumlu olmayan mükelleflere cezai yaptırım uygulanırken, vergiye uyumlu olan mükelleflerin de ödüllendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5’lik vergi indirimine ilişkin uygulamada ortaya çıkan özellikli durumları hem literatürde yer alan çalışmaları hem de idarenin konu hakkındaki görüşlerini birlikte değerlendirerek ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergiye Uyumlu Mükellef, Vergiye Gönüllü Uyum, Vergi İndirimi, Özelge.

Jel Sınıflandırması: K30, K34.

SPECIFIC CASES IN THE APPLICATION OF TAX REDUCTION TO TAX COMPLIANT TAXPAYERS WITH THE ADMINISTRATION OPINIONS

ABSTRACT

The declaration procedure, which is a modern taxation system, is based on the principle that taxpayers automatically fulfill their tax obligations. In the declaration procedure, the taxpayers fulfill their duties specified in the tax laws within the periods and procedures specified in the tax laws. However, taxpayers may not always be able to fulfill their tax obligations automatically cause of the social, political and economic reasons. Tax administrations develop various practices for taxpayers to fulfill their duties on time and completely. Tax reduction for tax-compliant taxpayers, which is the subject of our study, is such an application. While designing the tax systems and establishing the legal infrastructure, judicial and / or administrative sanctions are applied according to the subject of taxpayers who do not fulfill their tax obligations on time, do not fulfill them at all or do not fulfill them incompletely. Therefore, while penal sanctions are imposed on taxpayers who are not tax compliant, taxpayers who are tax compliant should also be rewarded. The main purpose of this study is to reveal the specific situations arising in the practice of 5% tax reduction provided to tax-compliant taxpayers by evaluating both the studies in the literature and the opinions of the administration on the subject.

Keywords: Tax-CompliantTaxpayer, VoluntaryTaxCompliance, TaxReduction, Opinions.

Jel Classification: K30, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!